Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Hidaare 2017

‘Keha Asi Anjjettana’

‘Keha Asi Anjjettana’

ASAY benippekka doommidi tumu goynuwawu darobaa yarshshees. Israaˈeelati mehiyaa yarshshidosona; qassi Kiristtaaneti ubbatoo “galataa yarshshuwaa” yarshshiyoogan erettoosona. SHin Xoossaa keehi ufayssiya hara yarshshotikka deˈoosona. (Ibr. 13:15, 16) Kaallidi deˈiya leemisoti bessiyoogaadan, hegaadan yarshshiyoogee ufayssaanne anjjuwaa demissees.

Beni wode deˈida, Xoossawu ammanettada oottida Haanna naˈa yelanawu amottikkokka, yelana danddayabeykku. A naˈa yelikko, ‘i ba deˈo laytta ubban Yihoowayyo oottanaadan immanaagaa’ woosan Yihoowawu qaalaa gelaasu. (1 Sam. 1:10, 11) Guyyeppe, Haanna shahaarada attuma naˈaa yelaasu; yaatada Sameela ga sunttaasu. Sameeli xanttaa duuxxidoogaappe guyyiyan, Haanna kase shiiqettidoogaadan, ba naˈaa gayttiyo dunkkaaniyaa ekkada baasu. Haanna ba goˈˈaa aggabayido gishshawu Yihooway o anjjiis. Anjjin, a hara ichashu naata yelaasu; qassi Sameeli hananabaa yootiyaagaa gidiisinne Geeshsha Maxaafaa xaafiis.—1 Sam. 2:21.

Haannigaadaaninne Sameelaagaadan, ha wodiyan deˈiya Kiristtaanetuyyookka bantta deˈuwan banttana Medhidaagawu haggaaziyo gita maatay deˈees. Nuuni Yihoowayyo goynnanawu giidi nu goˈˈaa aggibayiyo ubbabay daro anjjuwaa demissanaagaa Yesuusi yootiis.—Mar. 10:28-30.

Koyro xeetu layttan, Dorqqo giyo Kiristtaaniyaa “lo77obaa oottaiddanne hiyyeesaa maaddaidda de7aasu”; a harata maaddanawu ba goˈˈaa aggabayiyoogan erettiya asa. SHin “a harggada haiqqin” gubaaˈee keehi azzaniis. Erissiyo ashkkarati PHeexiroosi he heeran deˈiyoogaa eridi, i etakko sohuwaara yaanaadan awu kiittidosona. PHeexiroosi yiidi Dorqqo hayquwaappe denttin eti ay keena ufayttidaakko qoppa; Yesuusi kiittidoogeetuppe asa hayquwaappe denttida uri kase baa! (Oos. 9:36-41) Dorqqa ba goˈˈaa aggabayada oottidobaa Xoossay dogibeenna. (Ibr. 6:10) A kehatettan oottido loˈˈobay nuuni kaallanaadan Xoossaa Qaalan xaafettiis.

Kiitettida PHawuloosikka harata maaddiyaabaa oottanawu ba wodiyaa kehatettan immiyoogan loˈˈo leemiso. PHawuloosi Qoronttoosan deˈiya ba mala Kiristtaanetuyyo, “Taani intte shemppuwaayyo taayyo de7iyaabaa tanaara gattada ufaissan immana” yaagiis. (2 Qor. 12:15) Issi uri harata maaddanawu giidi ba goˈˈaa aggibayiyoogee izaawa ufayssiyoogaappekka aaruwan Yihooway a anjjanaadaaninne nashshanaadan oottiyaaba gidiyoogaa PHawuloosi ba deˈuwan beˈiis.—Oos. 20:24, 35.

Nuuni Kawotettaara gayttidabaa oottanawunne nu ishanttanne michontta maaddanawu nu wodiyaanne wolqqaa goˈettiyo wode Yihooway ufayttiyoogee qoncce. SHin Kawotettaabaa sabbakiyo oosuwaa maaddanawu nuuni oottana danddayiyo harabi deˈii? Ee, deˈees! Nu wodiyaanne wolqqaa goˈettiyoogaa bolli miishshaa immiyoogankka nu Xoossaa bonchana danddayoos. He miishshay misoonaawetuyyoonne kumetta wodiyaa dumma haggaazuwaa haggaaziyaageetuyyo koshshiyaabaa kunttiyoogaa gujjin, kumetta saˈan sabbakiyo oosuwawu maaddees. Hegaa bollikka, asay ba dosan immiyo miishshay xuufiyaa birshshiyoonne biiduwaa giigissiyo, meretay daafabaa gattin qohettidaageeta maaddiyo, qassi ooratta SHiiquwaa Addaraashaa keexxiyo oosuwawu maaddees. ‘Keha asi anjjettanaagaa’ ammanettana danddayoos. Hegaa bollikka, nu duretettaa Yihoowawu immiyo wode hegan a bonchoos.—Lee. 3:9; 22:9.