Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  April 2016

 Deˈuwan Hanidabaa

Kase Malakuseti Ayyaanaaban Tumu Michontta Gididosona

Kase Malakuseti Ayyaanaaban Tumu Michontta Gididosona

TA KAALO michiyaa Arasela, “Tanaara haasayoppa. Ne haymaanootiyaabaa harabaa aybanne siyanawu koyikke. Hegee tana iitees. Taani nena ixxays!” yaagaasu. Haˈˈi taani 91 laytta asa gidadakka, he qaalaa siyidoogee tana ay keena azzanttidaakko hassayays. Eranchchaa 7:8y yootiyoogaadan, “ai yohuwaassi gidikkonne, doomettaappe wurssettai keha;” qassi nu hanotaykka hegaa mala.—Feliso.

Feliso: Taani haymaanootiyaa mintti kaalliya keettan diccaas. Nu dabbotuppe 13ti Kaatolike Woosa Keettan qeese woy he haymaanootiyaa mintti kaalliyaageeta. PHaaphaasee Joon Pool naaˈˈanttoy haray atto Kaatolike timirtte keettan tamaarissida, ta aayeeyyo mata dabbo gidida qeesiyaa geeshsha giidi anjjiis. Nu soo asay hiyyeesa. Ta aaway wogaace; qassi ta aayyiyaa asa gaden oottawusu. Nu son deˈiya hosppun naatuppe taani bayra.

Isppeenen asay issoy issuwaara olettido olay doommiyo wode, taayyo layttay 12. He olaappe simmin, ta aaway qashettiis. I naaqoy likke gidenna giidi qoppiyoogee he naaqqiya kawotettaa ufayssibeenna. So asaa mizanawu ta aayyiyaa metootido gishshawu, taappe kaalotiya heezzu michota, Araselo, Laˈuronne Ramono Isppeenen, Bilbaˈo kataman deˈiya gadaamiyaa yeddanaadan i laggiyaa iyyo yootaasu. Eti yan namisettokkona.

Araselo: Nuuyyo he wode layttay 14, 12nne 10 gidiyo gishshawu, nu soo asaappe shaahettiyoogee keehi deexxiyaaba. Nuuni Bilbaˈon geeshshiyo oosuwaa oottida. Naaˈˈu layttappe simmin, malakuseti cima asata xeelliyo, Zaragoza kataman deˈiya gita gadaamiyaa nuna yeddidosona. Nu oosoy qumaa kattiyo keettaa geeshshiyoogaa, hegee yelagata keehi daafurssiya ooso.

Feliso: Ta michoti Zaragoza biido wode, ta aayyiyaanne heeraa qeese gidida taayee kaalo ishay ta michoti deˈiyo gadaamiyan oottanawu taani baanaadan qofaa qachidosona. Eti taani gadaamiyaa geliyoogee heeran deˈiya, tana siiqiya naˈaara gayttennaadan oottees giidi qoppidosona. Taani haymaanootiyaa mintta kaalliyo gishshawu, gadaamiyan guutta wodiyawu deˈanaagaa qoppada ufayttaas. He wode taani Qiddaasiyaa siyanawu ubba galla bays; qassi Afirkkan malakuse gididi deˈida ta mata  dabbuwaadan misoonaawe gidanawukka qoppaas.

Isppeenen, Zaragozan deˈiya gadaamiyaa (haddirssa baggan) Nakar Kolungga Geeshsha Maxaafaa birshettaa (ushacha baggan)

Taani hara biittan Xoossaayyo haggaazanawu koyiyoogaa minttettanawu malakuseti aybanne oottibeenna gishshawu, gadaamiyan deˈiyoogee taayyo qasho keettadan siyettiis. Hegaa gishshawu issi layttappe guyyiyan, qeesiyaa taayee ishaa heemmanawu soo guyye simmanawu qofaa qachaas. Taani son oosuwaa oottaydda, xaafetti uttida woosaa aara ubba galla qammi zaaretta zaarettada woossays. Woosa keettan ciishshaa giigissiyoogaa, qassi geelaˈee misiliyaanne geeshshata giyoogeetu misiliyaa alleeqissiyoogaakka taani dosays.

