Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  May 2016

Yihooway Immiyoobaa Muleera Goˈetta

Yihooway Immiyoobaa Muleera Goˈetta

“Taani GODAI, ne Xoossai, nena maaddiyaabaa tamaarissiyaagaa.”—ISI. 48:17.

MAZAMURE: 20, 37

1, 2. (a) Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafaa waati xeelliyoonaa? (b) Neeni keehi dosiyo Geeshsha Maxaafaa qofay awugee?

YIHOOWA MARKKATI Geeshsha Maxaafaa keehi dosoosona. Geeshsha Maxaafay keehi ammanttiyaabaa zorees; qassi nuuni minettanaadaaninne hidootay nuussi deˈanaadan maaddees. (Roo. 15:4) Nuuni Geeshsha Maxaafaa asa qofadan gidennan, “Xoossaa kiitadan” xeelloos.—1 Tas. 2:13.

2 Geeshsha Maxaafaa giddon keehi dosiyo qofay nuussi ubbaassi deˈiyoogee qoncce. Issoti issoti a Naˈay loytti qonccissido ufayssiya Yihoowa eeshshaabaa yootiya Wonggeliyaa maxaafata keehi dosoosona. (Yoh. 14:9) Harati “eesuwan hananau bessiyaabaa” qonccissiya Ajjuutaagaadan hiraagay deˈiyo maxaafata dosoosona. (Ajj. 1:1) Mazamure maxaafaappe minttettuwaa woy Leemiso maxaafaappe maaddiya qofaa nuuni ubbay demmidoogee qoncce. Geeshsha Maxaafay ubba asawu haniya maxaafa gidiyoogee tuma.

3, 4. (a) Nu xuufeta xeelliyaagan nuuyyo aybi siyettii? (b) Nuuni demmiyo xuufetuppe amarida asawu giigiyaageeti awugeetee?

3 Nuuni Geeshsha Maxaafaa dosiyo gishshawu, he maxaafaa qofaa qonccissiya xuufetakka dosoos. Leemisuwawu, maxaafatuppe, brooshuretuppe, maxeetetuppenne hara xuufetuppe  demmiyo ayyaana qumaa nashshoos. Yihooway immiyo he imotati nuuni ayyaanaaban loytti miidi beegottidi deˈanaadaaninne ‘ammanuwan minnanaadan’ maaddiyoogaa eroos.—Tii. 2:2.

4 Nuuni Yihoowa Markkatu ubbaassi giigiya xuufiyaanne amarida asay keehi dosiyo Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufiyaakka demmoos. Issi issi xuufeti yelagata keehi maaddanaadan giigidosona; harati qassi eta yelidaageeta maaddoosona. Attamettiya xuufeekka nu weybsaytiyan kiyiyaabaykka darobay Yihoowa Markka gidennaageetussi giigissiyooba. Gididi palahiya ha ayyaana qumay Yihooway ‘asa ubbaayyo gita gibiraa giigissanawu’ gelido qaalaa poliyoogaa bessees.—Isi. 25:6.

5. Yihooway ay nashshiyoogaa ammanettana danddayiyoo?

5 Nuuppe daroti Geeshsha Maxaafaanne he maxaafaa qofay deˈiyo xuufeta nabbabanawu daro wodiyaa demmiyaakko ixxokko. Nuuni ‘nu loˈˈo wodee coo xayennaadan’ galla galla Geeshsha Maxaafaa nabbabanawunne buzo xinaatiyaa xannaˈanawu baaxetiyo wode Yihooway nashshiyoogaa ammanettoos. (Efi. 5:15, 16) Nuuyyo giigiya ayyaana qumaa ubbaa muletoo issi mala hanotan xeellennan aggana danddayoos. SHin geemmi uttida daafabaappe nuuni naagettana bessees. Hegee aybee?

