Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hirggiyoogaa Agganawu Maaddiyaabaa

Hirggiyoogaa Agganawu Maaddiyaabaa

GACINO naˈaagaa keenaa maado koshshiyo uri waayi deˈana. Nuuni yelettiyo wode, nu aawaynne aayyiyaa koshshiya ubbaban nuna maaddoosona. Hemetaa doommiyo wode, nuuppe keehi aduqqiya wogga asaara gayttoos. Aawaynne aayyiyaa nu matan baynnaakko, nuuni hegeeta yayyana. SHin nuuni nu aayyee woy aawaa kushiyaa oyqqiyo wode yayyokko.

Naatettan nu aawaynne aayyiyaa nuna siiqiyoonne minttettiyo wode, woppu giidi deˈoos. Aawaynne aayyiyaa nuna siiqiyoogaa akeekiyo wode, aynne hirggokko. Eti nuna nashshiyo wode keehi minettidi diccoos.

Nuuni dicciyo wode, mata laggetikka nuuni woppu gaanaadan maaddoosona. Eti nunaara deˈiyo wode ufayttoos; qassi timirtte keettan boorasennaadan maaddoosona.

Hegee loˈˈo hanotan dicciya naatubaa qonccissiyaaba. SHin issi issi yelagatuyyo mata laggee deˈenna; qassi keehi daro naata aayetinne aawati maara dichibookkona. Melisa, * “Siiqettiya so asay issibaa issippe oottiyoogaa bessiya pootuwaa beˈiyo wode, ‘Taanikka yelagatettan deˈiyo wode, nu soo asay hegaa mala gididaba gideerennee’ gaada qoppays” yaagaasu. Geella neenikka hegaadan qoppana danddayaasa.

HIRGGANAADAN OOTTIYA HANOTAN DICCIYOOGAA

Neeni hirgganaadan oottiya hanotan diccennan waaya aggana. Naatettan nena siiqiyaanne minttettiya ura demmennan aggana danddayaasa. Aawaynne aayyiyaa darotoo ooyettiyoogaanne wurssettan paraman shaahettidoogaa hassayana danddayaasa; qassi hegawu gaasoy nena gididabadan qoppennan aggakka. Ubba ixxi iitidi, ne aaway woy aayyiyaa nena keehi qohiyaabaa haasayennan woy oottennan aggokkona.

Hirgganaadan oottiya hanotan diccida naˈi waanii? Issoti issoti yelagatettan jallissiyaabaa goˈettiyoogaa woy daro ushshaa uyiyoogaa doommoosona. Baggati qassi haratuura laggetanawu danobaa oottiyaageetuura zuppetoosona. Hirgganaadan oottiya hanotan diccida yelagati harati banttana dosanaadan koyiyo gishshawu, naatettan banttappe mattuman dummatiya uraara siiqettiyoogaa doommoosona. Hegaa mala laggetettay darotoo gamˈˈenna gishshawu, eti kaseegaappe aaruwan hirggoosona.

Hegaa mala hanotan diccida hara yelagati qassi hegaa mala gita metuwaappe halidaba gidikkokka,  pattennabadan qoppoosona. Aana hagaadan gaasu: “Ta aayyiyaa taani pattenna asa gidiyoogaa darotoo yootiyo gishshawu, taani hegaa mala asa gididabadan qoppaas. Ta aayyiyaa tana mule galata woy siiqa erukku.”

Nuuni hirgganaadan oottiyay diccido hanotaa xalla gidenna. Aqo laggiyaappe paraman shaahettiyoogee, layttan sugiyoogaa gaasuwan gakkiya metoy, ubba nu meraara gayttidaagan qoppiyoogeekka unˈˈettanaadan oottana danddayees. Gaasoy ayba gidikkokka, hegee nuuni ufayttennaadan ootteesinne haratuura deˈiya dabbotaa moorees. Hirggiyoogaa agganaadan nuna aybi maaddana danddayii?

XOOSSAY NUUSSI QOPPEES

Nuuni maaduwaa demmana danddayiyoogaa akeekana bessees. Xoossay nuna maaddana danddayees; qassi i nuna maaddanawu koyees.

