Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 2 2016

 GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Issi Layttawukkonne Saruwan Ufayttada Deˈanaadan Maadda

Issi Layttawukkonne Saruwan Ufayttada Deˈanaadan Maadda
  • YELETTIDO LAYTTAA: 1971

  • YELETTIDO BIITTAA: PARANSAAYE

  • KASE TAARIKIYAA: MAKKALAA, SHORI BAYNNABAA, JALLISSIYAABAA DOSEES

KASE DEˈUWAA:

Nu soo asay Paransaayen huuphessa baggaara arshshokko baqqidi deˈiya Telankore giyo heeran deˈiis. Ta aaway Paransaaye asa, ta aayyiyaa qassi Xaaliyaa biitta asa. Tawu hosppun laytta gidiyo wode, Xaaliyan Rooma katamaappe gaxattiya heeran hiyyeesa asay deˈiyoosan deˈiyoogaa doommida. Yan so asaa deˈoy keehi deexo. Ta aawaanne aayyiyo miishshay metiyo gishshawu eti darotoo keehi walaqettoosona.

Tawu 15 laytta gidiyo wode, ta aayyiyaa taani sooppe kiyada hara naatuura laggetanaadan yootaasu. Hegaappe denddidaagan, daro wodiyaa harasan deˈiyoogaa doommaas. Sohuwaara iita naatuura zuppetiyoogaa doommaas. Issi gallassi, loˈˈo milatiya issi bitanee taakko yiis. I taayyo jallissiya xaliyaa immiis; taani guutta naˈa gidennaagaa bessanawu koyido gishshawu hegaa ekkaas. Sohuwaara, jallissiya xaliyaa goˈettiyoogaanne shori baynnabaa oottiyoogaa doommaas. Darotoo, asay tanaara wolqqan zinˈˈiis. Deˈoy hada gaada qoppido gishshawu ta deˈinkka maaddenna hayqqinkka qohenna gaada qoppaas. Tawu qoppiya ooninne baynnabadan tawu siyettiis. Tawu 16 laytta gidiyo wode, issi xaaramuse kumetta wuskkiyaa giyo ushshaa uyada, abban gelada hayqqanawu malaas. Hegaa gaasuwan, heezzu gallassaa tana erennan takkaas.

Taani deˈuwaa xoqqu oottada xeelliyoogaa doommaas; shin makkalanchanne iitabaa oottiyaagaa gidaas. Asay tanaara asho gaytotettaa polanaadan shoobbada, eta jallettada eta son deˈiya alˈˈo miishshaa wuuqqays. Makkalabaa oottiya erettida citatussi Xaaliyaa biittan jallissiyaabaa issisaappe harasaa efiyay tana. Poliseti darotoo tana oyqqanawu koyoosona. Ta deˈoy keehi moorettiisinne shoraa xayiis. Gidikkokka, ta deˈuwawu halchettidabi deˈana gaada qoppaas. Taani issi layttawukkonne saruwan ufayttada deˈanaadan maaddana mala Xoossaa woossaas.

TAANI LAAMETTANAADAN GEESHSHA MAXAAFAY MAADDIIS:

Tawu layttay 24 gidiyo wode, Inggilize baanawu qofaa qachaas. Taani jallissiyaabaa bayzziya asaara oottiyo gishshawu ta shemppuwawu yayyaas. SHin kasetada ta aayyiyo beˈanawu baas; baada  Anunisiyato Lagura giyo bitanee iira Geeshsha Maxaafaabaa haasayiyoogaa beˈada keehi garamettaas. * I kase makkalabaa oottiya asa gidiyoogaa eriyo gishshawu, nu soo biidoy aybissakko oychaas. I Yihoowa Markka gidanawu ba deˈuwan oottido gitabaa yootiis; qassi taani Inggilize biyo wode Yihoowa Markkatuura gayttanaadan hadara giis. Taanikka hegaadan oottanawu qaalaa gelaas. SHin, taani yaa gakkosaara kaseegaa mala iita deˈuwaa deˈiyoogaa doommaas.

Issi gallassi, issi Yihoowa Markkay Londdene kataman Wochiyo Keelaanne Beegottite! maxeetiyaa asawu immishin beˈaas. Kase Anunisiyatoyyo qaalaa gelidobaa hassayada, tana Geeshsha Maxaafaa xannaˈissanaadan he Yihoowa Markkaa oychaas.

Taani Geeshsha Maxaafaappe tamaaridoban keehi garamettaas. Leemisuwawu, 1 Yohaannisa 1:9y Xoossaa xeelliyaagan giyoobaa beˈada keehi ufayttaas. Xiqisee hagaadan gees: “Nuuni Xoossau nu nagaraa paaxikko, i nu nagaraa atto gaanaunne nu mooro ooso ubbaappe nuna geeshshanau, ammanttiyaagaanne tumubaa oottiyaagaa.” Taani shori baynna deˈo deˈidoogaa gaasuwan keehi carqqattidabadan qoppiyo gishshawu, he xiqisee tana keehi minttettiis. Sohuwaara Yihoowa Markkatuura shiiqanawu Kawotettaa Addaraashaa biyoogaa doommaas. Yihoowa Markkati tana siiquwan mokki ekkidosona. Eti issoy issuwaara keehi siiqettiyoogaa beˈada, so asaa mala gidida gubaaˈiyaa yara gidanawu koyaas; hegaa mala siiqoy taani daro wodiyawu amottaydda takkidoba.

Taani jallissiyaabaa goˈettiyoogaanne shori baynna deˈo deˈiyoogaa agganawu darin metootabeykke; shin ta eeshshaa laammanawu keehi metootaas. Asaa bonchananne asawu qoppana koshshiyoogaa akeekaas. Ubba, issi issi iita eeshshaa xoonanawu haˈˈikka baaxetays. SHin Yihooway maaddin daroban laamettaas. Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommido usuppun agina giddon xammaqettada Yihoowa Markka gidaas. Hegee hanidoy 1997na.

TAANI GOˈETTIDO HANOTAA:

Xammaqetta simmada, Barbaro giyo, matan Yihoowa Markka gidida yelagiyo machaas. Beni ta laggetuppe issoy taani ay keena laamettidaakko beˈidi Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommiis. Amarida wodeppe guyyiyan, ikka a michiyaakka Yihoowa Markka gididosona. Qassi layttay 80ppe dariyo, ta aayee aayee michiyaa, Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommada, xammaqettada hayqqaasu.

Haˈˈi gubaaˈe cima gidada oottays; qassi taanne ta machiyaa Londdenen deˈiya Xaalettuwaa haasayiya asaa maaddanawu kumetta wodiyaa haggaazoos. Issi issitoo, ta kase deˈuwaa qoppada unˈˈettays; shin Barbara tana keehi minttettawusu. Haˈˈi ta soo asay taani amottaydda takkidoogaa mala ufayssiyaagaa; qassi kaseesappe koyido siiqiya Aawaa demmaas. Taani saruwan ufayttada issi layttawu deˈanaadan maaddana mala Xoossaa woossaas; shin i keehi dariya wodiyawu tana hegaadan maaddiis!

Haˈˈi ta soo asay taani amottaydda takkidoogaa mala ufayssiyaagaa; qassi kaseesappe koyido siiqiya Aawaa demmaas

^ MENT. 10 Isiine 1, 2014 Wochiyo Keelan, (Amaarattuwaa) sinttaa 8-9n, “Geeshsha Maxaafay Asay Laamettanaadan Oottees—Ta SHugguxee Baynnan Awanne Ba Erikke” yaagiya, Anunisiyato Lagurabaa yootiya huuphe yohuwaa xeella.