Araselo: Guyyeppe, gadaamiyan nu deˈoy laamettiis. Taani koyro shiiquwaa shiiqetta simmin, malakuseti macca naata shaakkanawu qofaa qachidosona. Ramona Zaragozan takkaasu, Laˈura Valenshiyaa baasu, qassi tana Maadiride yeddidosona; yan naaˈˈantto shiiquwaa shiiqettaas. Maadiride gadaamee tamaaretinne cima asay deˈiyoosanne heeraa xomoosiya hara asay aqiyoosa gidiyo gishshawu, yan keehi daro oosoy deˈees. Taani gadaamiyan deˈiya kilinikiyan oottaas.

Taani malakuse gididi deˈiyoogee keehi ufayssiyaaba gidana gaada qoppaas. Taani Geeshsha Maxaafaa nabbabanawunne akeekanawu hidootan naagaas. SHin ooninne Xoossaabaa woy Yesuusabaa haasayenna; qassi nuuni Geeshsha Maxaafaa goˈettokko. Taani Laatine qaalaa guuttaa tamaaraas, geeshshata giyoogeetu deˈuwaabaa xannaˈaas, qassi Mayraamiyyo goynnaas. Harabay ubbay keehi daafurssiya ooso.

Taani hirggiyoogaa doommaas, qassi gadaamiyaa halaafiyo haasayissaas. Nu soo asawu ta maadoy koshshishin harati worddotidi miishshaa demmanaadan taani daafurana bessenna gaada qoppiyoogaa iyyo yootaas. Hegee ta qofaa laamissana, qassi taani gadaamiyaappe kiyennaadan diggana ga qoppada, a issi unˈˈo kifiliyaa ta bolli gorddada qulppaasu.

Malakuseti taani haˈˈikka baanawu koyiyaakkonne beˈanawu, he kifiliyaappe tana heezzutoo kessidosona. Taani murttido gishshawu eti, “Taani Xoossawu haggaaziyoogaappe Seexaanawu haggaazanawu koyido gishshawu bays” gaada xaafanaadan yootidosona. Hegee tana daganttiis; qassi taani gadaamiyaappe kiyanawu keehi koyikkokka, hegaa mule xaafikke. Wurssettan issi qeesiyaa xeesissada hanidabaa ayyo yootaas. I taani kase deˈiyo Zaragoza gadaamiyaa baanaadan hanotaa giigissiis. Taani yan guutta aginawu deˈa simmin, gadaamiyaappe kiyanaadan tawu paqqadidosona. Hegaappe simmin sohuwaara, Laˈuranne Ramonakka gadaamiyaappe kiyidosona.

DIGETTIDABA GEETETTIDA MAXAAFAY NUUNI SHAAHETTANAADAN OOTTIIS

Feliso

Feliso: Guyyeppe, taani azinaa gelada Kanttabriyaa giyoosan deˈanawu baas. Taani Qiddaasiyaa siyanawu ubbatoo bays; qassi issi Woggaa galla madirakiyaappe garamissiya erissuwaa siyaas. Qeesee  Merinaa Deˈuwaa Demissiya Tumaa giyo maxaafaa bessiiddi keehi yiillotidi, “Ha maxaafaa beˈite!” yaagiis. I gujjidikka, “Issi uri ha maxaafaa intteyyo immikko, hegaa tawu immite woy wora olite!” yaagiis.

Taayyo ha maxaafay baawa, shin taani he maxaafaa sohuwaara demmanawu koyaas. Hegaappe guutta gallassaa takkidi, naaˈˈu Yihoowa Markkati ta soo yiidi, digettidaba geetettida maxaafaa taayyo immidosona. He galla qammi he maxaafaa nabbabaas, qassi he maccaasati zaarettidi yiido wode, etaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu maayaas.