Xoossay hananabaa yootiya Isiyaasa baggaara hagaadan giis: “Taani ne Xoossaa gidiyo gishshau dagammoppa. Taani nena minttana; qassi taani nena maaddana. Taani nena ta xooniya ushachcha kushiyan kaafada oiqqana.” (Isiyaasa 41:10, 13) Leemiso hanotan Xoossay nu kushiyaa oyqqiyoogaa qoppiyoogee keehi minttettiyaaba! Nuuni aynne hirggana bessenna!

Unˈˈettidaba gidikkokka, Xoossay bantta kushiyaa oyqqidoogaa akeekida awu goynniya asatu taarikiyaa Geeshsha Maxaafay yootees. Sameela aayyiyaa Haanna naˈa yelana danddayabeenna gishshawu unˈˈettaasu. A mayne gidiyo gishshawu darotoo karettaasu. Hegaappe denddidaagan, a qumaa meettaa ixxaasunne darotoo yeekkaasu. (1 Sameela 1:6, 8) SHin a ba wozanaabaa Xoossawu yoota simmada unˈˈettabeykku.—1 Sameela 1:18.

Mazamuraawee Daawitikka issi issitoo hirggiis. Daro layttawu, Kawuwaa Saaˈooli a woranawu maliis. Daawiti darotoo hayqqiichi attiis; qassi issi issitoo metuwan muuhettidabadan qoppiis. (Mazamure 55:3-5; 69:1) Gidikkokka i, “Abeet GODAU, ne xalaalai tana saruwan naaga wottiyo gishshau, taani zin77ada sarotettan xiskkais” yaagiis.—Mazamure 4:8.

Haannanne Daawiti banttana unˈˈissidabaa Yihoowan wottidosona; yaatin, i eta woppissiis. (Mazamure 55:22) Nuuni waatidi hegaadan oottana danddayiyoo?

 WOPPU GAANAWU MAADDIYA HEEZZUBAA

1. Ne Aawadan Yihoowa ammanetta.

Yesuusi nuuni a Aawaa, “issi Xoossaa” eranaadan minttettiis. (Yohaannisa 17:3) Kiitettida PHawuloosi, “Xoossai nuuppe ooyyoonne haaho gidenna” yaagiis. (Oosuwaa 17:27) Yaaqoobi qassi, “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana” yaagidi xaafiis.—Yaaqooba 4:8.

Unˈˈettiyoogaa agganawu maaddiya waannabay nuna siiqiyaanne nuuyyo qoppiya Aaway saluwan deˈiyoogaa eriyoogaa. Hegaadan ammanettanawu wode koshshana danddayees; shin daroti hegee tumuppe maaddiyaaba gidiyoogaa akeekidosona. Karolina, “Yihoowa ta Aawadan xeelliyoogaa doommido wode, ta wozanaabaa awu yootiyoogaa doommaas. Hegee tana keehi woppissiis!” yaagaasu.

Rachela hagaadan gaasu: “Ta aawaynne aayyiyaa tana aggibayin tarkka attido wode, Yihooway taani woppu gaanaadan maaddiis. Taani a haasayissays; qassi tana metiyaabaa maaddanaadan oychays. Yaatin i tana maaddiis. *

2. Ayyaanaaban so asa gidiyaageetuura laggeta.

Yesuusi ba erissiyo ashkkarati issoy issuwaa ishadaaninne michodan xeellanaadan tamaarissiis. I, “Intte ubbai ishantta” yaagiis. (Maatiyoosa 23:8) I ba erissiyo ashkkarati issoy haraa siiqanaadaaninne ayyaanaaban so asa mala gidanaadan koyiis.—Maatiyoosa 12:48-50; Yohaannisa 13:35.

Yihoowa Markkatu gubaaˈiyan deˈiyaageeti issoy issuwaara siiqettiyo gishshawunne issoy issuwaa minttettiyo gishshawu, eti so asa mala. (Ibraawe 10:24, 25) Unˈˈettida daroti gubaaˈe shiiqoti eti woppu gaanaadan maaddiyoogaa akeekidosona.

