Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 3 2017

Kasetidi ubbabaa qoncciyan haasayiyoogee keehi loˈˈo

Siiqiyo Uri Harggidi Hayqqana Haniyo Wode

Siiqiyo Uri Harggidi Hayqqana Haniyo Wode

DORENA i azinaa Wesla guuggiyan keehi sakkiya xiiˈee kiyidoogaa erada dagammaasu; he wode ayyo layttay biron 54. * Dottoreti i amarida agina xallaa deˈanaagaa yootidosona. A hagaadan gaasu: “Taani siyidobaa ammanana danddayabeykke. Taani daro saaminttawu jollu gaas. Hegee nu bolli gidennan, hara uraa bolli gakkidabadan qoppaas. Hegee nu bolli gakkana gaada mule qoppabeykke.”

Daro asawu Doreniigaadan siyettiyoogee azzanttiyaaba. Ooninne ay wodenne hayquwawu gattiya harggiyaa harggana danddayees. Daroti bantta siiqiyo uri hayquwawu gattiya harggiyaa harggiyo wode harggissanawu bantta dosan eeno goosona; hegee galatissiyaaba. SHin, harggissiyoogee keehi deexxiyaaba. So asati bantta siiqiyo uri hayquwawu gattiya harggiyaa harggiyo wode, a minttettanawunne maaddanawu ay oottana danddayiyoonaa? Harggissiyaageeti banttawu siyettiya dumma dummabaa waani genccana danddayiyoonaa? He uri hayqqanawu matiyo wode, i waanana giidi qoppana danddayiyoo? Hayquwawu gattiya harggiyaa harggiya ura harggissiyoogee ha wodiyan keehi deexxiyoy aybissakko ane koyro beˈoos.

HA WODIYAN METIYAABAA

Akkamuwaa saynisiyaappe denddidaagan, ha wodiyan asay hayqqiyo hanotay laamettiis. Xeetu layttappe kase, diccida biittatunkka asa baree keehi qantta. He wode, asappe asa oyqqiya harggiyaa woy daafabaa gaasuwan asay sohuwaara hayqqees. Hosppitaalee darin baa, qassi darota eta soo asay harggisseesinne eti son hayqqoosona.

Ha wodiyan, akkamuwaara gayttidabay loˈˈidoogee aakimeti harggiyaa xayssanawu minnidi oottanaadan maaddiis; hegee qassi asa bariyaa adussiis. Kase, asay sahettidi sohuwaara hayqqees; shin haˈˈi asay harggiiddi daro layttawu deˈana danddayees. SHin issi uri sohuwaara hayqqibeennaagee i paxiis giyoogaa gidenna. Hegaadan sahettiyaageeti koyidoogaadan yaa haa gaana danddayenna gishshawu, banttawu koshshiyaabaa oottana danddayokkona.  Hegaa mala asaa harggissiyoogee keehi metiyaabanne baaxeyiyaaba.

Ha wodiyan, son gidennan hosppitaaliyan hayqqiya asaa qooday gujji gujji biis. Asi hayqqana haniyo wode waaniyaakko daroti erokkona; qassi asi hayqqishin beˈidaageeti keehi guutta. Aybi hananaakko erennaagee, issi uri keehi sahettiya ba soo asaa harggissanawu wolqqa xayanaadaaninne yibbaatanaadan oottana danddayees. Yaatin aybi maaddanee?

KASETIDI HALCHITE

Dorena hanidoogaadan, siiqiyo uri sahettidi hayqqana haniyo wode daro asay keehi qohettees. Keehi unˈˈissiyaabay, yashshiyaabaynne azzanttiyaabay deˈishinkka, sinttappe hananabawu giigettanaadan inttena aybi maaddana danddayii? Ammanettidi oottida issi uri, aadhida erancha gidanaadan nu layttaa waati qoodanaakko nuna tamaarissana mala Xoossaa woossiis. (Mazamure 90:12) Ee, intte siiqiyo sahettida uraara aattana danddayiyo attida guutta wodiyaa danddayettida keenan loytti goˈettanaadan inttena maaddana mala Xoossaa Yihoowa wozanappe woossite.

Hegawu loytti halchana bessees. Neeni siiqiyo, sahettida uri haasayana danddayiyaaba, qassi hegaabaa haasayanawu koyiyaaba gidikko, i babaa kuuyanawu danddayenna wode ooni kuuyanaadan koyiyaakko oychiyoogee eratetta. Sahettiya uri ay haninkka paxa deˈanawu koyiyaakkonne, qassi hosppitaaliyaa gelidi dumma dumma akkamuwaa akkamettana koyiyaakkonne loytti haasayiyoogee, he uri babaa kuuyana danddayenna wodiyan abaa kuuyiya uri he izaawa qofaa bala ogiyan akeekennaadaaninne zilˈˈettennaadan maaddana danddayees. Kasetidi ubbabaa qoncciyan haasayiyoogee so asay sahettiya uraa loytti maaddanaadan oottees. Geeshsha Maxaafay, “Zoretai xayikko, halchchidobai halettees” yaagees.—Leemiso 15:22.

