Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 4 2016

 GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Kase Taani Deˈoy Cammido Makkalancha Asa

Kase Taani Deˈoy Cammido Makkalancha Asa
  • YELETTIDO LAYTTAA:1974

  • YELETTIDO BIITTAA:MEKISIIKO

  • KASE TAARIKIYAA:MAKKALANCHANNE WARETTIYA YELAGA

KASE DEˈUWAA:

Taani Mekisiikon, Tamawulipas giyoosan keehi loˈˈiya Siyutat Mantta giyo kataman yelettaas. He kataman deˈiya asati daroti kehanne haratuyyo qoppiyaageeta. SHin he heeran citan danobaa oottiyaageeti deˈiyo gishshawu, asay keehi yayyees.

Nu son deˈiya oyddu attuma naatuppe taani naaˈˈantta naˈa. Ta aawaynne aayyiyaa taani Kaatolike Woosa Keettan xammaqissidosona; guyyeppe taani he woosa keettan mazamuriyaa yexxiyaagaa gidaas. Pirddaanne merinawu taman xuugettiyoogaa keehi yayyiyo gishshawu, taani Xoossaa ufayssana koyaas.

Tawu layttay ichasha gidiyo wode, ta aaway nuna aggidi biis. Hegee taani keehi azzananaadaaninne hidootaa qanxxanaadan oottiis. Nuuni a keehi siiqishin, i aybissi nuna aggi biidaakko taani erana danddayabeykke. Nu aayyiyaa nuussi, oyddu naatussi koshshiyaabaa kunttanawu adussa saatiyaa oottiyoogaa doommaasu.

Hegaappe denddidaagan, taani timirtte keettaappe attada taappe gitatiya naatuura zuppetiyoogaa doommaas. Eti cashshaa, sijaaraa uyiyoogaa, wuuqqiyoogaanne bokisiyoogaa tana tamaarissidosona. Taani haratuppe wolqqaamana koyiyo gishshawu, asaara warettiyo dumma dumma ogiyaanne massaariyaa tokkosiyoogaa tamaaraas. Taani makkalancha yelaga gidaas. Taani darotoo haratuura massaariyaa oyqqada warettays; hegaappe denddidaagan suuxxada keehi qohettiyo gishshawu hayqqiis giidi ogiyan olidi boosona. Darotoo hegaadan hanidaashin ta aayyiyaa tana beˈada, keehi azzanawusu! Hegaappe eesuwan hosppitaaliyaa ekkada bawusu.

Tawu layttay 16 gidiyo wode, naatettan ta lagge gidida Jorjji nu soo yiis. I Yihoowa Markka gididoogaanne keehi koshshiya issibaa nuussi yootana koyiyoogaa odiis. I ba ammanuwaabaa Geeshsha Maxaafaappe yootiis. Taani kase Geeshsha Maxaafaa mule nabbaba erennaba gidikkokka, Xoossaa sunttaanne a halchuwaa erada keehi ufayttaas. Nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadan Jorjji shoobbiis. Yaatin, eeno giida.

TAANI LAAMETTANAADAN GEESHSHA MAXAAFAY MAADDIIS:

Siˈooliyaa tamaa giyoobay Geeshsha Maxaafaa timirtte gidennaagaa erada keehi ufayttaas. (Eranchchaa 9:5) Hegaa era simmada, Xoossaa keehi yayyiyoogaa aggada, ba naatuyyo keehi loˈˈobaa  qoppiya siiqiya Aawadan a xeelliyoogaa doommaas.

Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan ayyaanaaban diccada, issi issiban laamettana koshshiyoogaa akeekaas. Qassi ta huuphiyaa kawushshananne makkaliyoogaa aggana bessiyoogaa akeekaas. Koyro Qoronttoosa 15:33n deˈiya zoree tana maaddiis. Xiqisee, “Iita laggetettai lo77o hanotettaa moorees” yaagees. Taani ta eeshshaa loyttanawu koyikko, iita asatuura laggetiyoogaa aggana koshshiyoogaa akeekaas. Hegaa gishshawu, ta kase laggetuppe haakkada, maayettennabay bantta giddon merettiyo wode warettiyoogan woy makkaliyoogan gidennan, Geeshsha Maxaafaa maaraa kaalliyoogan giigissiya tumu Kiristtaanetuura laggetaas.

