Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yesuusi PHeexiroosa bollotiyo pattiis.—Maatiyoosa 8:14, 15; Marqqoosa 1:29-31

Machennan Deˈiyoogee Kiristtaanetuppe Koyettiyaabee?

Machennan Deˈiyoogee Kiristtaanetuppe Koyettiyaabee?

KUMETTA saˈan deˈiya dumma dumma haymaanooteti, leemisuwawu Rooma Kaatolike, Orttodokise, Budistte haymaanooteenne haratikka he haymaanooteta kaalettiyaageetinne qeeseti ekkennaadan woy gelennaadan diggoosona. SHin daro asay dumma dumma haymaanootetu qeeseti kandduwaara gayttidaagan shori baynnabaa hananaadan oottida waanna gaasoy hegaa gees.

Hegaa gishshawu, ‘Ekkennan woy gelennan deˈiyoogee aawatettay deˈiyo Kiristtaanetuppe koyettiyaabee?’ giidi oychiyoogee bessiyaaba. Ha oyshaa zaaruwaa eranawu, he meeziyaa denddoy aybakkonne hegee waanidi daro asaa qofa gididaakko, qassi hegaa xeelliyaagan Xoossaa qofay aybakko ane beˈoos.

EKKENNAN WOY GELENNAN DEˈIYO HAYMAANOOTE WOGAA

Insaykiloppidiyaa Britaanika giyo maxaafay haymaanootiyaa wogaappe denddidaagan ekkennan woy gelennan deˈiyo meezee “haymaanootiyan aawatettaa ekkidi oottiyo gishshawu woy keehi mishetti oottiyo gishshawu aqo oyqqennaaninne asho gaytotettaa mule polennan deˈiyoogaa” gidiyoogaa yootees. Rooma Kaatolike Woosa Keettan gita aawatettay deˈiyoogeetu shiiquwan PHaaphaasiyaa Benedikt 16tti 2006n, ekkennaadan woy gelennaadan diggiya wogay “kiitettidaageeti hayqqi simmin takkennan doommidaba” gidiyoogaa yootiis.

SHin haymaanoote woga oottidi ekkennan woy gelennan deˈiyoogee koyro xeetu layttaa Kiristtaaneti kaallido meeze gidenna. Ubba koyro xeetu layttan deˈida, kiitettida PHawuloosi “xalahetu timirttiyaa” tamaarissiyaanne ‘ekkiyoogaanne geliyoogaa diggiya’ asatubaa yootidi he wode deˈiya Kiristtaaneta zoriis.—1 Ximootiyoosa 4:1-3.

Haymaanoote woga oottidi ekkennan woy gelennan deˈiyoogee naaˈˈantto xeetu layttan banttana Kiristtaane giya Arggo bagga woosa keettatun doommiis. Hegaabaanne hara haymaanoote wogaabaa yootiya maxaafay he meezee “Rooma haaruwan he wode meeze gidida asho gaytotettaa poliyoogaappe haakkiyo wogaara gayttidaba” gidiyoogaa qonccissees.

 Hegaappe simmin deˈiya xeetu layttatun, haymaanootiyaa kaalettiyaageetinne Woosa Keettaa Aawata giyoogeeti qeesetinne haymaanootiyan aawatettay deˈiyoogeeti ekkana woy gelana bessenna giyo qofaa tamaarissidosona. Eti asho gaytotettay tunissiyaabanne qeese gididi oottiyo oosuwaara beennaba giidi qoppidosona. Gidikkokka, Insaykiloppidiyaa Britaanika giyo maxaafay “tammantta xeetu layttaa wurssettaa gakkanaashin daro qeeseti, ubba woosa keettan gita aawatettay deˈiyo qeesetikka macho ekkidoogaa” yootees.

Qeeseti aqo oyqqennaadan diggiya wogay Roomen 1123ninne 1139n shiiqido Laterane SHiiquwan kiyiis; he wodeppe haa simmin Rooma Kaatolike Woosa Keettawu hegee higge gidiis. Qeeseti aqo oyqqidi naata yeliyaaba gidiyaakko hayqqiyo wode he woosa keettaa aqoy naatuyyo imettanaadan azaziyo gishshawu, he higgee woosaa keettaa aqoy naagettanaadan maaddiis.

HEGAA XEELLIYAAGAN XOOSSAA QOFAA

Haymaanoote wogaa kaallidi aqo oyqqennan deˈiyoogaa xeelliyaagan Xoossaa qofay aybakko a Qaalay Geeshsha Maxaafay loytti yootees. Yesuusi baagaadan “saluwaa kawotettaa gishshau” giidi aqo oyqqennan deˈiyaageetubaa yootidobaykka Geeshsha Maxaafan deˈees. (Maatiyoosa 19:12) Kiitettida PHawuloosikka “wonggeliyaa gishshau” giidi banadan aqo oyqqennan deˈanawu koyiyaageetubaa yootiis.—1 Qoronttoosa 7:37, 38; 9:23.