6. Yihooway immiyo issi issibaappe nuuni goˈettennaadan oottana danddayiyaabay aybee?

6 Ayyaanaaban giigiya issi issibay nuussi hanenna giidi qoppiyoogee goˈˈiyaabay nuuppe halanaadan oottees. Leemisuwawu, Geeshsha Maxaafan deˈiya issi qofay nuuyyo maaddennabadan qoppikko shin? Woy qassi issi xuufee waanna giigidoy nuussa gidana xayikko shin? Hegaa mala qofaa eesuwan nabbabidi aggiigiyoo, woy qassi hegaa nabbabanawu mule koyokkoo? Yaanikko, keehi goˈˈiya qofay nuuppe halana danddayees. Hegaa malabay nuna gakkennaadan waani naagettana danddayiyoo? Ubbaappe aaruwan, ayyaanaabaa nuussi immiyaagee Xoossaa gidiyoogaa nuuni ubbay hassayana koshshees. Hananabaa yootiya Isiyaasa baggaara Xoossay, “Taani GODAI, ne Xoossai, nena maaddiyaabaa tamaarissiyaagaa” yaagiis. (Isi. 48:17) Kumetta Geeshsha Maxaafaappenne nuussi giigiya dumma dumma ayyaana qumaappe goˈettanaadan maaddiya heezzu qofaa beˈiyoogee keehi goˈˈees.

GEESHSHA MAXAAFAA NABBABIYOOGAN GOˈETTANAWU MAADDIYA QOFAA

7. Kasetidi qofaa qachennan Geeshsha Maxaafaa nabbabana koshshiyoy aybissee?

7 Qofaa kasetada qachaychennan nabbaba. ‘Xoossaa maxaafa ubban Xoossaa ayyaanay deˈiyoogaanne he maxaafay maaddiyoogaa’ Geeshsha Maxaafay qonccissees. (2 Xim. 3:16) Geeshsha Maxaafan deˈiya issi issi qofay koyro issi urawu woy issi citawu xaafettidoogee tuma. Nuuni kasetidi qofaa qachennan Geeshsha Maxaafaa nabbabana bessiyoy hegaassa. Issi ishay, “Taani Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode, issi qofaappe darobaa tamaarana danddayiyoogaa hassayanawu malays” yaagiis. I gujjidi, “Hegaa hassayiyoogee ciimma qofaa akeekanaadan tana denttettees” yaagiis. Xoossaa Qaalaa nabbabanaappe kase, Yihooway nuna tamaarissanawu koyidobaa nuuni loytti akeekanaadan maaddana mala woossana koshshees.—Izi. 7:10; Yaaqooba 1:5 nabbaba.

Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan keehi goˈettaydda deˈay?(Mentto 7 xeella)

8, 9. (a) Nuuni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode, nuna oychana danddayiyo oyshati awugeetee? (b) Gubaaˈe cimatuppe koyettiyaabay Yihoowaabaa nuuni ay akeekanaadan oottii?

8 Oycha. Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode, kaallidi deˈiyaageetu mala oyshaa nena oycha: ‘Hagee Yihoowabaa ay qonccissii? Ha zoriyaa waatada kaallana danddayiyaanaa? Harata maaddanawu ha qofaa waata goˈettana danddayiyaanaa?’ Nuuni  hegaa mala oyshaa wotti dentti qoppiyo wode, Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan keehi goˈettanaagee qoncce. Leemisuwawu, gubaaˈe cimatuppe koyettiyaabaa Geeshsha Maxaafay woygiyaakko qoppa. (1 Ximootiyoosa 3:2-7 nabbaba.) Nuuppe daroti gubaaˈe cima gidenna gishshawu, he qofay nuna daro maaddenna giidi koyro qoppana danddayoos. SHin, kaallidi deˈiya oyshatuyyo zaariyo darobaappe amaridaagaa qoppiyo wode, cimatuppe koyettiya he qofay nuna ubbaa daro ginan maaddana danddayiyoogaa akeekoos.

