Eti issippe shiiqiyoogan genccidosona.’ —OOS. 2:42.

MAZAMURE: 20, 48

1-3. (a) Kiristtaaneti issippe shiiqiyo wodiyaa yeemotti naagiyoogaa waati bessidonaa? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.) (b) Ha huuphe yohuwan nuuni beˈanabay aybee?

KORNIYYO layttay 17 gidiyo wode, i aayyiyo oyqqidi Sooveeten wolqqa oosuwaa oottiyo kambbiyaa efiidosona. Guyyeppe, Kornokka oyqqidi i biittaappe shaˈan qoodettiya kilo meetiriyaa haakkiya Saybeeriyaa efiidosona. O issi issitoo meeguwaa teqqiya maayuwaa mayzzennan keehi meeggiya wodiyan deriyan aylledan ootissoosona. He keehi iitabay gakkishinkka, Kornanne hara michiyaa gubaaˈe shiiquwaa shiiqanawu murttidosona.

2 A hagaadan gaasu: “Nuuni oottiyoosaappe omarssi kiyidi baaburee eqqiyoosaa gakkanawu 25 kilo meetiriyaa hemettoos. Baaburee maallado naaˈˈu saatiyan denddidi usuppun saate bi simmin, nuuni wodhidi shiiquwaa sohuwaa gakkanaashin 10 kilo meetiriyaa hemettoos. Hegaa keenaa hemettiyoogaa goˈˈay aybee? Korna, “SHiiquwan Wochiyo Keelaa xannaˈoosinne Kawotettaa mazamuriyaa yexxoos. Hegee nuuni keehi minettanaadaaninne nu ammanoy minnanaadan oottiis” yaagaasu. Eti heezzu gallassappe guyyiyan oosuwawu simmikkonne, eta ootissiyaagee Kornanne i laggiyaa biidoogaakka eribeenna.

 3 Yihoowa asay issippe shiiqiyo wodiyaa awudekka yeemottidi naagees. Kiristtaane Gubaaˈee eqqoosappe doommidi, Yesuusa kaalliyaageeti ‘issippe shiiqiyoogan genccidosona.’ (Oos. 2:42) Neenikka ubbatoo gubaaˈe shiiquwaa shiiqanawu etaagaadan koyennan aggakka. Gidoppe attin, Kiristtaaneta ubbaa paacciyaabay deˈees. Oosoy, darobaa oottana koshshiyoogee, woy galla galla oottiyooban daafuriyoogee nuuni gubaaˈe shiiquwaa shiiqanawu metootanaadan oottana danddayees. Nuuni he paaciyaa xoonidi ubbatoo gubaaˈe shiiquwaa shiiqanaadan aybi maaddana danddayii? [1] Gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogee keehi maaddiyoogaa nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogeetinne harati akeekanaadan waati maaddana danddayiyoo? Goynuwawu issippe shiiqana koshshiyo hosppun gaasuwaa ha huuphe yohuwan beˈana. Nuuni shiiqiyoogee nuna maaddiyoogaa, harata maaddiyoogaanne Yihoowa ufayssiyoogaa qonccissiya heezzu shaahuwan he gaasota beˈana danddayoos. [2]

SHIIQOY NUNA MAADDEES

4. Nuuni issippe shiiqiyoogee Yihoowaabaa tamaaranawu waati maaddii?

4 SHiiquwan tamaaroos. Gubaaˈe shiiqo ubbay nuuni nu Xoossaa Yihoowaabaa tamaaranaadan maaddees. Leemisuwawu, Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyan Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! giyo broshuriyaa xannaˈido wode Yihoowa eeshshaabaa xannaˈidoogee, qassi ne ishanttinne michontti wozanappe yootido qofay saluwan deˈiya ne Aawaa neeni mintta siiqanaadan oottibeennee? Haasayaanne Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaa siyiyo wode, qassi ootti besuwaa beˈiyo wodekka Xoossaa Qaalaa kaseegaappe aaruwan akeekoos. (Nah. 8:8) Leemisuwawu, saaminttan saaminttan Geeshsha Maxaafan nabbabidobaappe ayfettiya qofaa giigettiyo wodenne harati qonccissiyoobaa siyiyo wode ayyaanaaban demmiyo alˈˈobaa qoppa!

5. Gubaaˈe shiiqoy Geeshsha Maxaafaappe tamaaridobaa goˈettanawunne kaseegaappe loytta haggaazanawu nena waati maaddidee?

