Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 4 2016

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | MINTTETTUWAA AWUPPE DEMMANA DANDDAYAY?

Xoossay Nuna Waati Minttettii?

Xoossay Nuna Waati Minttettii?

Kiitettida PHawuloosi Yihooway * “minttetto ubbaa Xoossaa” gidiyoogaanne ‘nu waaye ubban i nuna minttettiyoogaa’ yootiis. (2 Qoronttoosa 1:3, 4) Ay metoy gakkikkokka saluwan deˈiya nu Aaway asa ubbaa minttettana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.

Xoossay nuna minttettanaadan koyiyaaba gidikko, nuuni oottana koshshiyaabay deˈees. Nuuni aakime keetti beennan aakimee nuna waati maaddana danddayii? Geeshsha Maxaafay, “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana” yaagiyoy hegaassa.—Yaaqooba 4:8.

Xoossay nuukko shiiqanaagaa waati eriyoo? Koyroy, i nuna maaddanawu koyiyoogaa zaari zaaridi yootidoogaa. ( Hagan deˈiya saaxiniyaa xeella.) Naaˈˈanttoy, benikka ha wodiyankka Xoossay minttettido asati yootidobaa.

Ha wodiyan deˈiya, Xoossay banttana maaddanaadan koyiya darotuugaadan, Kawuwaa Daawitakka daro metoy gakkiis. I issi wode, “‘Maaddo’ gaada taani nena xeesiyo . . . wode, neeni ta watiwatuwaa siya” yaagidi Yihoowa woossiis. Xoossay a maaddidee? Ee. Daawiti, “Taani maadettaas. Hegaa gishshau, ta wozanai an ufaittees” yaagiis.—Mazamure 28:2, 7.

YESUUSIKKA AZZANIYA UBBAA MINTTETTEES

Xoossay Yesuusikka asaa minttettanaadan koyees. Xoossay Yesuusayyo immido oosuwaappe amaridaagee ‘wozanay meqqidoogeeta kooliyoogaanne azzaniyaageeta ubbaa minttettiyoogaa.’ (Isiyaasa 61:1, 2) Hiraagan odettidaagaadan, Yesuusi ‘daafuranchatanne toohoy deexxidoogeeta’ wozanappe maaddiis.—Maatiyoosa 11:28-30.

Yesuusi loˈˈobaa zoriyoogan, kehabaa oottiyoogan, ubba issi issitoo harggiyaappe pattiyoogan asaa minttettiis. Inchirichay oyqqido bitanee issi galla Yesuusa, “Neeni koyikko, tana pattanau danddayaasa” yaagidi woossiis. Yesuusi ayyo qarettidi, “Taani koyais; paxa!” yaagiis. (Marqqoosa 1:40, 41) Yaatin bitanee paxi aggiis.

Ha wodiyan, Xoossaa Naˈay nuukko yiidi minttettanawu saˈan deˈenna. SHin a Aaway, “minttetto  ubbaa Xoossaa” Yihooway metootiyaageeta ubba wode maaddees. (2 Qoronttoosa 1:3) Xoossay asaa minttettiyo oyddu waanna ogeta beˈa.

  • Geeshsha Maxaafaa. “Xoossaa maxaafai nuuyyo immiyo genccaaninne minttettuwan nuuni demmana giidi ufaissan naagi uttidoogee de7ana mala, Xoossaa maxaafan xaafettida ubbabai nuna tamaarissanau xaafettiis.”—Roome 15:4.

  • Xoossaa Geeshshaa Ayyaanaa. Yesuusi hayqqi simmin daro takkennan, Kiristtaane gubaaˈe ubbay sarotettan deˈiis. Aybissi? ‘Yihoowassi yayyiyoogaaninne Geeshsha Ayyaanaa maaduwan’ woykko minttettuwan hemettido gishshataassa. (Oosuwaa 9:31) Xoossaa wolqqa gidida geeshsha ayyaanay keehi wolqqaama. Xoossay ay hanotankka deˈiya asaa he ayyaanan minttettana danddayees.

  • Woosaa. Geeshsha Maxaafay, “Issibaukka hirggoppite” yaagidi zorees. Gujjidikka hagaadan gees: ‘Inttena koshshiyaabaa ubbawu woossite; qassi asa eratettaa ubbaappe aadhiya Xoossaa sarotettay intte wozanaanne intte qofaa naagana.’—Piliphphisiyuusa 4:6, 7.

  • Nu Mala Kiristtaaneti meto wodiyan mintettana danddayiya, ammanettiya tumu laggeta. Kiitettida PHawuloosi bana gakkida ‘waayiyaaninne tuggan’ laggeti ‘a daro maaddidoogaa’ woy minttettidoogaa yootiis.—Qolasiyaasa 4:11; 1 Tasalonqqe 3:7.

SHin neeni, ‘Metoy gakkiyo wode hegee waati maaddii?’ gaada qoppana danddayaasa. Kasetiya huuphe yohuwan odettida metota genccida asatu hanotaa ane loytti pilggoos. Yaatiyo wode, neenikka etaagaadan, “Aayyiyaa ba na7aa minttettiyoogaadan, taanikka inttena minttettana” yaagida Xoossay ba qaalaa naagiyoogaa akeekana danddayaasa.—Isiyaasa 66:13.

^ MENT. 3 Geeshsha Maxaafay koyro xaafettido doonan Xoossaa sunttay Yihoowa.