Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 2 2017

Wurssetta gallassan bashshaappe attiya asay saˈan gannatiyan deˈana

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Nuuni deˈiyoy ‘wurssetta gallassaanee’?

Ne qofay aybee?

  • Ee

  • CHii

  • Gidana danddayees

Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa

“Wurssetta gallassi waissiya wodee yaanaagaa akeeka.” (2 Ximootiyoosa 3:1) Geeshsha Maxaafaa hiraagaynne ha wodiyan haniyaabay nuuni ‘wurssetta gallassan’ deˈiyoogaa bessees.

Geeshsha Maxaafaappe harabaa ay akeekiyoo?

  • Wurssetta gallassaa malaatay olaa, koshaa, biittaa qaattaanne wurssiya harggiyaa gidiyoogee odettiis.—Maatiyoosa 24:3, 7; Luqaasa 21:11.

  • Wurssetta gallassi asay kandduwaabaaninne ayyaanaaban keehi moorettana. —2 Ximootiyoosa 3:2-5.

Sinttappe aybi hananee?

Issi issi asay qoppiyoobaa Wurssetta gallassay ha saˈaynne an deˈiya ubbay xayiyoogan kuuyettana giidi qoppiya asay deˈees; qassi hanotay giigana giidi qoppiya asaykka deˈees. Ne qofay shin aybee?

Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa

“Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana.”Mazamure 37:29.

Geeshsha Maxaafaappe harabaa ay akeekiyoo?

  • Wurssetta gallassay iitatetta ubbay xayin kuuyettana.—1 Yohaannisa 2:17.

  • Saˈay gannate gidana. —Isiyaasa 35:1, 6.