5 Gubaaˈe shiiqoy Geeshsha Maxaafaa maaraa nu deˈuwan ubbaban oosuwan peeshshanaadan tamaarissees. (1 Tas. 4:9, 10) Leemisuwawu, Wochiyo Keelaa Xinaatee Xoossaa asaa keehi maaddees. Wochiyo Keelaa Xinaatee Yihoowayyo kaseegaappe loytta oottanawu qoppanaadan, ne ishanttuyyo atto gaanaadan, woy qassi kaseegaappe loytta woossanaadan nena denttettidee? Saaminttawu gidduwan shiiqiyo shiiqoy haggaazuwawu nuna loohissees. Mishiraachuwaa waati loytti yootanaakkonne Geeshsha Maxaafaa maaraa waati loytti tamaarissanaakko he shiiquwan tamaaroos.—Maa. 28:19, 20.

6. Gubaaˈe shiiqoy nuna waati minttettii, qassi gazddanaadan waati maaddii?

6 Gubaaˈe shiiqoy nuna minttettees. Seexaanaa alamee nu ammanuwaa shugissanawu malees; qassi nuuni unˈˈettanaadaaninne hidootaa qanxxanaadan oottana danddayees. SHin, gubaaˈe shiiqoy nuna minttettees. (Oosuwaa 15:30-32 nabbaba.) Nu shiiquwan darotoo Geeshsha Maxaafaa hiraagay waani polettidaakko tamaaroos. Hegee, Yihooway qaalaa gelidobay sinttaappekka polettanaagaa nuuni mintti ammananaadan oottees. Nuna minttettiyaageeti haasayaa haasayiyaageeta xalla gidennaagee qoncce. SHiiquwan bantta qofaa yootiyaanne wozanappe yexxiya Kiristtaanetikka nuna minttettoosona. (1 Qor. 14:26) SHiiquwaappe kasenne shiiquwaappe simmin nu ishanttuuranne michonttuura haasayiyo wode, eti nuuyyo qoppiyoogaa eriyo gishshawu woppu goos.—1 Qor. 16:17, 18.

7. Gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogee keehi koshshiyaaba gididoy aybissee?

 7 Gubaaˈe shiiquwan geeshsha ayyaanay nuna maaddees. Bonchettida Yesuus Kiristtoosi, “Siyanau haitti de7iyo urai Geeshsha Ayyaanai woosa keettatuyyo giyoobaa siyo” yaagiis. (Ajj. 2:7) Ee, Yesuusi Kiristtaane gubaaˈiyaa geeshsha ayyaanaa baggaara kaalettees. Nuuni paaciyaa eqettanawu, minnidi loytti sabbakanawu, qassi suurebaa kuuyanawu geeshsha ayyaanay nuussi koshshees. Hegaa gishshawu, gubaaˈe shiiquwaa gujjin, geeshsha ayyaanaa demmanaadan nuna maaddiya ubbabaa loytti goˈettana bessees.

SHIIQUWAN HARATA MAADDOOS

8. Nu ishantti nuna shiiquwan beˈiyoogee, qassi nuuni nu qofaa yootishiininne yexxishin siyiyoogee eta waati maaddii? (“SHiiquwaappe Simmin Ayyo Ubbatoo Kehees” giya saaxiniyaa xeella.)

8 Gubaaˈe shiiquwan nu ishantta siiqiyoogaa bessana danddayoos. Gubaaˈiyan deˈiya issi issi ishanttinne michontti genccanawu baaxetiyo wolqqaamabaa qoppa. Kiitettida PHawuloosi, “Issoi issuwau qoppoos” yaagiis. ‘Issippe shiiqiyoogaa aggana’ xayikko nuuni issoy issuwawu qoppiyoogaa bessana danddayiyoogaakka PHawuloosi qonccissiis. (Ibr. 10:24, 25) Neeni gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogee nu ishanttuuranne michonttuura gayttidi, etaara haasayanawunne etawu siyettiyaabaa eranawu koyiyoogaa bessees. Neeni wozanappe yootiyoobaynne wozanappe yexxiyoogee ishanttanne michontta minttettees.—Qol. 3:16.

9, 10. (a) Yesuusi yootido, Yohaannisa 10:16n deˈiya qofay nu ishanttuura shiiqiyoogee keehi koshshiyoogaa nuuni akeekanaadan waati maaddiyaakko qonccissa. (b) Nuuni ubbatoo shiiquwaa shiiqikko, eta soo asay ixxiyo ura waati maaddana danddayiyoo?

