Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 4 2016

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | MINTTETTUWAA AWUPPE DEMMANA DANDDAYAY?

Nuuni Ubbay Minttettuwaa Koyoos

Nuuni Ubbay Minttettuwaa Koyoos

Neeni naatettan kunddido wodiyaa hassayay? Ne kushee deshettana woy ne gulbbatay gaarettana danddayees. Ne aayyiyaa nena waata minttettidaakko hassayay? A masunxxidasan deˈiya suuttaa quccada melissana danddayawusu. Neeni yeekkaasa; shin aayyiyaa nena qoommada minttettiyo wode, woppu gaasa. Naatettan hegaa malabay gakkiyo wode, issi uri sohuwaara nena minttettees.

SHin nuuni gitatiyo wode hanotay naatettaagaa mala gidenna. Nuna gakkiya metoy wolqqaama; qassi minttettuwaa demmanaageekka meto. Darotoo, gasttatu metoy aayyiyaa qoommada gorppin aggiyaaba gidenna. Amarida leemisota beˈa.

  • Oosuwaa xayiyoogee keehi qohiyaabaa. Hegaa malabi nena gakki erii? Huliyani oosuwaappe goodettido wode, keehi unˈˈettiis. I, ‘Ta soo asawu koshshiyaabaa waata kunttanee?’ giidi hirggiis; qassi, ‘Taani daro layttawu minna oottikkokka, aynne maaddennabadan ayssi qoodidonaa?’ yaagiis.

  • Aqo deˈoy laalettin neeni azzanennan aggakka. Raakela hagaadan gaasu: “Ta azinay 18 aginappe kase taani qoppennan aggidi bin, keehi azzanaas. Ta wozanay naaˈˈu kiyidi phalqqettidabadan tawu siyettiis. Taani keehi azzanidoogaa xalla gidennan, ubba sahettaas. Sinttanaabay tana hirggissiis.”

  • Kehanaba milatenna wolqqaama harggiyaa harggana danddayaasa. Neenikka, “Taani ta de7uwaa karaas; taani . . . de7anau koyikke” yaagida Iyyoobaagaadan issi issitoo qoppana danddayaasa. (Iyyooba 7:16) “Issi issitoo taani hayqqanaagaa naagiyaabadan qoppays” yaagida, layttay 80 heera gidido Liyusaagaadan neeyyookka siyettennan aggenna.

  • Woy neeni siiqiyo uri hayqqin minttettuwaa koyana danddayaasa. Robertti hagaadan giis: “Ta naˈay horophilliyaa daafan hayqqin koyro ammanana danddayabeykke. Yaatada mishettiyoogaa doommaas; hegee qara bisoy wozanaa qanxxiyoogan Geeshsha Maxaafay leemisidi yootiyoogaa mala.”—Luqaasa 2:35.

Robertta, Liyusa, Raakelonne Huliyana wolqqaama metoy gakkikkokka minettidosona. Eti Ubbaa Danddayiya Xoossaappe minttettuwaa demmidosona. I waati minttettii? I nenakka hegaadan minttettanee?