Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 3 2017

Ibraawettuwan Yihoowa giyo Xoossaa geeshsha sunttay xaafettido Tetragramateniyaa, ushachappe haddirssi nabbabettees

Ibraawetto Guutta Pitalee Ay Ammanettanaadan Oottii?

Ibraawetto Guutta Pitalee Ay Ammanettanaadan Oottii?

Xoossay qaalaa gelido ubbabay polettanaagaa ammanettana danddayiyoo? Yesuusi hegaa ammanettiis; qassi i tamaarissidobay a ezggiyaageeti bantta ammanuwaa minttanaadan maaddiis. Leemisuwawu, Yesuusi Deriyaa Bolla Timirttiyan yootido, Maatiyoosa 5:18n deˈiya qofaa beˈa; xiqisee, “Taani intteyyo tumaa odais: saloinne sa7ai aadhdhana gakkanaassi, qassi ubbabaikka polettana gakkanaassi, higgiyaappe issi qaalaikka woi issi pitaleekka xayenna” yaagees.

Ibraawetto qeeri pitalee י (yod) geetettees; Yihoowa giyo Xoossaa geeshsha sunttay xaafettido Tetragramateniyaa koyro pitalee hegaa. * Higgiyaa tamaarissiyaageetinne Parisaaweti Xoossaa Higgiyan deˈiya qaalatunne pitaletu xallaa gidennan pitaliyaa malaataakka xoqqu ootti xeelloosona.

Higgiyan deˈiya qii guuttabaykka polettennan attiyoogaappe saloynne saˈay aadhiyoogee metennaba gidiyoogaa Yesuusi yootiis. SHin Geeshsha Maxaafay saloynne saˈay merinawu deˈanaagaa yootees. (Mazamure 78:69) I giidobay Higgiyan deˈiya qii guuttabaykka polettennan attennaagaa akeekissiyaaba.

Xoossaa Yihoowa qii guuttabaykka qofissii? Ee, keehi qofissees. Ane hagaa qoppa: Paasikaa dorssaa meqettaappe issuwaanne menttennaadan beni Israaˈeelatuyyo odettiis. (Kessaabaa 12:46) Hegee guuttaba milatana danddayees. Eti he meqettaappe issuwaanne menttana bessennay aybissakko akeekidonaa? Waayi akeekana. SHin ha qeeribay Masee mittan kaqettidi hayqqiyo wode, a meqettaappe issoynne meˈennaagawu eesho gidiyoogaa Xoossaa Yihooway erees.—Mazamure 34:20; Yohaannisa 19:31-33, 36.

Yesuusi giidobaappe ay tamaariyoo? Nuunikka Xoossaa Yihooway qaalaa gelido ubbabay, ubba hegaara gayttida guuttabaykka polettanaagaa ammanettana danddayoos. Ee, Ibraawe qaalan deˈiya ubbaappe guuxxiya pitalee keehi ammanettanaadan oottiyaaba!

^ MENT. 3 Giriiketto qeeri pitalee iota geetettees; qassi hegee י (yod) giyo Ibraawetto pitaliyaara issi mala. Muuse Higgee koyro xaafettidoynne yeletaappe yeletaa gakkidoy Ibraawettuwaana gidiyo gishshawu, Yesuusi yootidoy he Ibraawetto pitaliyaa gidennan aggenna.