9 SHiiqoy nu mala Kiristtaanetuura issippetettan deˈanaadan maaddees. (Yohaannisa 10:16 nabbaba.) Yesuusi bana henttanchan, bana kaalliyaageeta qassi dorssaa wudiyan leemisiis. Ane hagaa qoppa: Naaˈˈu dorssati deriyaa huuphiyan, naaˈˈu dorssati wombban, haray qassi harasan maataa miyaaba gidikko, ha ichashu dorssata wude gaana danddayettii? Akkay; ayssi giikko, dorssaa wudee issippetettan deˈeesinne henttanchaa geeduwaa kaallees. Hegaadankka, nuuni eriiddi gubaaˈiyaa baana xayikko, nu Henttanchaa kaallana danddayokko. Nuuni nuna ‘heemmiya issuwaa’ kaalliya ‘issi wude’ gidanawu nu mala Kiristtaanetuura shiiqana bessees.

10 Nuuni gubaaˈe shiiquwaa biyo wode, nu issippetettawu maaddiyaabaa oottoos. (Maz. 133:1) Nu mala Kiristtaanetuppe amaridaageetu aawati, aayoti, ishanttinne michontti eta yedettidosona. SHin Yesuusi ayyaanaaban etassi so asa mala gidida, eta siiqiyaanne etawu qoppiyaageeta immanawu qaalaa geliis. (Mar. 10:29, 30) Neeni ubbatoo shiiquwaa shiiqiyaaba gidikko, he siiqo asatuyyo aawa, aayo, isha woy micho gidiyoogaa bessana danddayaasa! Hegee nuuni danddayido keenan ubbatoo shiiqanaadan denttettees.

 YIHOOWA UFAYSSEES

11. Nuuni gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogee Yihoowawu bessiyaabaa immanawu waati maaddii?

11 Gubaaˈe shiiquwan Yihoowawu bessiyaabaa immoos. Yihooway nuna Medhidaagaa gidiyo gishshawu ayyo bonchoy, galataynne sabay bessees. (Ajjuutaa 7:12 nabbaba.) Nuuni shiiquwan woossiyo wode, yexxiyo wodenne abaa haasayiyo wode Yihoowawu goynnoos; hegee awu bessiyaaba. Nuuyyo darobaa oottida Xoossaa sabbiyoogee gita maata.

12. Gubaaˈe shiiquwaa shiiqanaadan Yihooway azazidoogaa nuuni azazettiyo wode ayyo aybi siyettii?

12 Nuuni Yihoowayyo azazettiyoogeekka bessiyaaba. I nuuni ubbatoo shiiqanaadan, ubba qassi ha wurssetta gallassan aggennan shiiqanaadan azaziis. Nuuni eeno giidi he azazuwaa azazettiyo wode, Yihooway ufayttees. (1 Yoh. 3:22) Nuuni ubbatoo shiiquwaa shiiqanawu oottiyoobaa i akeekeesinne nashshees.—Ibr. 6:10.

13, 14. SHiiquwan nuuni waanidi Yihoowakkonne Yesuusakko shiiqiyoo?

13 Nuuni shiiquwaa shiiqiyoogee Yihoowakkonne a Naˈaakko shiiqanawu koyiyoogaa bessees. SHiiquwan nu Gita Asttamaaree ba Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa baggaara nuna kaalettees. (Isi. 30:20, 21) Nunaara shiiqiya Yihoowa Markka gidenna asatikka, “Xoossai tumu intte giddon de7ees” gaana danddayoosona. (1 Qor. 14:23-25) Yihooway ba geeshsha ayyaanaa baggaara shiiquwaa anjjees; qassi nuuni Geeshsha Maxaafaappe tamaariyoobaa kaalettees. Hegaa gishshawu, shiiquwan nuuni Yihoowa cenggurssaa siyoosinne i nuna siiquwan kaalettiyoogaa akeekoos. Yaatiyoogan, nuuni akko shiiqoos.

14 Yesuusi, “Naa77u urai woi heezzu urai ta sunttan shiiqiyoosan, taani hegan eta gidduwan de7ais” yaagiis. (Maa. 18:20) Yesuusi giidobay nu shiiquwawukka hanees. Gubaaˈiyawu huuphe gidida Kiristtoosi Xoossaa asaa gubaaˈiyaa ‘gidduwan hemettees.’ (Ajj. 1:20–2:1) Yihoowaynne Yesuusi gubaaˈe shiiquwan nuna keehi minttettoosona. Neeni Yihoowakkonne a Naˈaakko shiiqanawu neeyyo danddayettida ubbabaa oottiyoogaa beˈiyo wode, ayyo aybi siyettana gaada qoppay?