Digettidaba geetettida maxaafaa

Tumay ta wozanaa sohuwaara denttettiis. Taani kase haymaanootiyawu mishettiyoogaa aggada, haˈˈi Yihoowa wozanappe siiqaysinne mishettada ayyo haggaazays. Taani 1973n xammaqettaas. Taani nu soo asawu tumaa yootana danddayido wodee guutta gidikkonne, yootanawu tawu danddayettida ubbabaa oottaas. Taani doomettan yootidoogaadan, eti ta ammanuwaa keehi ixxoosona; ubba qassi ta michiyaa Arasela keehi ixxawusu.

Araselo: Gadaamiyan tana gakkidabay taani coo ixxiya asa gidanaadan oottiis. Gidoppe attin, Woggaa gallassi ubbatoo Qiddaasiyaa siyanawu bays; qassi xaafetti uttida woosaa galla galla zaaretta zaarettada woossays. Taani he wodekka Geeshsha Maxaafaa akeekanawu amottays; qassi Xoossay tana maaddanaadan woossaas. SHin, ta michiyaa Felisa ba ooratta ammanuwaabaa keehi mishettada tawu yootido gishshawu, a bessiyaagaappe aaruwan ba ammanuwawu mishettawusu gaada qoppaas. Taani a yootiyoobaa keehi eqettaas.

Araselo

Guutta layttappe simmin, oosuwawu Maadiride simmada, azinaa gelaas. Guyyeppe, taani keehi siriya asa gidaas. Qiddaasiyaa siyanawu ubbatoo biya asay Wonggeliyaa timirttiyaa oosuwan peeshshennaagaa taani akeekaas. Hegaa gishshawu, woosa keettaa biyoogaa aggaagaas. Geeshsha geetettiyaageeta woy qeesiyawu nagaraa paaxiyoogaa ammaniyoogaa aggaas; woykko siˈoolee xuugettiyo soho gaada ammaniyoogaa aggaas. Haray atto taayyo deˈiya ubba misiliyaa xayssaas. Taani oottiyoobay likkekkonne erikke. Taani qoppidoogaadan hanibeenna gishshawu azzanaas; shin, “Taani nena eranawu koyays. Tana maadda!” gaada ubbatoo Xoossaa woossays. Yihoowa Markkati darotoo ta soo yiyoogaa  hassayays, shin penggiyaa etawu mule dooya erikke. Taani ayba haymaanootiyankka ammanettikke.

Paransaayen deˈiya ta michiyaa Laˈuranne Isppeenen deˈiya Ramona 1982 heeran Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommidosona. Felisa cimettidoogaadan, etikka cimettidosona gaada qoppaas. Guyyeppe, Anjelines giyo shooreera gayttaas; qassi a tawu mata lagge gidaasu. Akka Yihoowa Markka. Anjelinesanne i azinay taani Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadan darotoo oychidosona. Taani sirikkokka, Geeshsha Maxaafaa eranawu keehi koyiyoogaa eti akeekidosona. Hegaappe guyyiyan, Nakar Kolungga giyo Geeshsha Maxaafaa birshettaa bessaydda, “Ero. SHin taani ta Geeshsha Maxaafaa goˈettennaba gidikko, inttenaara xannaˈikke!” yaagaas.

GEESHSHA MAXAAFAY NUNA WURSSETTAN ISSUWAA OOTTIIS

Feliso: Taani 1973n xammaqettido wode, Isppeenen, Kanttabriyaa giyo killiliyaa waanna katamaa Santtanderan 70 gidiya Yihoowa Markkati deˈoosona. Nu moottay keehi aaho gidiyo gishshawu, koyro otobisiyan, guyyeppe nu kaamiyan biidi he killiliyan ubbasan sabbakida. Nuuni heeraappe heeraa biidi he killiliyan deˈiya xeetan qoodettiya heeran sabbakida.