Tana maaddida hara xiqisee qassi Roome 12:17-19. Xiqisee hagaadan gees: “Ooninne intteyyo iitabaa oottikko, he urau iitabaa ootti zaaroppite. . . . Asa ubbaara sarotettan de7anau, intte baggaara, intteyyo danddayettidabaa ubbaa oottite. Ta ishatoo, intte intte huuphen asau halo kessoppite. . . . Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, ‘Godai, “Taani haluwaa kessana; taani kushiyaa zaarana” yaagees.’” Pirdda pacaa Yihooway ba keerido wodiyan giigissanaagaa akeekaas. Taani loddan loddan makkaliyoogaa aggaas.

Issi galla omarssi taani soo simmishin hanidabaa mule dogikke. Kase tanaara eqettiya citan deˈiya yelagati tana qohidosona; qassi eta halaqay ta zokkuwaa shociiddi, “Ane nena ashsha!” yaagiis. He wode, he hanotaa genccanaadan Yihooway tana maaddana mala qantta woosaa woossaas. Taani haluwaa kessanawu paacettikkokka, aggada baas. Wonttetta gallassi he halaqaara gayttaas. Keehi yiillotada haluwaa kiyana koyaas; shin ta huuphiyaa naaganaadan Yihooway maaddana mala zaarettadakka ta wozanan woossaas. I taakko yiidi hagaadan gin garamettaas: “Zine omarssi oottidobawu tawu atto ga. Tumaa yootanawu, taanikka ne mala gidana koyays. Geeshsha Maxaafaa xannaˈana koyays.” He wode taani ta hanqquwaa mittido gishshawu keehi ufayttaas! Hegaappe denddidaagan, ikka Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommiis.

Nu soo asay he wode Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa aggidoogan azzanaas. Gidikkokka, taani xannaˈanawu murttaas; qassi oonakka woy aybakka gidin taani xannaˈiyoogaa diggenna mala qofaa qachaas. Xoossaa asaara laggetiyoogee woppaanne taani koyiyoogaa mala so asaa siiquwaa demmanaadan maaddanaagaa eraas. Taani ayyaanaaban diccada, 1991n xammaqettada Yihoowa Markka gidaas.

TAANI GOˈETTIDO HANOTAA:

Kase taani deˈoy cammido, haratuppe wolqqaamana koyiya makkalancha asa. SHin Xoossaa Qaalay taani muleera laamettanaadan maaddiis. Haˈˈi siyiya ubbawu Geeshsha Maxaafay yootiyo sarotettaabaa odays. Aadhida 23 layttawu kumetta wodiyaa Xoossawu oottiyo maataa demmaas.

Amarida wodiyawu, Mekisiikon deˈiya Yihoowa Markkatu macara biiruwan oottaas. Yan oottaydda, Klawudiyo giyo keehi gooba yelaga micheera erettada, 1999n o ekkaas. Ha ammanettida aqo laggiyo immidi anjjido gishshawu, taani Yihoowa keehi galatays!

Nuuni hayttay siyennaageeti Yihoowabaa eranaadan maaddiiddi, Mekisiiko malaata qaalaa gubaaˈiyan issippe haggaazida. Guyyeppe, Beelize biitti biidi yan deˈiya asaa Geeshsha Maxaafaa tamaarissanaadan shoobettida. Nu kaseegaadan ishalo deˈuwaa deˈennaba gidikkokka, ufayttidi deˈoos. Nuuni harabawu giidi hegaa mule aggana koyokko.

Ta aayyiyaa Geeshsha Maxaafaa zaarettada xannaˈiyoogaa doommada xammaqettaasu. Qassi ta bayra ishay, a machiyaanne eta naati haˈˈi Yihoowa Markka. Taani Xoossaa Kawotettaabaa yootido, ta kase laggetuppe amaridaageetikka haˈˈi Yihoowayyo haggaaziiddi deˈoosona.

Nu soo asaappe issoti issoti bantta iita eeshshaa aggibeenna gishshawu hayqqidoogee azzanttiyaaba. Taanikka etaagaadan haniyoogaa aggennaakko, hayqqana danddayays. Yihooway tana baakkonne Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallanaadan tana danddayaaninne kehatettan tamaarissida ba asaakko shiishshido gishshawu a galatays.