Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 3 2016

Ereetii?

Ereetii?

Inchirichan oyqettidaageetuyyo Yesuusi oottido meeze gidennabay aybee?

Beni Ayhudati he wode deˈiya inchirichaa harggiyaa yayyoosona. He yashshiya harggee narbbiyaa qohidi paxennaadan ootteesinne bollaa moorees. Inchirichawu erettida xalee baawa. He harggee oyqqidoogeeti asaappe shaahettananne bantta hanotaa hara asawu odana bessees.—Wogaabaa 13:45, 46.

Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiyaageeti inchirichaa harggiyaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoogaappe dummatiya higgiyaa kessidosona; hegee sahettiyaageeti keehi metootanaadan oottiis. Leemisuwawu, rabeti kessido wogay issi uri inchirichay oyqqido uraappe 2 meetire gidiyaagaa haakki eqqana koshshiyoogaa yootees. SHin carkkoy carkkiyo wode gidikko, 45 meetiriyaa haakkana koshshees. Geeshsha Maxaafay inchirichay oyqqido uri asay “dunkkaanidosaappe kareera” deˈana bessees giyaagaa, katamaa gimbbiyaappe kiyana koshshees giidi Ayhudatu Talmudiyaa xaafeti birshshidosona. Yaatiyo gishshawu, issi rabee inchirichay oyqqido ura kataman demmikko, akko shuchaa olidi, “Ne sohuwaa ba; qassi hara asa tunissoppa” yaagees.

Yesuusi oottidobay hegaappe keehi dumma! Inchirichay oyqqidoogeeta yedettiyoogaappe, eta bochiis; ubba qassi pattiis.—Maatiyoosa 8:3.

Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiyaageeti macho yeddana koshshees giyo gaasoy aybee?

Koyro xeetu layttaa M.Ln haymaanootiyaa kaalettiyaageeti macho yeddiyoogaabaa darotoo palamettoosona. Hegaa gishshawu issi wode, amarida Parisaaweti Yesuusa ha oyshaa oychidi paaccidosona: “Issi asi issiban gaasottidi, ba machchiyo yeddanau nu higgee azazii?”—Maatiyoosa 19:3.

‘Issi iitabaa i bolli demmikko,’ issi uri ba machiyo yeddanaadan Muuse Higgee azazees. (Zaarettido Wogaa 24:1) Yesuusi saˈan deˈiyo wode, he higgiyaa birshshettaa xeelliyaagan phalqqettiya qofaa tamaarissiya naaˈˈu rabetu timirtte keettati deˈoosona. SHammaya timirtte keettay, machiyo yeddanawu waanna gaasoy “geeshsha gidennaagaa” hegeekka, shaaramuxiyoogaa xalla giidi tamaarissees. Qassi Hilela timirtte keettay aqo deˈuwan maayettana xayikko, keehi guuttabaakka gaasoyidi issi uri paraman machiyo yeddana danddayees giidi tamaarissees. Hilela timirtte keettay, maccaasiyaa qumaa moorikko woy i ippe puulancha maccaasa demmikko, issi uri ba machiyo yeddana danddayiyoogaa yootees.

Yaatin, Yesuusi Parisaawetu oyshaa waati zaaridee? I, “Ba machchiyo shaaramuxennan de7ishin yeddidi, haranno ekkiya ooninne shaaramuxees; harai yeddidooro ekkiyaageekka shaaramuxees” yaagidi qoncciyan yootiis.—Maatiyoosa 19:6, 9.