Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  May 2016

 Nu Taarikiyaappe

“Oosoy Imettidoogeeta”

“Oosoy Imettidoogeeta”

DARO gallassawu carkkiiddinne bukkiiddi takkidi, Saynno, Masqqala 1, 1919n saˈay wonttiyo wode booqalleesinne hoˈˈees. He galla saateppe guyyiyan, 1,000 matiya asati Amarkkan, Ohayon, Seedar Poynten 2,500 oydee deˈiyo issi addaraashan gita shiiquwaa shiiqiyoogaa doommidosona. He galla omarssi, 2,000 asati markkabiyan, kaamiyaaninne baaburiyan he sohuwaa gakkidosona. Masqqaynno gallassi, asay keehi darido gishshawu, shiiquwaappe attidaagaa zaafe giddon shiiqidosona.

Zaafiyaa tashe giddoora kanttiya away asaa maayuwaa bollan dantteele milatees. Eeri Abbaappe denddiya leddan carkkiya carkkoy maccaasaa qophiyaa qaattees. Issi ishay he hanotaa, “Alamiyaabaa qoppiyoogaa ubbay aggidi, he loˈˈiya sohuwan shiiqidoogee gannatiyan deˈiyoogaa mala” yaagiis.

SHin he loˈˈiya sohuwaappekka aadhidi ufayssiyaagee shiiquwan deˈiyaageetu ufayssaa. Issi gaazeexay, “Eti ubbay Xoossawu aqidaageeta milatoosona, qassi keehi ufayttoosonanne poocu goosona” yaagiis. Geeshsha Maxaafaa Tamaareti he wode ishatettaa siiquwaa akeekidosona; hegaappe kasetiya amarida layttatun, olaa gaasuwan yedetettidosona, gubaaˈiyan shaahotettay merettiis, Birukiliine Beeteele keettay gorddettiis, qassi 20 layttawu pirddettida, sintta xeera gididi kaalettiya hosppun ishantta gujjin, daroti Kawotettaa gishshawu qashettidosona. *

Metiya he layttatun Geeshsha Maxaafaa Tamaaretuppe amaridaageeti hidootaa qanxxidi markkattiyoogaa aggidosona. SHin daroti kawotettati yedettishinkka genccanawu baaxetidosona. Issi wode, issi sunttay Geeshsha Maxaafaa Tamaareti sabbakennaadan mintti odidaba gidikkokka, eti “wurssettay gakkanawu Xoossaa qaalaa sabbakiyoogaa aggennaagaa” geeshshi yootidoogaa odiis.

He paace wodiyan ammanettida Geeshsha Maxaafaa Tamaareti “Goday eta kaalettiyoogaa akeekidosona, . . . Aaway kaalettanaadan ubba wode woossidosona.” Haˈˈi Seedar Poynten ufayssiya gita shiiquwawu issippetettan shiiqidosona. Issi michiyaa, eti zaarettidi maara oottanawunne sabbakanawu kaseegaappe aaruwan waani giigettanaakko hirggidoogaa yootidoogee daroti maayiyooba. Aybippekka aaruwan eti he oosuwaa oottanawu koyidosona!

 “GA”—OORATTA MIISHSHAA!

SHiiquwaa prograamiyan, shiiquwaa yiida asawu imettiya karddiyaaninne shiiqiyo sohuwan xaafettidaban deˈiya “GA” giyoobi aybakko shiiquwawu yiidaageeti saamintta kumettaa qoppiiddi takkidosona. “Issippe Oottiyaageetu Gallassa” geetettida Arbba gallassi, Ishaa Razerfordi hegaa birshshettaa he sohuwan shiiqida 6,000 asawu yootiis. “GA” giyoogee Zi Golden Eej giyoogaa; hegee haggaazuwawu giigida ooratta maxeete. *

Ishaa Razerfordi aagaadan ayyaanan tiyettida Kiristtaanetubaa hagaadan giis: “Eti meto wodiyaappe simmin yaana, Masee haariyo ufayssiya wodiyaa ammano ayfiyan beˈoosona. . . . Eti sinttappe yaana he ufayssiya wodiyaabaa asawu yootiyoogaa waanna oosodaaninne gita maatadan xeelloosona. Hegee Xoossay etawu immido oosuwaappe issuwaa.”

