Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 2 2017

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | AYBIPPENNEAADHIYA XOOSSAA IMOTAA EKKUUTEE?

Xoossaa Gita Imotay Nena Aybawu Denttettii?

Xoossaa Gita Imotay Nena Aybawu Denttettii?

‘Kiristtoosa siiqoy nuna godatees [denttettees]. Paxa deˈiyaageeti bantta gishshawu hayqqidaagaayyo deˈanaappe attin, sinttappe bantta huupheyyo deˈenna mala, i asa ubbaa gishshawu hayqqiis.’—2 Qoronttoosa 5:14, 15.

KEEHIPPE gita imotay hegaa immida uraa nuuni galatanaadan denttettana bessees. Yesuusi he wode xalee baynna wolqqaama harggiyaa harggida tammu asata patti simmidi, galatiyoogee koshshiyoogaa yootiis. He tammu asatuppe issoy “ba qaalaa xoqqu oottidi, Xoossaa galatiiddi simmiis.” Yaatin Yesuusi, “Inchchirichchaappe paxidaageeti tamma gidokkonaa? Yaatin uddufunati awan de7iyoonaa?” yaagiis. (Luqaasa 17:12-17) Hegee harati nuussi oottido loˈˈobaa nuuni sohuwaara dogana danddayiyoogaa bessees!

Wozoy hara ay imotaappekka keehi dumma. Qassi awudenne imettida imotaappekka keehi gita. Yaatin, Xoossay neessi oottidobay nena aybawu denttettana bessii?

  • Immidaagaa era. Wozoy ubba asay merinaa deˈuwaa demmi agganaadan oottenna. Yesuusi Xoossaakko woossiiddi, “Asai nena issi Xoossaa gididaagaa erana malanne, qassi neeni kiittido Yesuus Kiristtoosa erana mala, hagee merinaa de7o” yaagiis. (Yohaannisa 17:3) Issi uri naatettan ne shemppuwaa ashshidoogaa hara uri neeyyo yootikko, he izaawubaa, qassi i nena aybissi ashshidaakko eranawu koyikkii? SHemppo ashshiya wozuwaa imotaa immida Xoossaa Yihooway neeni a eranaadan xalla gidennan, ayyo mata dabbo gidanaadankka koyees.  Geeshsha Maxaafay, “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana” yaagees.—Yaaqooba 4:8.

  • Wozuwaa ammaniyoogaa bessa. “Na7aa ammaniya urau merinaa de7oi de7ees.” (Yohaannisa 3:36) Wozuwaa ammaniyoogee oosuwan bessana koshshiyaaba. Ammanoy oosuwan qonccana bessees. (Yaaqooba 2:17) Hegee ay mala oosoo? Issibaa demmanawu baaxetana bessees. Yaatiyo gishshawu, wozuwaa demmanawukka neeni hegaadan baaxetana koshshees. Waanada? Xoossay neeni waana deˈanaadan koyiyaakko erada hegaadan deˈa. * Ne nagaraa atto gaanaadaaninne geeshsha kahaa neeyyo immanaadan Xoossaa woossa. Wozoy an ammaniya ubbawu sarotettan, woppatettaaninne duretettan deˈiyo merinaa deˈuwaa demissiyoogaa ammanettada Xoossaakko shiiqa!—Ibraawe 11:1.

  • Godaa Kahuwaa bonchanawu shiiqa. Nuuni layttan layttan wozuwaa imotaa hassayanaadan maaddiya baalaa Yesuusi essiis. I he baalaa xeelliyaagan, “Hagan tana hassayite” yaagiis. (Luqaasa 22:19) Yihoowa Markkati Yesuusa hayquwaa Masqqaynno, Hosppune 3, 2009n (Hosppune 11, 2017) away wulli simmin bonchana. Issi saate gidiyaagaa takkiya he shiiquwan Yesuusa hayqoy ay keena koshshiyaabakko, qassi ha wodiyaaninne sinttappe nuna waati goˈˈiyaakko qonccissiya haasayay deˈana. Zillaytti kumetta saˈan Godaa Kahuwaa bonchanawu 20 miiloone gidiya asay shiiqiis. Xoossay immido gita imotaa nashshada nunaara he shiiquwaa shiiqanaadan nena minttettoos.

^ MENT. 7 Xoossaa eranawunne akko shiiqanawu maaddiya waanna ogee a Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa. Neeni waata xannaˈanaakko eranawu Yihoowa Markkatuppe issuwaa oycha woy www.jw.org/wal giyo nu weybsaytiyaa xomoosa.