Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | AYBIPPENNEAADHIYA XOOSSAA IMOTAA EKKUUTEE?

Xoossaa Gita Imotay Keehi Alˈˈo Gididoy Aybissee?

Xoossaa Gita Imotay Keehi Alˈˈo Gididoy Aybissee?

Issi imotaa neeni keehi nashshanaadan oottiyaabay aybee? Hegee kaallidi deˈiya oyddubaara, hegeekka, (1) neeyyo imotaa immida uraa oonatettaara, (2) he imotay imettido gaasuwaara, (3) he imotaa immanawu he uri oottidobaara, qassi (4) he imotay neeyyo keehi koshshiyaaba gidiyoogaara gayttidaba. He yohota loytti qoppiyoogee Xoossaa gita imota gidida wozuwaa nuuni kaseegaappe aaruwan nashshanaadan maaddees.

HEGAA IMMIDAY OONEE?

Issi issi imotaa nuuni keehi nashshiyoy hegaa immiday aawatettay deˈiyo ura woy nuuni keehi bonchiyo ura gidiyo gishshataassa. Qassi hara imotay alˈˈo gidana xayikkonne hegaa immiday nu soo asa woy siiqo laggiyaa gidiyo gishshawu he imotaa keehi nashshoos. Hagaappe kasetiya huuphe yohuwan beˈido, Rasili Jordaanawu immido imotay hegaa mala. Ha qofay wozuwaara aybin gayttii?

Koyruwan, Geeshsha Maxaafay, “Xoossai . . . nuuni Kiristtoosa baggaara de7uwaa demmana mala, ba issi Na7aa ha sa7aa kiittiis” yaagees. (1 Yohaannisa 4:9) Ha imotay keehi alˈˈo gidiyoogaa ha qofaappe akeekoos. Xoossaagaappe aadhiya maati deˈiyo uri baawa. A xeelliyaagan mazamuraawee, “Ne xalaalai GODAA gidiyoogaa, neeni Ubbaappe Xoqqiya Xoossai sa7aa ubbaa haariyoogaa eti erona” yaagiis. (Mazamure 83:18) Nuuyyo imotaa immana danddayiya, aagaappe aadhiya maatay deˈiyo uri baawa.

Naaˈˈanttuwan, Xoossay “nu aawaa.” (Isiyaasa 63:16) Waanidi? I nuuyyo deˈuwaa immiis. Hegaa bollikka, siiqiya aaway ba naatuyyo koshshiyaabaa kunttiyoogaadan, i nuuyyo koshshiyaabaa ubbatoo kunttees. Xoossay beni ba asaa hagaadan giis: “Tumu Israa7eeli taayyo al77o na7ee? I taani siiqiyo na7ee? Ee! . . . Ta wozanai a laamotees; taani assi keehi qarettais.” (Ermmaasa 31:20) Ha wodiyan awu goynniya asaa xeelliyaagankka Xoossawu hegaadan siyettees. I nuna medhida Ubbaa Danddayiyaagaa xalla gidennan, ammanettiya nu Aawaanne nu Dabbuwaa. Hegaa gishshawu, i immiyo ay imotikka keehi alˈˈo!

 HEGEE IMETTIDOY AYBISSEE?

Issi uri immanawu koyennan immiyoobaa gidennan, siiqoy denttettin immiyoobaa keehi nashshoos. Siiquwan immiya uri, ekkiya uri hegawu kushe zaaranaadan koyenna.

Xoossay ba Naˈaa nuussi immidoy nuna siiqiyo gishshataassa. Geeshsha Maxaafay, “Xoossai nuna ba siiquwaa hagan bessiis; nuuni Kiristtoosa baggaara de7uwaa demmana mala, ba issi Na7aa ha sa7aa kiittiis” yaagidi, i Yesuusa kiittido gaasuwaa yootees. (1 Yohaannisa 4:9) Xoossay hegaadan oottana bessees giya uri deˈanee? Ooninne baawa! ‘Kiristtoos Yesuusa baggaara imettida wozoy Xoossaa aaro kehatettaa’ bessees.—Roome 3:24.

Xoossaa imotay i ba “aaro kehatettan” immidoba giyoy aybissee? Geeshsha Maxaafay, “Nuuni biron nagaranchcha gididi de7ishin, Kiristtoosi nu gishshau haiqqiis; hegee Xoossai nuna ai keenaa siiqiyaakkonne a siiquwaa erissees” yaagees. (Roome 5:8) Daafuranchanne nagarancha gidida asaa maaddiyaabaa oottanaadan Xoossaa denttettiday siiquwaa. Nuuni he siiqoy nuussi bessees gaanakka, hegawu kushe zaaranakka danddayokko. Xoossay immido he imotay siiqoy qonccido oge ubbaappe aadhiyaagaa.