“Tumaa, Hidootaanne Mino Ammanuwaa Maxeete” gidida Zi Golden Eej maxeetee, sooppe soo biidi asawu tumaa yootiyo wode eti konttiraatiyaa gelanaadan minttettanawu goˈettiyo ooratta miishsha gidiis. Aappun asay he oosuwaa oottanawu koyiyaakko oychin, shiiquwan deˈiya ubbay denddi eqqiis. Hegaappe simmin eti “Godawu, ne pooˈuwaanne ne tumaa kiitta” yaagiya, “Yesuusa kottiyaa kaalliyaageetuppe attin hara uri erenna he mazamuriyaa mishettidi ufayssan yexxidosona.” Norisa giyo ishay he wode mittay qaaxxiyaaba milatana gakkanaashin eti gunttidi yexxidoogaa yootiis.

He galla shiiqoy wuri simmin, shiiquwawu yiidaageeti konttiraatiyaa geliya koyro asa gidanawu daro saatiyawu salppidosona. “Nuuni oottiyo hara oosuwaa demmidoogaa eridoogee keehi ufayssiyaaba!” giida Mabel Filbrik giyo micheegaadan daroti qoppidosona.

“OOSOY IMETTIDOOGEETA”

He wode, 7,000 gidiya Geeshsha Maxaafaa Tamaareti oosuwawu giigettidosona. Dirijjitiyaa Oosuwaa giyoonne Oosoy Imettidoogeeta giyo xuufeti he oosuwaa xeelliyaagan darobaa qonccissidosona: Waanna biiruwan eqqana Haggaazo Kifilee oosuwaa kaalettana. Gubaaˈiyan Haggaazo Konttee doorettana; qassi kaaletoy a baggaara imettiyo dilekteree sunttettana. Haggaazo moottay 150ppe biidi 200 gidiya keettata gidanaadan kuuyettana. Hamuusa galla omarssi ishantti Haggaazo SHiiquwaa yiidi haggaazuwan demmido ufayssiyaabaa issoy issuwawu yootananne haggaazo irpporttiyaa immana.

Herman Filbriki, “Soo simmidi, nuuni ubbay asaa konttiraatiyaa gelissiyo zamachaa minnidi oottiyoogaa doommida” yaagiis. Eti yootiyoobaa daro asay siyiis. Beyula Kove giyo michiyaa, “Olaappenne keehi azzanttiya hanotaappe simmin, ufayssiya wodee yaanaagaa yootiyo kiitaa ubbay ufayttidi siyiis” yaagaasu. Arter Klawusi, “Daro asay konttiraatiyaa geliyoogaa akeekidi gubaaˈiyan deˈiya ubbay keehi garamettiis” yaagiis. Koyro attamettida Zi Golden Eej maxeetee naaˈˈu aginaa giddon, bagga miiloone gidiyaagee asawu imettiis; qassi 50,000 asay he maxeetiyaa ekkanawu konttiraatiyaa geliis.

Isiine 1, 1920 Wochiyo Keelan, “Kawotettaa Wonggeliyaa” yaagiya huuphe yohoy kiyiis; he maxeetiyan kiyidabay “kumetta saˈan deˈiya ishantti sabbakanaadan odettido koyro qofa” gidiyoogaa Ishaa Makmilaani guyyeppe yootiis. He huuphe yohuwan kiyida qofay ayyaanan tiyettida Kiristtaaneti ubbay “saluwaa kawotettay matattidoogaa alamiyaa asawu markkattanaadan” minttettiis. Ha wodiyan, mishettidi sabbakiya miilooniyan qoodettiyaageeti Masiyaa haaruwan yaana ufayssiya wodiyaa naagiiddi, ‘oosoy imettido’ Kiristtoosa ishanttuura issippe oottoosona.

^ MENT. 5 Xoossaa Kawotettaabaa Awaajjiya Yihoowa Markkata giyo maxaafaa (Inggilizettuwaa) shem. 6, “Paace Wodiyaa (1914-1918)” giyaagaa xeella.

^ MENT. 9 Zi Golden Eej maxeetee 1937n Konssoleshin, qassi 1946n Beegottite! geetettiis.