Eeva hagaadan gaasu: “Tana hirggissiyaabaa akeekiya loˈˈo laggiyaa nu gubaaˈiyan deˈawusu. A ta yootiyoobaa ezggaasu, taayyo nabbabaasu, qassi tanaara woossaasu. A taani boorasennaadan oottaasu. Tawu siyettiyaabaa yootanaadaaninne ta metuwaa tarkka tookkennaadan a maaddaasu. A tana hegaadan maaddido gishshawu, kaseegaadan hirggikke.” Rachela qassi gujjada, “Taani gubaaˈiyan ‘aayonne aawa’ demmaas. Eti tana siiqoosonanne taani hirggennaadan maaddoosona” yaagaasu.

 3. Harata siiqa, qassi etawu keha.

Harata siiqiyoogeenne etawu kehiyoogee etaara mino laggetettaa medhanawu maaddees. Yesuusi, “Ekkiyaagaappe immiyaagee anjjettidaagaa” yaagiis. (Oosuwaa 20:35) Nuuni harata keehi siiqiyo wode etikka nuna keehi siiqanaagaa akeekana. Yesuusi ba erissiyo ashkkarati ‘immikko etawu imettanaagaa’ yootiis.—Luqaasa 6:38.

Nuuni harata siiqiyoogeenne haratikka nuna siiqiyoogee nuna woppu oottees. Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, “siiqoi mulekka xayenna.” (1 Qoronttoosa 13:8) Mariya hagaadan gaasu: “Taani tabaa qoppiyo loˈˈo gidenna issi issi qofay tuma gidennaagaa erays. Harata maaddiyoogaaninne tabaa qoppennan aggiyoogan hegaa mala iitabaa qoppiyoogaa aggays. Taani haratuyyo issibaa oottiyo wode ufayttays.”

UBBA ASAY WOPPU GIYO WODIYAA

Qommoora qonccida heezzubay, sohuwaara nuuni ubba wode woppu gaanaadan oottiyaaba gidenna. SHin hegeeti nuna keehi maaddana danddayoosona. Karolina hagaadan gaasu: “Taani haˈˈikka issi issitoo unˈˈettays. SHin kaseegaadan tana pattennabadan xeellikke. Xoossay tawu qoppiyoogaa erays; qassi taani woppu gaanaadan oottiya mata laggeti daroti deˈoosona.” Rachelakka hegaadan qoppawusu. A hagaadan gaasu: “Issi issitoo taani keehi azzanays. SHin taani loˈˈobaa qoppanaadan maaddiya, zoriyaa oychana danddayiyo ishanttinne michontti deˈoosona. Ubbaappe aaruwan, taani ubba galla haasayissiyo Aaway saluwan deˈees. Hegee tana keehi maaddees.”

Matan yaana ooratta alamiyan nuuni ubbay woppu giidi deˈanaagaa Geeshsha Maxaafay yootees

Nuuni hirgganaadan oottiyaabay merinawu xayana wodee yaana. Matan yaana ooratta alamiyan nuuni ubbay woppu giidi deˈanaagaa Geeshsha Maxaafay yootees. Xoossaa Qaalay, “Asi ubbi ba woiniyaa turaa kuwaaninne balasiyaa kuwan woppu giidi uttana; ai asinne eta yashissenna” yaagees. (Mikiyaasa 4:4) He wode nuna ooninne hirggissenna woy qohenna. Nuuni haˈˈi keehi unˈˈettanaadan oottiyaabaykka he wode ‘hassayettenna.’ (Isiyaasa 65:17, 25) Xoossaynne a Naˈay Kiristtoos Yesuusi tumu “xillotettaa” essana. Hegaa ayfee “merinau woppatettanne ammanettidi de7iyoobaa gidana.”—Isiyaasa 32:17.

^ MENT. 5 Ubba asatu sunttay laamettiis.

^ MENT. 21 Xoossaakko shiiqanawu koyiyaageeta Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafaa miishsha qanxxissennan xannaˈissoosona.