15. Nuuni shiiquwaa shiiqiyoogee Xoossawu azazettanawu koyiyoogaa waati qonccissii?

15 SHiiquwaa shiiqiyoogee nuuni Yihoowa haaruwawu exatiyoogaa bessees. Yihooway nuuni shiiqanaadan azazidaba gidikkonne, azazettanaadan nuna wolqqanttenna. (Isi. 43:23) Yaatiyo gishshawu, nuuni ayyo azazettiyo wode, a ay keena siiqiyaakkonne a haaruwawu ay keena exatiyaakko bessoos. (Roo. 6:17) Leemisuwawu, nuna ootissiyaagee nuuni gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogaa aggidi oosuwaa oottanaadan giddana danddayees. Woy qassi nuuni shiiquwaa shiiqikko, kawotettay miishshaa qaxxayana, qachana woy hegaappe iitabaa nu bolli gattana danddayees. Woy gubaaˈe shiiquwaa biyoogaa aggidi allaxxanawu paacettana danddayoos. He hanotatu ubban nuuni oottanabaa kuuyanaadan Yihooway koyees. (Oos. 5:29) Nuuni Yihoowa haaruwawu exatiyo wode, a ufayssoos.—Lee. 27:11.

GOYNUWAWU HARATUURA SHIIQIYOOGAA AGGOPPA

16, 17. (a) Koyro xeetu layttaa Kiristtaanetussi shiiqoy keehi gitaba gidiyoogaa aybin eriyoo? (b) SHiiquwaa xeelliyaagan Ishaa Jorj Gangasawu aybi siyettidee?

16 Koyro xeetu layttaa Kiristtaaneti 33 M.Ln PHenxxaqosxxe gallassi hanida maalaalissiyaabaappe simmin guutta wode xallawu issippe shiiqidi aggiigibookkona. ‘Eti Yesuusi kiittidoogeetu timirttiyaaninne issippe shiiqiyoogan genccidosona.’ (Oos. 2:42) Rooma kawotettaynne Ayhuda  haymaanootiyaa kaalettiyaageeti eta yedettishinkka issippe shiiqiyoogaa aggibookkona. Ubbatoo shiiqiyoogee metiyaaba gidikkokka, eti aggennan shiiqanawu banttawu danddayettida ubbabaa oottidosona.

17 Ha wodiyan deˈiya daro Yihoowa ashkkarati gubaaˈe shiiquwaa keehi nashshiyoogaa bessidosona. Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gididi 22ppe dariya layttaa oottida Jorj Gangasi hagaadan giis: “Ishanttuura issippe shiiqiyoogee tana keehi ufaysseesinne minttettees. Taayyo danddayettida keenan Kawotettaa Addaraashaa koyro gakkiyaageetuppenne wurssettan yaappe kiyiyaageetuppe issuwaa gidanawu koyays. Xoossaa asaara haasayiyo wode keehi ufayttays. Taani etaara deˈiyo wode, ayyaanaa gannatiyan ta soo asaara woppu gaada deˈays.” I gujjidi, “Taani wozanappe qoppiyoobaynne amottiyoobay shiiquwaa shiiqiyoogaa” yaagiis.

18. Nu shiiquwaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii, qassi waatanawu murttadii?

18 Yihoowawu goynnanawu issippe shiiqiyoogaa xeelliyaagan neeyyookka hegaadan siyettii? Yaanikko, genccanawunne ubbatoo shiiquwaa shiiqanawu baaxetiyoogaa aggoppa. Yaatiyoogan, “Abeet GODAU, neeni de7iyo keettaa . . . taani dosais” giida Kawuwaa Daawitaagaadan neeyyo siyettiyoogaa bessaasa.—Maz. 26:8.

^ [1] (mentto 3) Nu ishanttuppenne michonttuppe amaridaageeti keehi harggiyo gishshawu woy hegaa mala hara gaasuwan ubbatoo shiiqana danddayokkona. Eti Yihooway eta hanotaa akeekiyoogaanne kumetta wozanaappe awu goynnanawu oottiyoobaa nashshiyoogaa ammanettana danddayoosona. SHiiquwan tamaariyoobaa duuqqidi woy silkkiyan sissiyoogan cimati hegaa mala ishantti woy michontti ayyaanaaban goˈettanaadan maaddana danddayoosona.

^ [2] (mentto 3) “SHiiqana Koshshiyo Gaasuwaa” giya saaxiniyaa xeella.