Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 2 2016

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | AMMANETTANA KOSHSHIYOY AYBISSEE?

Ammanettiyoogee Nena Goˈˈees

Ammanettiyoogee Nena Goˈˈees

“Nuuni ubba wode lo77obaa oottanau koyiyo gishshau, nuna zoriya lo77o wozanai nuuyyo de7ees.”—Ibraawe 13:18.

Geeshsha Maxaafan issi issitoo “ammanettiyoogaa” geetettidi birshshettida Giriiketto qaalay “loˈˈo gididabaa” giyoogaa. Kandduwaara gayttidaagan loˈˈo gididabaa qonccissanawukka he qaalaa goˈettoos.

Kiitettida PHawuloosi geeshsha ayyaanay denttettin, ‘Nuuni ubba wode [“ubbaban,” NW] loˈˈobaa oottanawu koyoos’ giidoogaa Kiristtaaneti xoqqu oottidi xeelloos. Hegee woygiyoogee?

KEEHI BAAXEYIYAABAA

Daro asay asaara gayttanaappe kase, guuraara bana heregan beˈees. Aybissi? Eti danddayido keenan loˈˈidi beettanawu koyiyo gishshataassa. SHin huuphiyaa loytti giigissiyoogaappe woy keehi loˈˈiya maayuwaa maayiyoogaappe aattidi qoppana bessiya harabay deˈees. Nu garssa oonatettay kareera beettiya nu puulaa loyttees woy moorees.

Nuuni darotoo iitabaa oottanawu koyiyoogaa Xoossaa Qaalay geeshshidi yootees. Doomettaabaa 8:21, “Naatettaasappe doommin, asi wozanan qoppiyoobai ubbai iita” yaagees. Hegaa gishshawu, nagarancha gidiyoogaappe denddidaagan nuuni qoppiyo iitabaa agganawu baaxetana bessees. Nagaraa xoonanawu baaxetiyoogee wolqqaamaba gidiyoogaa kiitettida PHawuloosi hagaadan giidi qonccissiis: “Aissi giikko, taani ta wozana giddon Xoossaa higgiyan ufaittais; shin ta bollaa giddon de7iya ta wozanaa qofaa higgiyaara warettiya dumma higgiyaa be7ais; he higgee ta bollaa giddon de7iya nagaraa ootissiya higgiyan tana qashissees.”—Roome 7:22, 23.

Leemisuwawu, nu wozanay nuuni iitabaa oottanaadan sugiyo wodenne ammanettennaagaa bessiyaabaa oottanawu paacettiyo wode, nu wozanay denttettiyoobaappe harabaa aynne oottana danddayennabadan qoppana bessenna. Hegaa mala hanotankka ay oottanaakko doorana danddayoos. Iita qofaa eqettikko, nu yuushuwan deˈiya asay ammanettennaagaa gidinkka ammanettidi deˈana danddayoos.

BAAXIYAN XOONANA DANDDAYOOS

Xoqqu oottidi xeelliyo kandduwaa maaray deˈiyoogee nuuni ammanettidi deˈanawu keehi maaddees. Gidikkokka, daro asay kandduwaa maaraa qoppiyoogaappe aattidi maayuwaabaanne meraabaa qoppiiddi daro wodiyaa aattiyoogee azzanttiyaaba. Hegaappe denddidaagan, bantta hanotaara maayiya oge xallan ammanettana koyoosona. Ammanettennaagaa giyoogee aybakko qonccissiya issi maxaafay hagaadan giis: “Nuuni ammanettiyaageeta giidi qoppikko, worddotikkokka aykko baa giidi qoppoos” yaagees. SHin ammanettiyoogaara gayttidaagan nuuni ubbatoo kaallana bessiya maaray deˈii? Ee, deˈees.

Kumetta saˈan deˈiya miilooniyan qoodettiya asati Geeshsha Maxaafan hegaara gayttidaagan bali baynna maaray deˈiyoogaa akeekidosona. Hara aybiiranne geeddarssana danddayenna kandduwaa maaray Geeshsha Maxaafan deˈees. (Mazamure 19:7) So asaa deˈuwaara, oosuwaara, kandduwaaban geeshsha gidiyoogaaranne ayyaanaabaara gayttidaagan an deˈiya zoriyaa ubbatoo ammanettana danddayoos. Hegee tuma gidiyoogee daro wodiyawu erettiis. An deˈiya higgeenne maaray dumma dumma  biittaa asawu, zariyawunne sheeshshawu haniyaagaa. Geeshsha Maxaafaa loytti xannaˈiyoogan, i giyoobaa wotti dentti qoppiyoogaaninne an deˈiya zoriyaa oosuwan peeshshiyoogan nu wozanay ammanettiyaagaanne xillo gidanaadan loohissana danddayoos.

