Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA Paydo 2 2016 | Ammanettana Koshshiyoy Aybissee?

Daro asay haasayiyo wode tammu daqiiqa giddon baa giishin issitoo worddotees. Hara asaappe dummatanawu maliyoogee deexxiyoy aybissee?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Ammanettiyoogee Attidabee?

Hitosha gakkidabay ammanettiyoogee wodee aadhiichidoba giidi asay qoppanaadan oottana danddayees.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Ammanettennaagee Nena Qohees

Wordduwaara gayttidaagan tuma gididabaa era.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Ammanettiyoogee Nena Goˈˈees

Ammanettiyoogee koshshiyaabaa gidiyoogaa bantta deˈuwan beˈida asatu leemisuwaa beˈa.

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Issi Layttawukkonne Saruwan Ufayttada Deˈanaadan Maadda

Alayin Brojiyoy 1 Yohaannisa 1:9n deˈiya qofan keehi minettiis.

Ereetii?

Beni, asay xaatta maxaafata waati giigissii, qassi waati goˈettii? Ooratta Maachan qonccida “qeese ubbatu halaqati” ooneeshsha?

Hirggiyoogaa Agganawu Maaddiyaabaa

Hirggiyoogaa agganawu maaddiya heezzubaa.

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Hirggoppite

Yesuusi hirggennaadan yootiyoogaa xalla gidennan, hirggiyoogaa agganawu waatana bessiyaakkokka yootiis.

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Hayqqida asay denddanee?