Gidikkokka, Yesuusikka PHawuloosikka hegaadan giidoy harati aqo oyqqennan deˈanaadan azazanaassa gidenna. Aqo oyqqennan deˈiyoogee a kaalliya ubbaassi gidennan amaridaageetussi imettida ‘imota’ gidiyoogaa Yesuusi yootiis. PHawuloosi ‘geela7otubaa,’ woy mule aqo oyqqibeenna asatubaa xaafiyo wode, “Godai tana azazidobai baawa. SHin taani . . . inttena zorais” yaagidi qoncciyan zoriis.—Maatiyoosa 19:11; 1 Qoronttoosa 7:25.

Hegaa bollikka, kiitettida PHeexiroosa gujjin, koyro xeetu layttan deˈida, aawatettay deˈiyo daro Kiristtaaneti machidaageeta gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Maatiyoosa 8:14; Marqqoosa 1:29-31; 1 Qoronttoosa 9:5) SHin kandduwaara gayttidaagan shori baynnabaa haniyoogee he wode Rooma haaruwan meeze gidido gishshawu, gubaaˈe cima gidiya uri machidaba gidikko, “issi machchee xalaalai de7iyoogaa,” qassi “naati ayyo azazettiyoogaanne bonchchiyoogaa” gidana bessiyoogaa PHawuloosi xaafiis.—1 Ximootiyoosa 3:2, 4.

‘Azinay ba macheessi bessiyaabaa oottanaadan,’ qassi aqo laggeti immana bessiyaabaa ‘issoy issuwawu diggennaadan’ Geeshsha Maxaafay qoncciyan azaziyo gishshawu, he asati asho gaytotettaa polennan coo aqo oyqqidi deˈennaagee erettidaagaa. (1 Qoronttoosa 7:3-5) Xoossay ooninne haymaanoote woga oottidi aqo oyqqennan deˈanaadan woy asho gaytotettaa polennan agganaadan koyenna; qassi hegee aawatettay deˈiyo Kiristtaanetuppe koyettiyaaba gidenna.

MISHIRAACHUWAA GISHSHAWU

Haymaanoote wogaa kaallidi aqo oyqqennan deˈiyoogee aawatettay deˈiyo Kiristtaanetuppe koyettiyaaba gidana xayikko, Yesuusikka PHawuloosikka aqo oyqqennan deˈiyoogaa goˈˈaa yootidoy aybissee? Aqo oyqqennan deˈiyoogee issi uri mishiraachuwaa haratuyyo yootanaadan keehi maaddana danddayiyo gishshataassa. Aqo oyqqidaageeta unˈˈissana danddayiya darobay aqo oyqqibeennaageeta qofissenna gishshawu, eti aqo oyqqidageetuppe aaruwan oottana danddayoosona.—1 Qoronttoosa 7:32-35.

Kosta Rikan gaxare heeran harata Geeshsha Maxaafaabaa tamaarissanawu giidi Mekisiiko Siti kataman oottiyo daro damoozaa demissiya oosuwaa aggida Devida leemisuwaa beˈa. Devidi aqo oyqqibeennaagee hegawu a keehi maaddidoogaa yootiis. I, “Kase erenna wogaa meezetiyoogeenne kaseegaappe dummatiya deˈo deˈiyoogee deexxiyaaba, shin tana qofissiyay tabaa xalla gidiyo gishshawu meezetanawu darin metootabeykke” yaagiis.

Mishiraachuwaa yootiyaageeti koshshiyoosaa biida, Klawudiyo giyo gelabeenna michiyaa, “Xoossawu oottiyoogan keehi ufayttays. Taani Xoossay taassi koshshiyaabaa kunttiyoogaa akeekiyo wode kaseegaappe aaruwan akko shiiqays, qassi ta ammanoy minnees” yaagaasu.

“Waannabay aqo oyqqiyoogaa woy oyqqennan deˈiyoogaa gidenna; bawu deˈiya loˈˈobaa Xoossawu immiya uri keehi ufayttana.”—Klawudiyo

Aqo oyqqennan deˈiyoogee issi ura unˈˈissana bessenna. Klawudiya gujjada, “Waannabay aqo oyqqiyoogaa woy oyqqennan deˈiyoogaa gidenna; bawu deˈiya loˈˈobaa Xoossawu immiya uri keehi ufayttana” yaagaasu.—Mazamure 119:1, 2.