Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) November 2016

Ha maxeetiyan Tisaase 26, 2016ppe Ichashe29, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Keehi Loˈˈo Qaalaa!

Yesuusi goˈettido liiqo qaalappekka aadhiya qaalay awugee?

Ubba Galla Issoy Issuwaa Minttettite

Minttettiyoogee keehi koshshiyoy aybissee? Yihooway, Yesuusinne kiitettida PHawuloosa harata Minttettido ogiyaappe ay tamaarana danddayay? Qassi maaddiya ogiyan waatada minttettana danddayay?

Xoossaa Maxaafay Yootiyoogaadan Darajjayettiis

Yihooway ubbaappe aaruwan Darajjayiyaagaa. Ayyo goynniyaageetikka darajjayttidosona giidi nuuni qoppana koshshennee?

Yihoowa Maxaafaa Keehi Xoqqu Oottada Xeellay?

Xoossaa asay a Qaalan de’iya zoriyaa oosuwan peeshshanawu baaxetiyo wodenne ammanettidi a dirijjitiyaa maaddiyo wode lo’’o ayfiyaa demmees.

“Oosoi Gita”

Hegaa maaddiyo maatay neessi deˈees.

Xumaappe Xeesettidosona

Xoossa asay naaˈˈantto xeetu layttaa M.Ln waanidi xuman gelidonaa? Etawu waanidi pooˈoy guuttaa xilqqi giidee, qassi hegee awudee?

Worddo Haymaanootiyaappe Laˈa Kiyidosona

Xoossaa asay Baabilooni omooduwaappe muleera laˈa kiyidoy awudee?

“Birttaaniyan Kawotettaabaa Aassiyaageetoo, Beegottite!!”

Birttaaniyan aassiyaageetu qooday tammu layttan daro gujjibeenna! Wurssettan he hanotay waanidi laamettidee?