Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 3 2016

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Siiqiyo Uri Hayqqiyo Wode

Siiqiyo Uri Hayqqiyo Wode

“Ta michee, . . . neeni . . . yeekkoppa . . . Xoossay loˈˈobaa erees.”

Bebo giyo maccaasiyaa issi uri ikko shiiqidi leddan hegaadan giishin siyaasu. He wode, a kaamiyaa daafan hayqqida ba aawaa baliyan deˈawusu.

Beba ba aawaa keehi siiqawusu. He qofaa yootiday, eta soo asaara laggetiyaanne etawu loˈˈobaa qoppiya ura; shin hegee Bebo minttettibeenna, keehi qohiis. A, “I hayqqidoogee loˈˈobaassa gidenna,” gaada zaaretta zaarettada qoppaasu. A he daafaabaa daro layttappe guyyiyan maxaafan xaafido wodekka, kayyottiyoogee qoncce.

Beba akeekidoogaadan, kayyottidaagee hayqqidaagaa keehi siiqiyaaba gidikko, kayyuwaappe minettanawu daro wodiyaa ekkana danddayees. Geeshsha Maxaafay hayqoy ‘wurssetta morkke’ gidiyoogaa qonccissees. (1 Qoronttoosa 15:26) Darotoo nuuni aynne qoppennan nu siiqiyo uri hayqqiyoogee nu deˈuwaa qohana danddayees. Hayqoy nuna qohennaadan oottana danddayokko. Hegaa gishshawu, issi uri hayqqin hegaara gayttidaagan gakkida qohuwaa waani genccanaakko erennaagee wottin deˈiyaaba.

Neeni hagaadan qoppana danddayaasa: ‘Taani kayyottiyoogaa agganawu ay keena wodiyaa ekkanee? Issi uri kayyottiyoogaa waatidi genccana danddayii? Kayyottidaageeta waata minttettana danddayiyaanaa? Nuuni siiqiyo hayqqidaageetuyyo hidooti deˈii?’