Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 3 2016

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Haymaanootee asi medhidobee?

ISSI ISSI ASAY haymaanootee asi medhidoba giidi ammanees; harati qassi Xoossay asaa baakko shiishshanawu haymaanootiyaa goˈettees giidi qoppoosona. Ne qofay aybee?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Xoossaa Aawaa sinttan pokkoi bainna geeshsha ammanoi” deˈees. (Yaaqooba 1:27) Geeshsha, tumu ammanoy woy haymaanootee Xoossay giigissidoba.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE HARABAA AY AKEEKIYOO?

  • Xoossaa ufayssanawu, issi haymaanootee Geeshsha Maxaafaara maayiyaagaa gidana bessees.—Yohaannisa 4:23, 24.

  • Asa qofaa tamaarissiya haymaanooteti hada.—Marqqoosa 7:7, 8.

Issi haymaanoote yame gidiyoogee koshshiyaabee?

NE QOFAY AYBEE?

  • Ee

  • CHii

  • Hanotaadaana

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Issoi issuwaara waani siiqettanaakkonne qassi lo77o oosuwaa waati oottanaakko, issoi issuwau qoppoos. . . . Issippe shiiqiyoogaa aggokko.” (Ibraawe 10:24, 25) Xoossay baayyo goynniyaageeti darajjayettidi goynnanaadan koyees.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE HARABAA AY AKEEKIYOO?

  • Xoossaayyo goynniyaageeti ammanuwan issuwaa gidana koshshees.—1 Qoronttoosa 1:10, 11.

  • Xoossay ufayttiyo haymaanootiyaa yarati kumetta saˈan deˈiya ishanttu maabara.—1 PHeexiroosa 2:17.