HE IMOTAA IMMANAWU OOTTIDOBAA

Issi uri daro daafuridi nuussi immidobaa keehi nashshoos. Issi uri bana keehi maaddiyaabaa nuussi aatti immikko, i ba goˈˈaa aggibayidi hegaa immido gishshawu he imotaa keehi nashshoos.

Xoossay “ba mexi issi Na7aa immiis.” (Yohaannisa 3:16) I nuussi immana danddayiyo hegaappe aadhiya imoti baawa. Xoossay saluwaa saˈaa medhido keehi daro wode ubban, Yesuusi aara issippe oottiis; qassi a keehi ‘ufayssiis.’ (Leemiso 8:30) Yesuusi Xoossay ‘siiqiyo Naˈa’; qassi i “beettenna Xoossaa leemiso.” (Qolasiyaasa 1:13-15) Xoossaanne Yesuusa giddon deˈiya dabbotay nuuni qoppana danddayiyoogaappekka aadhiyaaba.

SHin Xoossay “harai atto ba Na7aakka waayiyaappe guyye ashshibeenna.” (Roome 8:32) Yihooway bawu deˈiya ubbabaappe aadhiyaabaa nuussi immiis. Hegaa keena waagaa a qanxxissida hara imoti baawa.

KEEHI KOSHSHIYA IMOTAA

Issi issi imotay keehi koshshiyaaba, ubba sohuwaara koshshiyaaba gidiyo gishshawu he imotaa keehi nashshoos. Leemisuwawu, neeni keehi harggada, akkamettanawu wolqqa xayin issi uri hegawu koshshiya miishshaa qanxxiyaakko neeni a keehi galatanaagee erettidaagaa! Hegee keehi gita imota!

“Asai ubbai Addaameera dabbotido gishshau haiqqidoogaadan, Kiristtoosaara dabbotido gishshau, ubbai de7uwaassi denddana [“deˈuwaa demmana,” NW].” (1 Qoronttoosa 15:22) Nuuni ubbay Addaame zare gidiyo gishshawu, ‘hayqqoos’; ee, harggiyaappenne hayquwaappe attanawu woy nu oottiyooban Xoossaara sigettanawunne a sinttan xillanawu danddayokko. Qassi nuuni wolqqi baynnaageeta gidiyo gishshawu, nuuni woy hara uri ‘deˈanaadan’ issibaa oottana danddayokko. Geeshsha Maxaafay, “Ai asinne bana wozanau, woikko ba shemppuwaa waagaa Xoossau qanxxanau danddayenna . . . Asa shemppo waagai al77o” yaagees. (Mazamure 49:7, 8) Nuuni wozuwaa waagaa qanxxana danddayenna gishshawu issi uri nuna maaddana koshshees. Hegee xayikko, nuussi waagi baa.

Yihooway nuna keehi siiqiyo gishshawu, Yesuusa baggaara nuuni ‘ubbay deˈuwaa’ demmanaadan koshshiya waagaa qanxxiis. Wozoy hegaa polanawu waati maaddii? “A Na7aa, Yesuus Kiristtoosa suuttai nagara ubbaappe nuna ashshees.” Ee, gukkida Yesuusa  suuttaa ammaniyoogee nu nagaraappe atotettaanne merinaa deˈuwaa demmanaadan oottees. (1 Yohaannisa 1:7; 5:13) Nuuni siiqiyo hayqqidaageeta shin wozoy waati maaddii? “Haiqoi issi asa baggaara ha sa7aa yiidoogaadan, haiqqidaageetu denddoikka qassi issi asa [Yesuusa] baggaara yiis.”—1 Qoronttoosa 15:21. *

Yesuusa yarshshuwaa keena keehi gita aawatettay deˈiyo urappe imettida woy wolqqaama siiqoy denttettin imettida gita imoti baawa. Xoossaa Yihooway nu gishshawu ba goˈˈaa aggibayiis; hara ooninne hegaadan oottibeenna. Qassi nuna nagaraappenne hayquwaappe ashshiya he yarshshuwaa keena nuussi keehi koshshiya hara imoti baawa. Ee, wozuwaagaa keena gita waagay deˈiyo hara imoti mule baawa.

 

^ MENT. 19 Xoossay hayqqidaageeta denttanawu halchidobaa xeelliyaagan gujo qofaa demmanawu, Yihoowa Markkati attamissido Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyo maxaafaa shemppo 7 xeella; www.jw.org/wal saytiyankka deˈees.