Daro layttaa giddon, taani daro asaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo maataa demmaas; qassi he xinaatetuppe 11ti xammaqettidosona. Etappe daroti kase Kaatolike. Taani issi wode Kaatolike ammanuwawu mishettiyo gishshawu, danddayanchanne akeekancha gidana koshshiyoogaa eraas. Eti mintti ammaniyoobaa agganawu, qassi tumaa shaakki eranawu eta maaddanaadan Geeshsha Maxaafaynne Yihoowa geeshsha ayyaanay eta wozanaa denttettanawu wodee koshshiyoogaa akeekaas. (Ibr. 4:12) Polise gididi oottida ta azinay, Biyenvenidoy, 1979n xammaqettiis; qassi ta aayyiyaa hayqqanaappe guuttaa kasetada Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommaasu.

Araselo: Taani Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommido wode keehi sirays. SHin daro saaminttappe guyyiyan, taani ixxiyoogaa aggidoogaa akeekaas. Yihoowa Markkati sabbakiyoobaa oosuwan peeshshiyoogee tana keehi maalaalissiis. Siriyoogaa aggada ammanaas, qassi keehi ufayttaas. Ubba qassi ta shoorotuppe amaridaageeti, “Araselee, neeni doorido ogiyan biyoogaa aggoppa!” yaagidosona.

“Tana aggabeenna gishshawunne taani koyiyo Geeshsha Maxaafaa tumu eraa demmanaadan daro hanotaa injjeyido gishshawu, Yihoowawu nena galatays” gaada taani woossidoogaa hassayays. Taani ta michiyo Feliso qohiyaabaa haasayido gishshawu, a tawu atto gaanaadan oychaas. Nuuni palamettiyoogaa aggidi, Geeshsha Maxaafaappe ufayssiyaabaa tobboos. Taani 1989n xammaqettaas; tawu he wode layttay 61.

Feliso: Haˈˈi tawu layttay 91; taani amˈˈe, qassi taayyo kaseegaa keena wolqqi baawa. SHin taani Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabays, taani sahettenna wode gubaaˈe shiiquwaa bays, qassi taayyo danddayettida keenan haggaaziyoogan ufayttays.

Araselo: Taani kase malakuse gidiyo gishshawu, haggaazuwan demmiyo ubba qeesetuyyoonne malakusetuyyo sabbakiyoogaa dosays. Taani etayyo daro xuufiyaa immaas, qassi issi issi ufayssiyaabaa etaara tobbaas. Amarida wodiyawu haasayissa simmin, issi qeesee, “Araselee, neeni yootidobaa ubbaa taani maayays, shin taani ceeggada awu baana danddayiyaanaa? Ta woosa keettaa asaynne ta soo asay tana woyganee?” giidoogaa hassayays. Qassi taani, “Xoossay woyganee?” gaada zaaraas. I keehi azzaniis, shin he wode tumaa aggennan koyanawu xalibeenna.

Ta deˈuwan issi dumma wodiyaa hassayays. Hegee ta azinay tanaara gubaaˈe shiiquwaa baanawu koyiyoogaa koyro yootido wodiyaa. He wode ayyo layttay 80ppe darikkokka, hegaappe simmin gubaaˈe shiiquwaa beennan mule aggi erenna. I Geeshsha Maxaafaa xannaˈidi, xammaqettennan aassiyaagaa gidiis. Nuuni issippe haggaazido ufayssiya wodiyaa hassayays. I xammaqettanawu naaˈˈu aginay attidaashin hayqqiis.

Feliso: Ta deˈuwan tana keehi ufayssidabaappe issoy, kase tana eqettiya ta kaalo michoti heezzati ayyaanaaban ta michontta gidin beˈidoogaa. Nuna siiqiya nu Xoossaa Yihoowabaanne a Qaalaabaa issippe tobbiyoogan keehi ufayttoos! Wurssettan, ta michotinne taani ayyaanaaban issuwaa gidida. *

^ MENT. 29 Araseli layttay 87, Felisi layttay 91, qassi Ramoni layttay 83; eti hanno gakkanawu mishettidi Yihoowayyo haggaazoosona. Laˈura Yihoowayyo ammanetta deˈada, 1990n hayqqaasu.