Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Kuuyana Bessiyaabaa Waata Kuuyay?

Kuuyana Bessiyaabaa Waata Kuuyay?

‘Yihooway koyiyoobay aybakko akeekite.’—EFI. 5:17.

MAZAMURE: 11, 22

1. Geeshsha Maxaafan deˈiya amarida higgeti awugeetee, qassi eta azazettiyoogee nuna waati maaddii?

YIHOOWAY ba Qaalaa baggaara nuussi daro azazuwaa immiis. Leemisuwawu, shaaramuxennaadan, eeqawu goynnennaadan, wuuqqennaadaaninne mattottennaadan azaziis. (1 Qor. 6:9, 10) Qassi ufayssiya azazo gidikkokka, Xoossaa Naˈay Yesuus Kiristtoosi ba erissiyo ashkkarata hagaadan giidi deexxiyaabaa azaziis: “Intte biidi, asa ubbaa tana kaalliyaageeta oottite; Aawaa sunttan, Na7aa sunttaaninne Geeshsha Ayyaanaa sunttan eta xammaqite. Taani inttena azazidobaa ubbaa eti naagana mala, eta tamaarissite; taani wodiyaa wurssettai gakkanaassikka ubba wode inttenaara de7iyoogaa akeekite.” (Maa. 28:19, 20) Xoossaa higgeenne azazoy nuna keehi maaddiis! Nuuni hegaa azazettiyoogee nuna ziqqi ootti xeellennaadan, nu payyatettay kaseegaappe loˈˈanaadan, qassi nu soo asay kaseegaappe ufayttanaadan oottiis. Hegaappekka aaruwan, mishiraachuwaa yootanaadan imettidaagaa gujjin Yihoowa azazota aggennan azazettiyoogan, i nashshiyoogeetanne anjjiyoogeeta gidida.

2, 3. (a) Nu deˈuwan ubbabawu Geeshsha Maxaafan higgee imettibeennay aybissee? (b) Ha huuphe yohuwan beˈana oyshati awugeetee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

2 SHin, nu deˈuwan oottiyo ubbabawu Geeshsha Maxaafan higgee imettibeenna. Leemisuwawu, Geeshsha Maxaafay Kiristtaaneti maayana bessiyo maayo qommo ubbaa yootenna. Hegee  Yihoowa aadhida eratettaa waatidi bessii? Asay maayiyo maayuwaa qommoy heeraappe heeran dummatiyoogaa xalla gidennan, wodiyaappe wodiyankka laamettees. Maayananne alleeqettana bessiyo dumma dummabay Geeshsha Maxaafan odettidaba gidiyaakko, hegee ha wodiyawu hanennaba gidana. Hegaadankka, oosuwaa, akkamettiyoogaanne allaxxiyoogaa xeelliyaagan Xoossaa Qaalan Kiristtaanetussi daro higgee imettibeenna. Hegaa gishshawu, issi uri woy ba so asawu huuphe gidiya uri ha allaalletuura gayttidaagan ba huuphe kuuyees.

3 Yaatin, hegaara gayttidaagan nuuni nuna maaddana woy qohana danddayiya gitabaa kuuyiyo wode Yihoowayyo aybikka siyettennee? Geeshsha Maxaafan deˈiya higgiyaa phalqqennaba gidikko, nuuni aybanne kuuyin saluwan deˈiya nu Aaway ufayttanee? Higgee imettibeennaban, nuuni kuuyiyoobay Yihoowa ufayssiyoogaa aybin erana danddayiyoo?

NEENI KUUYIYOOBAY NENAKKA HARATAKKA MAADDEES WOY QOHEES

4, 5. Nuuni kuuyiyoobay nunakka haratakka waatidi maaddana woy qohana danddayii?

4 Issi issi asay ba koyiyo ubbabaa oottana danddayiyaabadan qoppees. SHin Yihoowa ufayssiya loˈˈobaa kuuyanawu, nuuni a Qaalan deˈiya higgiyaanne maaraa akeekidi hegaa kaallana bessees. Leemisuwawu, nuuni Xoossaa ufayssanawu suuttaa xeelliyaagan i kessido higgiyaa kaallana bessees. (Doo. 9:4; Oos. 15:28, 29) Geeshsha Maxaafaa maaraadaaninne higgiyaadan kuuyanawu woosay nuna maaddees.

