Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 3 2016

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | SIIQIYO URI HAYQQIYO WODE

Kayyottiyoogee Balee?

Kayyottiyoogee Balee?

Neeni amarida gallassawu sahetta eray? Neeni sohuwaara paxido gishshawu he hanotaa dogana danddayaasa. SHin kayyoy hegaa mala gidenna. Aqo laggee hayqqin azzaniyoogaabaa issi xaafee, “‘Minettanawu’ kayyuwaagaa keena deexxiyaabi baawa” yaagiis. Gidoppe attin, i gujjidi, “Takkidi, harati maaddin neeni kaseegaappe guuttaa guuttaa minettana” yaagiis.

Leemisuwawu, Abrahaami ba machiyaa hayqqido wode waanidaakko qoppa. Geeshsha Maxaafay, “Abrahaami Saariyyo yeekkanaunne kayyottanau biis” yaagees. Kayyuwaappe minettiyoogee ayyo amarida wodiyaa ekkidaba milatees. * Hara leemisoy, a naˈay Yooseefi doˈan meetettidi hayqqidabadan qoppanaadan cimettida Yaaqooba. I “daro gallassaa” kayyottiis; qassi a soo asay a minttettana danddayibeenna. Daro layttappe guyyiyankka, i Yooseefa hayquwaabaa qoppiyo wode kayyottiis.—Doomettaabaa 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Abrahaami ba siiqo machiyaa Saara hayqqin keehi kayyottiis

Ha wodiyan keehi siiqiyo uri hayqqin azzaniya darotu hanotaykka hegaa mala. Kaallidi deˈiya naaˈˈu leemisota beˈa.

  • “Ta azinay Robertti Isiine 9, 2008n hayqqiis. I hayqqanaadan oottida, he maallado gakkida daafabay hara gallassaagaappe dummatenna. Qanˈˈiyaa mi simmin, ubbatoo oottiyoogaadan i oosuwaa biyo wode, nuuni issoy issuwaara yerettida, qoomettida, qassi, ‘Taani nena siiqays’ giidi issoy issuwawu yootida. Usuppun layttay aadhinkka azzaniyoogaa aggabeykke. Taani Roberttawu azzaniyoogaappe awudenne minettiyaaba milatenna.”—Geelo, layttay 60.

  • “Ta alˈˈo machiyaa hayqqoosappe 18 layttappe daroy aadhikkokka, haˈˈikka o laamotaysinne azzanays. Taani loˈˈiya meretaa beˈiyo wode ubbatoo a tawu karhi gawusu; qassi a paxa deˈada taani beˈiyoobaa beˈiyaakko ay keena ufayttanaakko qoppays.”—Etiyana, layttay 84.

Hegaadan daro wodiyawu keehi azzaniyoogee wottin deˈiyaaba. Ubba asi azzaniyo ogee issi mala gidenna; qassi hara uri azzaniyo ogiyaa likke gidenna giyoogee bessiyaaba gidenna. Qassi, nuuni hayqqida urawu keehi azzaniyaaba milatikko, nu bolli pirddana koshshenna. Nuuni kayyottiyoogaa waatidi genccana danddayiyoo?

^ MENT. 4 Abrahaama naˈaa Yisaaqikka daro wodiyawu kayyottiis. Yisaaqi ba aayyiyaa Saara hayqqoosappe heezzu layttay aadhinkka azzaniis.—Doomettaabaa 24:67.