Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 4 2016

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Xoossaa Kawotettay aybee?

ISSI ISSI ASAY hegee Xoossay asaa wozanan haariyoogaa bessees giidi qoppees; harati qassi hegee alamiyan sarotettaa ehaanawu asay oottiyooban beettiyaabadan qoppoosona. Ne qofay shin aybee?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Saluwaa Xoossai mulekka kunddenna, . . . kawotettaa essana. He eqqida kawotettai he [asaa] kawotettata ubbaa gaaceretti xaissana.” (Daaneela 2:44) Xoossaa Kawotettay tumu ayso.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE HARABAA AY AKEEKIYOO?

  • Xoossaa Kawotettay saluwan deˈiya haaro. —Maatiyoosa 10:7; Luqaasa 10:9.

  • Xoossay saluwaaninne saˈan he Kawotettaa baggaara ba sheniyaa polana.—Maatiyoosa 6:10.

Xoossaa Kawotettay awude yaanee?

NE QOFAY AYBEE?

  • Oonikka erenna

  • Matan yaana

  • Mule yeenna

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Asa ubbau markka gidana mala, kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi sa7a ubban odettana; hegaappe guyyiyan, wurssettai gakkana.” (Maatiyoosa 24:14) Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachoy sabbaketti simmin, he Kawotettay ha iita alamiyaa muleera xayssana.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE HARABAA AY AKEEKIYOO?

  • Saˈan deˈiya ooninne Xoossaa Kawotettay yiyo wodiyaa erenna.—Maatiyoosa 24:36.

  • He Kawotettay mata wode yaanaagaa Geeshsha Maxaafaa hiraagay yootees.—Maatiyoosa 24:3, 7, 12.