9 Hagee Yihoowabaa ay qonccissii? Yihooway cimatuppe koyettiyaabaa yootiyoogan, he aawatettawu sunttettiyaageeti xoqqa kandduwaa maaraa kaallana bessiyoogaa qonccissiis. Eti haratussi loˈˈo leemiso gidanaadan koyees; qassi i ba Naˈaa “suuttan wozido” gubaaˈiyaa eti oyqqiyoogaara gayttidaagan eta oychees. (Oos. 20:28) Sunttettida henttanchatu naaguwan nuuni woppu giidi deˈanaadan Yihooway koyees. (Isi. 32:1, 2) Hegaa nuuni akeekikko, gubaaˈe cimatuppe koyettiyaabay Yihooway nuuyyo wozanappe qoppiyoogaa hassayanaadan oottees.

10, 11. (a) Cimatuppe koyettiyaabaa nabbabiyo wode, he qofaa nu deˈuwan waati goˈettana danddayiyoo? (b) Ha qofaa harata maaddanawu waati goˈettana danddayiyoo?

10 Ha zoriyaa waatada kaallana danddayiyaanaa? Sunttettida issi ishay i giigissana bessiyo eeshshaa akeekanawu, gubaaˈe cimatuppe koyettiyaabaa xeelliyaagan issi issitoo bana qorana koshshees. Gubaaˈe cima gidanawu ‘koyiya’ woy baaxetiya ishay baappe koyettiyaabaa polanawu baaxetana koshshiyo gishshawu hegaa loytti akeekana bessees. (1 Xim. 3:1) Cimatuppe koyettiyaabaa he xiqisee yootiyoobaappe dariya baggay Yihooway Kiristtaanetu ubbaappe koyiyoobaa gidiyo gishshawu, ubba Kiristtaaneti hegaappe tamaarana danddayoos. Leemisuwawu, nuuni ubbay bessiyaabaanne suurebaa qoppana koshshees. (Pili. 4:5; 1 PHe. 4:7) Cimati ‘dorssaa wudiyawu leemiso gidiyo wode,’ nuuni etappe tamaarananne ‘etaagaadan ammanana’ danddayoos.—1 PHe. 5:3; Ibr. 13:7.

11 Harata maaddanawu ha qofaa waata goˈettana danddayiyaanaa? Yihoowa Markkatu gubaaˈiyaa cimati kiristtaane giyo haymaanootiyaa kaalettiyaageetuppe aybin  dummatiyaakko tumaa eranawu koyiyaageeti woy xinaateti akeekanaadan maaddanawu, gubaaˈe cimatuppe koyettiyaabaa qonccissana danddayoos. Qassi nuuni hegaa nabbabiyo wode, nu gubaaˈiyaa cimati nuna maaddanawu daafuriyo daafuraa hassayana danddayoos. Eti ay keena baaxetiyaakko wotti dentti qoppiyoogee nu giddon minni oottiyaageeta “bonchchana mala” maaddees. (1 Tas. 5:12) Minnidi oottiya he cimata keehi bonchiyo wode, eti kaseegaappe aaruwan ufayttanaadan oottoos.—Ibr. 13:17.

12, 13. (a) Dumma dumma miishshata goˈettidi ay pilggana danddayiyoo? (b) Odettiya issibaara gayttidabay sohuwaara akeekana danddayennabaa eranaadan waati maaddiyaakko leemisuwan yoota.

12 Pilgga. Nuussi deˈiya miishshata goˈettidi kaallidi deˈiyaagaa mala qofaa pilggana danddayoos:

  • Geeshsha Maxaafan ha qofaa xaafiday oonee?

  • Hegee awan, qassi awude xaafettidee?

  • Geeshsha Maxaafan deˈiya issi maxaafay xaafettiyo wodiyan gitabay aybi hanidee?

