Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 3 2017

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

NE QOFAY AYBEE?

Hayqoy Xoossay nuussi halchidobee? Geeshsha Maxaafay, “Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau [haiqoi] de7enna” yaagees.—Ajjuutaa 21:4.

Ha Wochiyo Keelay deˈuwaanne hayquwaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa qonccissees.