Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA Paydo 2 2017 | Aybippenne Aadhiya Xoossaa Imotaa Ekkuutee?

NE QOFAY AYBEE?

Xoossay nuussi immido ay imotaappekka aadhiyaagee aybee?

Geeshsha Maxaafay, “Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis” yaagees.—Yohaannisa 3:16.

Ha Wochiyo Keelay Yesuusi nuussi hayqqanaadan Xoossay a saˈaa kiittidoy aybissakko, qassi nuuni he imotaa nashshiyoogaa waati bessana danddayiyaakko qonccissees.

 

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Imota Ubbaappe Dummaa

Geeshsha Maxaafay ekkiyaageetuyyo merinaa deˈuwaa demissiya keehi alˈˈo imotaabaa yootees. Hegaappe aadhiya hara imoti deˈii?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Xoossaa Gita Imotay Keehi Alˈˈo Gididoy Aybissee?

Issi imotay haraappe keehi alˈˈo gidanaadan oottiyaabay aybee? Hegawu gaaso gidiyaabaa qoppiyoogee wozuwaa kaseegaappe aaruwan nashshanaadan oottana danddayees.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Xoossaa Gita Imotay Nena Aybawu Denttettii?

Kiristtoosa siiqoy nuna aybawu denttettii?

Machennan Deˈiyoogee Kiristtaanetuppe Koyettiyaabee?

Issi issi haymaanooteti bantta haymaanootiyaa kaalettiyaageeti aqo oyqqennan deˈanaadan azazoosona. SHin Geeshsha Maxaafay hegaabaa ay tamaarissii?

Aylletettaappe Kiyiyoogaa—Beni Wodiyaaninne Ha Wodiyan

Beni wode, Xoossaa asay aylletettaappe kiyiis. Miilooniyan qoodettiya asay ha wodiyan qareti baynna hanotan waayettiyoogee azzanttiyaaba.

Immiyoogee Demissiyo Ufayssaa

Immiyoogee neessikka haratussikka loˈˈo. Immiyoogee hashetanaadaaninne laggetanaadan denttettees. Neeni waatada ufayssan immana danddayay?

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Geeshsha Maxaafay “wurssetta gallassi waissiya wodee yaanaagaa” yootees. Hegee nu deˈiyo wodiyaa bessii?