Issi hanotaara gayttida hegaa mala qofay sohuwaara akeekana danddayennabay qoncce gidanaadan maaddees.

13 Leemisuwawu, Hizqqeela 14:13, 14n deˈiya ha qofaa akeeka: “Issi biittaa asai nagaraa oottidi, taayyo ammanettennan ixxikko, taani ta kushiyaa yeddada, etau qumaa xaissada, koshaa ehaana; he biittaa asaanne mehiyaa worana. Harai atto ha heezzu asati, Nohee, Daaneelinne Iyyoobi he biittan de7iyaakkokka, eti bantta xillotettan bantta shemppo xalaalaa ashshana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.” Nuuni amaridabaa pilggiyo wode, Hizqqeeli 612 K.K. heeran hegaa xaafidoogaa akeekoos. He wode Noheenne Iyyoobi hayqqoosappe daro layttay aadhiis; shin eti ammanettidi oottidobaa Xoossay hassayees. Gidoppe attin, Daaneeli he wode deˈees. Yihooway a Nohedaaninne Iyyoobadan xillo asa giyo wode ayyo layttay 20 heera gidennan waayi aggana. Hegaappe ay tamaariyoo? Yihooway yelagata gujjin, awu goynniyaageeti ubbay ammanettidi oottiyoobaa akeekeesinne nashshees.—Maz. 148:12-14.

DUMMA DUMMA XUUFETU QOFAAPPE GOˈETTA

14. Yelagatuyyo giigiya xuufee eta waati maaddii, qassi haratakka waati maaddii? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

14 Xoossaa Qaalaa xannaˈiyoogan goˈettiyoogaadan, nuuyyo giigiya ayyaanaa qumaappekka goˈettana danddayoos. Amarida leemisuwaa beˈa. Yelagatuyyo giigiya xuufiyaa. Mata wodeppe doommidi yelagatuyyo daro xuufeti giigoosona. [1] He xuufetuppe amaridaageeti timirtte keettan woy yelagatettaara gayttidaagan gakkiya paaciyaa yelagati eqettanawu maaddanaassi giigoosona. Nuuni ubbay he xuufeta nabbabiyoogan waani goˈettana danddayiyoo? Hegeeta nabbabiyo wode, ammanettida yelaga naata gakkiya paacee aybakko akeekoos. Hegee qassi nuuni eta maaddanawunne minttettanawu danddayanaadan oottees.

15. Gastta Kiristtaaneti yelagatuyyo giigiyaabaappe goˈettanawu koyana bessiyoy aybissee?

15 Yelagatuyyo giigiya xuufetun qoncciya daro paacee eta xalla gakkiyaaba gidenna. Nuuni ubbay nu ammanuwaanne nu qofaa naagana koshshees; qassi laggetuppe gakkiya paaciyaa eqettananne iita laggetuppenne wodiyaa aattiyo qohiyaabaappekka naagettana bessees. Ha allaalletinne hara darobati yelagatuyyo giigiya xuufetun qonccoosona. Gasttati yelagatuyyo giigiya xuufeta nabbabiyoogee maaddennabadan qoppana bessii? Mule bessenna! He xuufeti yelagata  ufayssiya ogiyan giigiyaaba gidikkokka, ubba wodiyawu haniya Geeshsha Maxaafaa maaraa qonccissoosona; qassi nuuni ubbay Yihooway immiyo he zoriyaappe goˈettana danddayoos.

