Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 2 2017

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | AYBIPPENNEAADHIYA XOOSSAA IMOTAA EKKUUTEE?

Imota Ubbaappe Dummaa

Imota Ubbaappe Dummaa

MARKKABIYAA milatissidi medhido, Jordaanawu deˈiya irssaasiyaa ciggiyoobaa asay laafabadan xeellana danddayees. SHin hegee i alˈˈobadan xeelliyoobaappe issuwaa. Jordaani, “Hagee Rasila giyo nu soo asawu lagge gidida cima asi immidoba” yaagiis. Rasili hayqqi simmin Jordaani, Rasili a aawaanne aayyiyo, qassi a aayee aawaa metiya wodiyan minttettidi eta keehi maaddidoogaa akeekiis. Jordaani, “Haˈˈi Rasilabaa darobaa erido gishshawu, ha guutta imotaa kaseegaappekka aaruwan xoqqu oottada xeellays” yaagiis.

Jordaana hanotaappe akeekiyoogaadan, issi issi asay imotaa darin nashshennan aggana woy mule nashshennan aggana danddayees. SHin nashshiya urawu he imotay alˈˈoba, ubba keehippe xoqqu oottidi xeelliyooba gidana danddayees. Geeshsha Maxaafay aybippenne alˈˈo gidida imotaabaa hagaadan gees: “Xoossaa Na7aa ammaniya ubbai merinaa de7uwaa ekkanaappe attin, xayenna mala, Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis.”—Yohaannisa 3:16.

He imotay ekkiya urawu merinaa deˈuwaa demissees! Hegaappe aadhiya hara imoti deˈii? Issoti issoti he imotay ay keena alˈˈobakko akeekana xayikkonne, tumu Kiristtaaneti hegee keehi “al77o” gidiyoogaa akeekoosona. (Mazamure 49:8; 1 PHeexiroosa 1:18, 19) SHin Xoossay ba Naˈaa deˈuwaa alamiyawu imota oottidi immidoy aybissee?

Hegaa gaasuwaa kiitettida PHawuloosi hagaadan yootiis: “Nagarai ha sa7aa issi asa baggaara geliis; he nagarai banaara haiquwaa ehiis; hegaa gaasuwan, . . . haiqoi asa zare ubbaa gakkiis.” (Roome 5:12) Addaamee Xoossawu azazettennan ixxidi nagaraa oottido gishshawu, hayquwan qaxxayettiis. Addaame gaasuwan kumetta saˈan deˈiya a zeretta ubbaa bolli hayqoy gakkiis.

 “Nagarai qanxxiyo miishshai haiquwaa. SHin Xoossai nu Godaa Kiristtoos Yesuusa baggaara immiyo imoi merinaa de7uwaa.” (Roome 6:23) Xoossay asaa hayquwaa pirddaappe ashshanawu ba Naˈay Yesuus Kiristtoosi alamiyaa asawu ba shemppuwaa aatti immanaadan ha saˈaa kiittiis. He yarshshuwaa woykko ‘wozuwaa’ baggaara Yesuusan ammaniya ubbay merinaa deˈuwaa demmana.—Roome 3:24.

Xoossay bawu goynniyaageetussi Yesuus Kiristtoosa baggaara immiyo anjjuwaa xeelliyaagan PHawuloosi, “Zawai bainna Xoossaa aaro kehatettaa gishshau, Xoossaa galatai gakko” yaagiis. (2 Qoronttoosa 9:15) Ee, wozoy keehi maalaaliya imota gidiyo gishshawu, loytti qonccissana danddayokko. SHin Xoossay kehatettan immido hara ubbabaappe wozoy keehi maalaaliya imota gididoy aybissee? Xoossay immido harabaappe hegee dummatiyoy aybiinee? * Hegaa gishshawu, nuuni waatana koshshii? Ha oyshatu zaaruwaa kaallidi deˈiya naaˈˈu huuphe yohotun nabbabana mala nena minttettoos.

^ MENT. 8 Yesuusi ‘ba shemppuwaa nu gishshawu aattidi immiis.’ (1 Yohaannisa 3:16) SHin he yarshshoy Xoossaa halchuwaara gayttidaba gidiyo gishshawu, ha huuphe yohoti yarshshuwaa giigissiyoogan Xoossay oottidobaa loytti qonccissoosona.