Gidikkokka, ammanettidi deˈennaadan paacciyaabaa xoonanawu, Geeshsha Maxaafaa tumaa eriyoogaa xallay gidenna. Hegaa bollikka, asay kandduwaaban keehi moorettidanne nuunikka etaagaadan qoppanaadan denttettiya asay kumido alamiyan deˈoos. Xoossay nuna maaddana mala akko woossana koshshiyoy hegaassa. (Piliphphisiyuusa 4:6, 7, 13) Yaatikko, likke gididabawu exatananne ubbaban ammanettiyaageeta gididi deˈana danddayoos.

AMMANETTIYOOGEE DEMISSIYO ANJJUWAA

Koyro huuphe yohuwan abaa denttido Hitoshi ammanettiya oosancha gidiyoogan loˈˈo sunttaa demmidoogee a guyyeppe maaddiis. Haˈˈi i ammanettiya asa gidiyoogaa nashshiya bitaniyawu oottees. Hitoshi, “Ta zoriya wozanay ubbatoo geeshsha gididi deˈanaadan maaddiya oosuwaa demmido gishshawu keehi ufayttays” yaagiis.

Aagaadan qoppiya haratikka deˈoosona. Bantta oottiyo ‘ubbaban loˈˈo zoriya wozanay banttawu deˈanaadan’ oottiyoogan goˈettida issi issi asatu leemisuwaa beˈa.

 • Geeshsha Zoriya Wozanaa

  “Tawu layttay 13 gidiyo wode, kaysotuura oottanawu gaada timirttiyaa aggaas. Hegaa gishshawu, taani demmiyo miishshaappe xeetaappe 95 kushe gidiyaagaa bessennabaa oottada demmays. Guyyeppe, azinaa gelaas; yaatin taaninne i Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommida. Xoossaa Yihooway * iita oosuwaa ixxiyoogaa eridi, nu deˈuwaa laammanawu murttida. Nuuni 1990n nu huuphiyaa geppidinne xammaqettidi Yihoowa Markka gidida.—Leemiso 6:16-19.

  “Kase ta son wuussa miishshi kumiis; shin haˈˈi hegaa malabi ta son baawa; hegee qassi ta zoriya wozanay geeshsha gidanaadan oottees. Kase taani iita oosuwaa oottiyoogaa qoppiyo wode, Yihooway tana maarido gishshawu a keehi galatays. Yihooway tanan ufayttiyoogaa qoppaydda ubbatoo xiskkiyoogee ufayssiyaaba.”—SHerilo, Ayerlande.

  “Nu dirijjitiyawu dambbaynna gidida uri taassi mattaayiyaa immin ixxidoogaa ta alaafee siyidi, ‘Ne Xoossay neeni hagaadan ammanettiya ura gidanaadan oottiis! Ne ha dirijjitiyan deˈiyoogee nuussi gita anjjo’ yaagiis. Taani ubbaban ammanettada deˈiyoogee Xoossaa Yihoowa sinttan tawu loˈˈo zoriya wozanay deˈanaadan oottees. Qassi ta soo asaynne harati hegaadan oottanaadan maaddanaadankka oottees.”—Sona, Hong Konge.

 • Woppaa

  “Keehi erettida bankkiyan alaafiyaa maaddiyaagaa gidada oottays. Ha oosuwan asay darotoo ammanettiyoogaappe aattidi dure gidiyoogaa qoppees. Daro asay, ‘Miishshaa demmanawunne dure gidanawu maaddiyaaba gidikko guuttaa worddotin ay metoy deˈii?’ giidi qoppees. SHin taani ammanettiya asa gidiyo gishshawu woppu gaada deˈays. Taani ubbatoo ammanettada deˈanawunne hegee ta bolli kaalettiyo aybanne genccanawu murttaas. Tana ootissiyaageeti taani etawu gidin hara ooyyoonne worddotennaagaa eroosona.”—Toma, Amarkkaa.

 • Bonchettiyoogaa

  “Nu ooso keettan wuuqettidabaa xeelliyaagan taani worddotanaadan ta alaafee oychiis; shin taani ixxis gaas. SHin guyyeppe kaysoti erettin ta alaafee tana nashshiis. Hara asay ammanettenna wodiyan ammanettidi deˈanawu keehi xalana bessees. Gidikkokka, guyyeppe harati nena ammanananne bonchana.”—Kaˈoro, Jaappaane.

Geeshsha zoriya wozanaa, woppaanne bonchettiyoogaa mala anjjoti ammanettiyoogee tumuppe koshshiyaaba gidiyoogaa bessoosona. Neeni he qofaa maayikkii?

^ MENT. 18 Geeshsha Maxaafay koyro xaafettido doonan Xoossaa sunttay Yihoowa.

Gujjada Eranawu

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Xoossaa Higgee Nuna Go’’iyoy Ayba Ogiyaanee?

Yesuusi nuussi kaaletoy koshshiyoy aybissakko, qassi Geeshsha Maxaafan de’iya, keehi koshshiya naa’’u higgeti awugeetakko qonccissiis.