Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 2 2017

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

NE QOFAY AYBEE?

Xoossay nuussi immido ay imotaappekka aadhiyaagee aybee?

Geeshsha Maxaafay, “Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis” yaagees.—Yohaannisa 3:16.

Ha Wochiyo Keelay Yesuusi nuussi hayqqanaadan Xoossay a saˈaa kiittidoy aybissakko, qassi nuuni he imotaa nashshiyoogaa waati bessana danddayiyaakko qonccissees.