Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 Ha Wodiyawu Maaddiya Beni Zoriyaa

Hirggoppite

Hirggoppite

GEESHSHA MAXAAFAA MAARAA: “Intte paxa de7anau . . . hirggoppite.”—Maatiyoosa 6:25.

Hegee woygiyoogee? Yesuusi he qofaa yootidoy deriyaa bollan tamaarissiyo wodiyaana. Geeshsha Maxaafaa qaalaa kochay qonccissiyoogaadan, “unˈˈettiyoogaa” geetettida Giriiketto qaalay “hiyyeesatettaa, namisaanne deˈuwan gakkana danddayiya harabaa gaasuwan issi urawu siyettana danddayiyaabaa” bessees. Asay darotoo sinttappe hanana giidi qoppiyooban unˈˈettees. Nuussi asatettaaban koshshiyaabaanne nuuni siiqiyoogeetu payyatettaabaa qoppiyoogee attennaba. (Piliphphisiyuusa 2:20) SHin Yesuusi “hirggoppite” giidoy a kaalliyaageeti bessiyaagaappe aattidi unˈˈettennaadan zoranaassa; issi uri wonttobawu keehi hirggiyoogee hachi duussan ufayttennaadan oottana danddayees.—Maatiyoosa 6:31, 34.

Hegee ha wodiyawu maaddiyaabee? Yesuusa zoriyaa siyiyoogee eratetta. Aybissi? Issi xuufee yootiyoogaadan, asay keehi hirggiyo woy unˈˈettiyo wode guuggeekka unˈˈettiyo gishshawu, hegee “maraccee masunxxiyoogaa, wozanaa harggiyaanne sheenuwaa” kaalettees.

Keehi unˈˈettana bessenna gaasuwaa Yesuusi qonccissiis: Hegee aybanne maaddenna. Yesuusi, “Intte giddon keehi qoppidi, ba geesaa bolli issi wara gujjanau danddayiyai oonee?” yaagidi oychiis. (Maatiyoosa 6:27) Nuna hirggissiyaabaa xallaa qoppiyoogan nu bariyaa adussana danddayokko. Hegaa bollikka, darotoo nuuni hanana giidi hirggidobay gakkennan attees. Issi eranchay hagaadan giis: “Sinttanaabaa hirggiyoogee coo daafuriyoogaa; qassi nuna hirggissidabay nu qoppidoogaa mala iita gidennan aggana danddayees.”

Hirggiyoogaa waani aggana danddayiyoo? Koyruwan, Xoossan ammanetta. Kafota miziyaanne ciishshata puulayidi mayzziya Xoossay bantta deˈuwan a goynuwaa hara aybippenne kaseyiyaageetuyyo asatettan koshshiyaabaa immennee? (Maatiyoosa 6:25, 26, 28-30) Naaˈˈanttuwan, hachi hachibaa xallaa qoppa. Yesuusi, “Wonttobau hirggoppite; aissi giikko, wonttoi bau hirggana; gallassa ubbaukka gidiya a huuphe waayee de7ees” yaagiis. “Gallassa ubbaukka gidiya a huuphe waayee” deˈiyoogaa maayikkii?—Maatiyoosa 6:34.

Yesuusi zorido aadhida eratettay deˈiyo zoriyaa siyiyoogan daro metuwaappe attoos. Hegaappekka aaruwan, Geeshsha Maxaafay, ‘Xoossaa sarotettaa’ giyo woppaa demmoos.—Piliphphisiyuusa 4:6, 7.