Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA Paydo 3 2016 | Siiqiyo Uri Hayqqiyo Wode

Ubba asaykka hayqoy kaalettiyooban qohettees. So asay woy mata laggee hayqqiyo wode nuuni waatana danddayiyoo?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Siiqiyo Uri Hayqqiyo Wode

Issi uri kayyottiyoogaa waatidi genccana danddayii? Nuuni siiqiyo hayqqidaageetuyyo hidooti deˈii?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Kayyottiyoogee Balee?

Neeni siiqoy hayqqida urawu likkiyaappe aattada azzaniyaaba gidikko, haratuyyo aybi siyettii?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Kayyuwaappe Minettiyoogaa

Geeshsha Maxaafay oosuwan peeshshin maaddiya qofaa yootees.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Azzaniyaageeta Minttettiyoogaa

Mata laggetikka kayyottida urawu keehi koshshiyaabaa akeekennan aggana danddayoosona.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Hayqqidaageeti Denddana!

Geeshsha Maxaafay sinttappe hanana giidi yootiyoobay tumee?

Ereetii?

Inchirichan oyqettidaageetuyyo Yesuusi oottido meeze gidennabay aybee? Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiyaageeti macho yeddiyoogaa paqqadiyo gaasoy aybee?

Danoy Baynnaa Alamee Deˈana Danddayii?

Danobaa oottiyaageeti bantta oosuwaa agganaadan harati maaddidosona. Eta denttettidabay haratakka denttettana danddayees.

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Darotoo Kunddikkokka Wurssettan Denddaas

Issi bitanee pornograafiyaa beˈiyoogaa waani aggidee, qassi Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoogaa mala woppa deˈuwaa waani deˈana danddayidee?

Geeddarssana Bessiya Keehi Koshshiyaabaa

Kiristtaane geetettiya shaˈan qoodettiya haymaanooteti tamaarissiyoobay issoy issuwaagaappe dummateesinne issoy haraa phalqqees. Yaatin, tumaa tamaarissiyay awugaakko waata shaakka erana danddayay?

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Xoossay asaa baakko shiishshanawu haymaanoote dirijjitiyaa goˈettii?