16. Nu xuufeti yelagati ay oottanaadankka maaddiyoonaa?

16 Nu xuufeti yelagati paaciyaa eqettanaadan maaddiyoogaa xalla gidennan, eti ayyaanaaban diccanaadaaninne Yihoowakko shiiqanaadankka maaddoosona. (Eranchchaa 12:1, 13 nabbaba.) He xuufeti gastta Kiristtaanetakka maaddana danddayoosona. Leemisuwawu, Hosppune 2009 Beegottite! Maxeetiyan, “Yelagati Oychiyo Oyshaa . . . Geeshsha Maxaafaa Nibaabee Ufayssiyaagaa Gidanaadan Waatana Danddayiyaanaa?” giya huuphe yohoy deˈees. He huuphe yohoy darobaa zorees; qassi hegaappe issi sinttaa Geeshsha Maxaafaa giddon wottidi, xannaˈiyo wode goˈettana danddayoos. Gasttatikka he qofaappe goˈettiyoonaa? Machonne aayo gidida issinna hagaadan gaasu: “Taani Geeshsha Maxaafaa nabbabanawu ubba galla metootays. Ha huuphe yohuwan deˈiya zoriyaa ta wozanan wottaas; qassi hegan issi sinttan xaafettida qofaa loytta goˈettays. Haˈˈi Geeshsha Maxaafaa nabbabanawu yeemottays. Geeshsha Maxaafan deˈiya maxaafati issoy issuwaara waani maayettiyaakko, qassi loˈˈiya xilataadan issoy haraara waani oyqettiyaakko akeekays. Geeshsha Maxaafaa kase nabbabiyo wode hegaadan ufaytta erikke.”

17, 18. Asawu immanawu giigiya xuufeta nabbabiyoogan waani goˈettana danddayiyoo? Leemisuwaa yoota.

17 Asawu immanawu giigiya xuufiyaa. Waannatidi Yihoowa Markkatuyyo giigiya xannaˈiyo Wochiyo Keelaa 2008ppe doommidi goˈettoos. Asawu immanawu halchidi giigissiyo maxeeteta shin? He maxeetetakka nabbabiyoogan goˈettana danddayiyoo? Issi leemisuwaa beˈa. Issi gallassi, neeni shoobbido issi asi dere haasayay doomettanaappe kase Kawotettaa Addaraashaa yiyaagaa beˈidabadan qoppa. Neeni keehi ufayttanaagee qoncce. Ishay dere haasayaa haasayiyo wode, neeni he imattaabaa qoppennan waaya aggana. Neeni he haasayaa a hanotaa qoppaydda siyaasa. Hegaa gishshawu, keehi ufayttaasa; ubba he timirttiyaa keehi nashshaasa.

18 Asawu immanawu giigiya xuufiyaa nabbabiyo wode nuussi hegaadan siyettana danddayees. Leemisuwawu, asawu immiyo Wochiyo Keelaaninne jw.org saytiyan kiyiya huuphe yohoti Yihoowa Markka gidennaageeti akeekana danddayiyo qaalata goˈettidi Geeshsha Maxaafaa qofaa qonccissoosona. Nuuni hegeeta nabbabiyo wode, kase eriyo tumaa wozanappe nashshiyaageeta gidoos. Qassi haggaaziyo wode kase goˈetti erenna ooratta ogiyan nu ammanuwaa qonccissiyoogaa meezetoos. Hegaadankka, Beegottite! maxeetee tumu Xoossay deˈiyoogaa mintti ammanaadan, qassi nu ammanuwawu waani exatanaakko akeekanaadan ubba wode

19. Yihooway giigissidobawu a nashshiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

19 Yihooway nuussi ‘ayyaanaaban koshshiyaabaa’ kunttanawu darobaa giigissidoogee qoncce. (Maa. 5:3) Nuussi ayyaanaaban giigiya ubbabaa muletoo goˈettiyaageeta gidoos. Yaatiyoogan, nuna maaddiyaabaa tamaarissiya Xoossaa nashshiyoogaa bessoos.—Isi. 48:17.

^ [1] (Mentto 14) Hegeetuppe amaridaageeti Yelagati Oychiyo Oyshaa—Oosuwan Peˈana Danddayiya Zaaruwaa, Paydo 1nne 2, qassi “Yelagati Oychiyo Oyshaa,” yaagiya Intternneetiyan kaalli kaalli kiyiya huuphe yohuwaa.