Siiqiyo uri hayqqin kayyottiya ura beˈada waatanaakko metoota eray? Nuuni issi issitoo ay haasayanaakko woy ay oottanaakko erennan aggana danddayoos; yaatiyo gishshawu, aynne haasayokko woy oottokko. SHin, nuuni oottana danddayiyo maaddiya darobay deˈees.

Darotoo, koshshiya waannabay yaa biidi azzanidoogaa yootiyoogaa. Daro wogatun, qoommiyoogee etawu qoppiyoogaa bessiyo loˈˈo oge. Azzanida uri haasayanawu koyikko, qarettada siya. Ubbaappe aaruwan, azzanida so asawu issi issibaa ootta; kayyottidaageeti oottana danddayenna oosota hegeetikka, qumaa kattiyoogaa, naatuyyo koshshiyaabaa kunttiyoogaa, koshshiyaaba gidikko baliyaa kessiyoogaara gayttidabaa oottiyoogaa. Hegaa mala oosoy ililo qaalaa haasayiyoogaappe aadhiyaagaa gidana danddayees.

Hara wode, hayqqida uraabaa amarida a loˈˈo eeshshaabaa woy issippe aattido ufayssiya wodiyaabaa denttada haasayana danddayaasa. Hegaa mala haasayay azzanida uray ufayttanaadan oottana danddayees. Leemisuwawu, i azinay Iyani hayqqoosappe usuppun layttay aadhin Pama hagaadan gaasu: “Taani mule erennabaa Iyani oottido  loˈˈobaa asay tawu issi issitoo yootees; qassi hegee taani ufayttanaadan oottees.”

Azzanida darota koyro heeran asay keehi maaddiyoogaa eranchati yootoosona; shin eta laggeti bantta oosuwawu simmiyo wode azzanidaageeta maaddiyaabi baynnaagaa qonccissidosona. Hegaa gishshawu, azzanida laggiyaa yeehoy aadhi simmin aggennan oychanawu baaxeta. * Kayyottiya daroti hegee eti daro wodiyawu kayyottennaadan maaddido gishshawu hegaa keehi nashshoosona.

I aayyiyaa hayqqa simmin 15 aginappe guyyiyan ippe bayra michiyaakka hayqqido gishshawu keehi kayyottida Jaappaane biittaa yelagee, Kaˈori leemisuwaa qoppa. Ammanettida laggeti aggennan o maaddido gishshawu galatawusu. Kaˈorippe keehi bayratiya Ritisuko giyoora iyyo mata laggee gidaasu. Kaˈora hagaadan gaasu: “Taani hegan ufayttabeykke. Oonikka ta aayee mala gidana danddayenna; qassi oonikka i mala gidana gaada qoppikke. Ritisuka tana keehi maaddido gishshawu, taani iyyo lagge gididabadan tawu siyettiis. Saaminttan saaminttan, haggaazanawu issippe boos; qassi gubaaˈiyaakka issippe boos. A tana shayiyaa shoobbawusunne taassi qumaa immawusu, qassi darotoo dabddaabbiyaa xaafawusunne karddiyaa immawusu. Ritisukiyyo deˈiya loˈˈo xeelay tana maaddiis.”

Kaˈori aayyiyaa hayqqoosappe 12 layttay aadhiis; anne i azinay haˈˈi kumetta wodiyaa haggaazoosona. Kaˈora, “Ritisuka taayyo qoppiyoogaa aggabeykku. Taani soo biyo wode, o ubbatoo oychays; qassi iira ufayssiya wodiyaa aattays” yaagaasu.

Pola Qophiroosan deˈiya Yihoowa Markka; harati o aggennan minttettido gishshawu a goˈettaasu. Poli azinay Sozosi keha, siiqiyaagaanne leemiso gidiya gubaaˈe cima; aawi aaya baynna naatuuranne amˈˈetuura wodiyaa issippe aattanawunne etaara qumaa maanawu darotoo soo shoobbees. (Yaaqooba 1:27) Sozosawu layttay 53 gidiyo wode, guuggiyan xiiˈee kiyin hayqqidoogee azzanttiyaaba. Pola, “Taani 33 layttawu issippe deˈido ammanettida ta azinaappe hayquwan shaahettaas” yaagaasu.

Kayyottidaageeta maaddiyaabaa ootta

Yeehuwaappe simmin, Pola layttay 15 gidido ba kaalo naˈaa Daaneelaa ekkada Kanaada baasu. Eti yan Yihoowa Markkatuura shiiqiyoogaa doommidosona. Pola hagaadan gaasu: “Ta ooratta gubaaˈiyan deˈiya laggeti nuna gakkidabaanne nuuni deˈiyo metiya hanotaa erokkona. SHin hegaa erennaagee eti nuukko shiiqennaadaaninne minttettiya qaalaa kehatettan haasayidi koshshiyaaban maaddennaadan diggibeenna. Ta naˈay ba aawaara deˈanawu keehi koyiyo he wodiyan, hegee keehi maaddiis! Gubaaˈiyaa cimati Daaneela keehi dosoosona. Gubaaˈiyaa yameti issippe wodiyaa aattiyo wode woy kuwaasiyaa kaaˈiyo wode issi cimay Daaneela hassayidi xeesees.” Ayyiyaakka naˈaykka haˈˈi loˈˈo hanotan deˈoosona.

Nuuni azzanidaageeta koshshiyaaban maaddananne minttettana danddayiyo daro ogee deˈees. Qassi Geeshsha Maxaafay ufayssiya sinttanaa hidootaa yootiyoogan nuna minttettees.

^ MENT. 6 Issoti issoti aginan aginan woy layttan layttan issi uri hayqqido gallassi woy he gallassay matiyo wode biidi so asaa minttettanawu i hayqqido gallassaa hassayanawu xaafi wottoosona.