Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  November 2016

“Oosoi Gita”

“Oosoi Gita”

YERUSALAAMEN keehi koshshiya shiiquwawu shiiqiyo wodee gakkiis. Kawuwaa Daawiti ba halaqata, kawo keettaa oosanchatanne mino asata ubbaa shiishshiis. Eti dumma erissuwaa siyidi ufayttidosona. Xoossaayyo goynniyoosa gidida maalaalissiya beeta maqidasiyaa keexxanaadan Yihooway Daawita naˈaa Solomona dooriis. Cimida Israaˈeela kawoy Xoossay ba ayyaanan akeekissido, beeta maqidasiyaa keexxiyo halchuwaa Solomonayyo immiis. Daawiti, “Ha keexettana keettai asa keetta gidennan GODAA Xoossaa Beeta Maqidasiyaa gidiyo gishshau, oosoi gita” yaagiis.—1 Odi. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.

Daawiti kaallidi, “Intteppe hachchi ba sheniyan GODAAYYO kehidi immanai oonee?” yaagidi oychiis. (1 Odi. 29:5) Neeni he sohuwan deˈiyaaba gidiyaakko waatuutee? Ha gita oosuwaa maaddanawu koyuutee? Israaˈeelati ha oosuwaa maaddanawu denddidosona. Ubba asay “ba sheniyan ba kumetta wozanan GODAAYYO immido gishshau ufaittiis.”—1 Odi. 29:9.

Daro xeetu layttappe simmin, Yihooway beeta maqidasiyaappe keehi aadhiyaabaa giigissiis. Yesuusa yarshshuwaa baggaara asay baassi goynnanaadan maaddanawu Yihooway ayyaana beeta maqidasiyaa gitaa giigissiis. (Ibr. 9:11, 12) Yihooway ha wodiyan asay aara sigettanaadan waati maaddii? Erissiyo ashkkara oottiyo oosuwaa baggaara maaddees. (Maa. 28:19, 20) Ha oosuwaappe denddidaagan, layttan layttan miilooniyan qoodettiyaageeti Geeshsha Maxaafaa xannaˈoosona, shaˈan qoodettiya erissiyo ashkkarati xammaqettoosona, qassi xeetan qoodettiya ooratta gubaaˈeti eqqoosona.

Hegee daro Geeshsha Maxaafaa xuufeta attamanaadan, Kawotettaa Addaraashatanne gita shiiquwaa Addaraashata keexxanaadan oottiis. Mishiraachuwaa yootiyoogee gita ooso gidiyoogaanne anjjuwaa demissiyaaba gidiyoogaa maayikkii?—Maa. 24:14.

Xoossaanne nu shooruwaa siiqiyoogeenne Kawotettaa mishiraachoy eesuwan sabbakana koshshiyaaba gidiyoogee Xoossaa asay ‘ba sheniyan Yihoowayyo kehidi immanaadan’ denttettees. ‘Yihoowa nu duretettan bonchiyoogee’ qassi hegaa mala aquwaa ha gita oosuwaa oottanawu Yihoowa asay ammanettiyaagaa gididi maara goˈettiyoogaa beˈiyoogee keehi ufayssees.—Lee. 3:9.