WAATI MAADDANEE?

Darotoo, harggissiya uri oottana bessiya waannabay minttettiyoogaa. Hayqqana haniya urawu i asi siiqiyo asa gidiyoogaanne barkka deˈennaagaa yootiyoogee loˈˈo. Waatidi hegaadan oottana danddayettii? He uraa minttettananne ufayssana danddayiya xuufeta awu nabbabitenne mazamuriyaa yexxite. Daroti bantta soo asay eta kushiyaa oyqqidi liiqo qaalan haasayiyo wode minettoosona.

Sahettida uri bana oychanawu yiida uraa eriyoogee loˈˈo. Issi xinaatee hagaadan gees: “Ichashu  bessi-bollatuppe wurssettan ixxiyaagee sissaa. [Harggiya uri] xiskkenna wode haasayennabaa i xiskkidaba milatiyo wode haasayoppite; ayssi giikko i siyana danddayees.”

Danddayettikko, issippe woossite. Issi wode, kiitettida PHawuloosinne a laggeti keehi unˈˈettidoogaanne ubba bantta shemppuwawukka hirggidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Eti asay banttana waati maaddanaadan koyidonaa? PHawuloosi ba laggeta, “Inttekka qassi nuna woosan maaddana koshshees” yaagiis. (2 Qoronttoosa 1:8-11) Keehi unˈˈettiyo wodenne sahettiyo wode wozanappe woossiyoogee keehi maaddees.

HAYQQIYOOGEE ATTENNAAGAA AKEEKITE

Siiqiyo uri hayqqana giidi qoppiyoogeekka unˈˈissiyaaba. Hayqoy nuussi meretan imettidabaa gidenna gishshawu, hayqo giyoobaa mule meezetennaagee garamissenna. (Roome 5:12) Xoossaa Qaalay hayquwaa ‘morkke’ giyoy hegaassa. (1 Qoronttoosa 15:26) Yaatiyo gishshawu, siiqiyo uri hayqqanaagaa qoppanawu koyennaagee wottin deˈiyaaba.

SHin, aybi hananaakko qoppiyoogee so asay yayyennaadaaninne danddayettida keenan minttettiyaabaa oottanaadan maaddees. Hanana danddayiya issi issibay “ Hayqqanawu Matiyo Wode” giyo saaxiniyan deˈees. Harggida asa ubbaa bolli hegan odettida ubbabay gakkennan aggana woy qassi hegee odettida maaran hanennan aggana danddayees. SHin keehi harggida darotu bolli he odettidabaappe issi issibay gakkees.

Siiqiyo uri hayqqi simmin, maaddanawu kase qaalaa gelida mata laggiyaara gayttiyoogee loˈˈo gidana danddayees. He uraa harggissiiddi takkidaageetinne soo asay bantta siiqiyo uri hegaappe simmin waayettennaagaa eridi minettana. Asaa Medhidaagee “haiqqidaageeti aibanne erokkona” yaagidi siiquwan yootidobay nuna minttettees.—Eranchchaa 9:5.

UBBAAPPE AARUWAN MAADDIYAAGAA

Hara uri maaddanaadan eeno gaana koshshiyoogaa akeekoos

Xoossan ammanettiyoogee so asaappe issoy keehi sahettiyo wode xalla gidennan, he uri hayqqin kayyottiyo wodekka keehi maaddees. I harati inttena maaddiyaabaa haasayanaadaaninne oottanaadan denttettana danddayees. Dorena hagaadan gaasu: “Hara uri maaddanaadan eeno gaana koshshiyoogaa akeekaas. Asay nuna keehi maaddido gishshawu daro ufayttida. Taaninne ta azinay hegee Yihooway, ‘Taani he metuwan inttena maaddanawu inttenaara deˈays’ giyoogaa mala gidiyoogaa akeekida. Taani hegaa mule dogikke.”

Ee, Xoossaa Yihooway ubbaappe aaruwan maaddiyaagaa. I nuna Medhidaagaa gidiyo gishshawu nu metuwaanne nu kayyuwaa akeekees. Nuuni genccanaadan koshshiya maaduwaanne minttettuwaa nuuyyo immanawu ayyo wolqqaykka koshshaykka deˈees. Ubba i matan hayquwaa muleera xayssanawunne i hassayiyo, biilooniyan qoodettiya asata hayquwaappe denttanawu qaalaa geliis. (Yohaannisa 5:28, 29; Ajjuutaa 21:3, 4) Kiitettida PHawuloosi giidoogaadan he wode ubbay asay, “Haiquwau, ne yiishshai awaanee? Haiquwau, ne xoonoi awaanee?” gaana.—1 Qoronttoosa 15:55.

^ MENT. 2 Asatu sunttay laamettiis.