Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ereetii?

Ereetii?

Beni, asay xaatta maxaafata waati giigissii, qassi waati goˈettii?

Galbbbaappenne Biranaappe Giigida Asttiri Xaatta Maxaafaa, 18tta Xeetu Layttaa M.L.

Yesuusi hananabaa yootiya Isiyaasan xaafettida xaatta maxaafaa dooyidi nabbabidoogaanne zaaridi xaaxidoogaa Luqaasa Wonggelee yootees. Yohaannisikka i xaafido Wonggeliyaa wurssettan, Yesuusi oottido malaata ubbaa ba xaatta maxaafan xaafanawu danddayibeennaagaa qonccissiyo wode, ‘maxaafaabaa’ woykko koyro xaafettida qaalan xaatta maxaafaabaa yootiis.—Luqaasa 4:16-20; Yohaannisa 20:30; 21:25.

Xaatta maxaafay waani giigii? Galbbaappe, biraanaappe woy ceeccaappe giigissidobata issippe gatti oyttana bessees. Yaatidi xaafettidabaa giddokko zaaridi mittan xaaxana bessees. Xaafettidabay shaahettidi miyyiyan miyiyan uttees. Xaattay keehi adussa gidikko, naaˈˈu baggaarakka mittan xaaxettees; hegee qassi nabbabiya uri ba koyido sohuwaa demmanaashin issi baggaara xaattaa dooyiiddi hara baggaara zaaridi xaaxanawu maaddees.

Geeshsha Maxaafaabaa qonccissiya issi maxaafay, “Xaatta maxaafay haraappe kehiyoy kumetta maxaafaa issi xaatta xallan oyqqana danddayiyaagaa keena adussa [darotoo 10 meetire aduqqees] gidiyoogaana” yaagees. Leemisuwawu, Luqaasa Wonggeliyaa xaafanawu 9.5 meetire aduqqiya xaattaa koshshana danddayees. Issi issitoo, xaatta maxaafaa yuushuwaa loytti sikkoosona, shugissanawu gorppoosonanne qalamiyaa tiyoosona.

Ooratta Maachan “qeese ubbatu halaqata” geetettidaageeti oonee?

Israaeelatu qeesetettaa maaran koyroppekka doommidi, issi wode issi ura xallay qeese ubbatu halaqa gididi oottees; qassi he uri hayqqana gakkanaassi he sunttan oottees. (Qoodaabaa

35:25) He aawatettan oottida koyro asi Aaroona. Guyyeppe, he aawatettay bayra naay ba aawaappe laattiyooba gidiis. (Kessaabaa 29:9) Aaroona zaretuppe daroti qeese gididi oottidaba

gidikkokka, amaridaageetu xallay qeese ubbatu halaqa gididi oottidosona. SHin hara biittaa asati Israaeelata ayssiyo wode Ayhuda qeese ubbatu halaqata sunttiyaynne shaariyay eta. Gidikkokka, darotoo Aaroona zariyaappe sunttettoosona. “Qeese ubbatu halaqata” giyoogeeti qeesetettaa wogan aawatettay deiyoogeeta gidennan aggokkona. Qeesetettaa wogan 24 citan shaakkido qeesetu aawati, erettida qeesetu so asati, qassi ba maataappe wodhana gakkanaassi qeese ubbatu halaqa gididi oottida Haanna mala asatikka qeese ubbatu halaqata geetettoosona.—1 Hanidabaa Odiya 24: 1-19; Maatiyoosa 2:4; Marqqoosa 8:31; Oosuwaa 4:6.