Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

NE QOFAY AYBEE?

Xoossay nuussi immido ay imotaappekka aadhiyaagee aybee?

Geeshsha Maxaafay, “Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis” yaagees.—Yohaannisa 3:16.

Ha Wochiyo Keelay Yesuusi nuussi hayqqanaadan Xoossay a saˈaa kiittidoy aybissakko, qassi nuuni he imotaa nashshiyoogaa waati bessana danddayiyaakko qonccissees.