Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 2 2016

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo?

BAGGA ASAY nuuni hayqqiyo wode hara mereta gidoos giidi ammaniyo wode, harati qassi hayqoy ubbabawu wurssetta goosona. Ne qofay shin aybee?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Haiqqidaageeti aibanne erokkona.” (Eranchchaa 9:5) Nuuni hayqqiyo wode deˈon deˈokko.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE HARABAA AY AKEEKIYOO?

  • Addaamee hayqqido wode baanawu simmiis. (Doomettaabaa 2:7; 3:19) Hegaadan, hayqqiya ubbaykka baanawu simmees.—Eranchchaa 3:19, 20.

  • Hayqqiya uri ba nagaraa acuwan oyshettenna. (Roome 6:7) Issi uri hayqqoogaappe guyyiyan ba nagaraa gaasuwan qaxxayettenna.

Hayqqida asay denddanee?

NE QOFAY AYBEE?

  • Ee

  • Akkay

  • Geella denddana

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Asai ubbai, . . . haiquwaappe denddana.” —Oosuwaa 24:15.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE HARABAA AY AKEEKIYOO?

  • Geeshsha Maxaafan hayqoy darotoo xiskkuwan leemisettiis. (Yohaannisa 11:11-14) Nuuni xiskkida ura denttiyoogaadan Xoossay hayqqidaageeta denttana danddayees.—Iyyooba  14:13-15.

  • Geeshsha Maxaafay daro asay hayquwaappe denddidoogaa yootees; hegee hayqqida asay denddanaagaa nuuni mintti ammananaadan oottiyaaba.—1 Kawotu Maxaafaa 17:17-24; Luqaasa 7:11-17; Yohaannisa 11:39-44.