5 Nuuni kuuyiyo gitabay ayyaanaaban nuna maaddana woy qohana danddayees. Nuuni kuuyiyo ubbabay nuuyyo Yihoowaara dabbotay minnanaadan woy moorettanaadan oottana danddayees. Nuuni loˈˈobaa kuuyikko he dabbotay minnees; qassi iitabaa kuuyikko moorettees. Hegaa bollikka, iitabaa kuuyiyoogee harati yiillotanaadan woy xubettanaadan oottiyoogaaninne gubaaˈiyaa issippetettaa mooriyoogan qohana danddayees. Ee, nuuni kuuyiyoobay nunakka haratakka maaddees woy qohees.—Roome 14:19; Galaatiyaa 6:7 nabbaba.

6. Nuuni issibaa kuuyiyo wode ay kaallana bessii?

6 Geeshsha Maxaafan qoncciyan higgee imettibeenna allaalliyaa waati kuuyana koshshii? Hegaa mala hanotan ubbabaa yiggidi nuuni koyiyoobaa gidennan, Yihooway koyiyoobaanne a anjjuwaa demissiyaabaa kuuyana bessees.—Mazamure 37:5 nabbaba.

YIHOOWAY KOYIYOOBAA AKEEKA

7. Geeshsha Maxaafan higgee imettibeennabaa kuuyiyo wode Yihooway koyiyoobaa waati erana danddayiyoo?

7 ‘Issi allaalliyaa xeelliyaagan qoncce higgee a Qaalan baynnaba gidikko, Yihoowa ufayssiyaabaa waata erana danddayiyaanaa?’ gaada qoppana danddayaasa. Efisoona 5:17y, ‘Yihooway koyiyoobay aybakko akeekite’ yaagees. Issibaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafan qoncce higgiyaa demmenna wode, Xoossay koyiyoobaa waati akeekana danddayiyoo? A woossiyoogaaninne i ba geeshsha ayyaanan kaalettiyo wode eeno giidi kaalliyoogan akeekana danddayoos.

8. Yesuusi i oottanaadan Yihooway koyiyoobaa waati akeekidee? Leemisuwaa yoota.

8 Yesuusi oottanaadan a Aaway koyiyoobaa i waati akeekidaakko beˈa. Yesuusi naaˈˈu wodetun, daro asaa mizanaappe kase woossidi, maalaalissiyaabaa oottiis. (Maa. 14:17-20; 15:34-37) SHin i namisettido wode, shuchaa oytta oottanaadan Dabloosi a bazzon paaccin eqettiis. (Maatiyoosa 4:2-4.) Yesuusi ba Aawaa qofaa loytti eriyo  gishshawu, he shuchaa oytta oottana bessennaagaa eriis. Ee, Yesuusi maalaalissiyaabaa oottiyo wolqqan bana goˈˈiyaabaa oottiyoogee Xoossay koyiyooba gidennaagaa akeekiis. I Dabloosi giidobaa oottennan aggiyoogan, kaaletuwaanne baassi koshshiyaabaa demmanawu Yihoowan ammanettiyoogaa bessiis.

9, 10. Loˈˈobaa kuuyanawu nuna aybi maaddii? Leemisuwaa yoota.

9 Nuuni loˈˈobaa kuuyana mala, kaaletuwaa demmanawu Yesuusaagaadan Yihoowan ammanettana bessees. Nuuni aadhida eratettay deˈiyo ha qaalaadan oottana bessees: “Ne polo wozanan GODAA ammanetta; ne akeekan zemppoppa. Neeni oottiyo ooso ubban a sinttaya; i nena likke ogiyaa kaalettana. Nena ne huuphen aadhdhida eranchcha kessoppa; GODAASSI yayya; iitaappekka haakka.” (Lee. 3:5-7) Geeshsha Maxaafaa xannaˈidi Yihoowa qofaa eriyoogee, issi hanotan nuuni oottanaadan Xoossay koyiyoobay aybakko akeekanawu maaddana danddayees. Nuuni Yihoowa qofaa loytti eriyo wode, a kaaletuwaa azazettanawu koyiya wozanay deˈiyoogeeta gidoos.—Hiz. 11:19.

10 Leemisuwawu, issi issibaa shammanawu suuqiyaa biida maccaasiyo qoppa. A dosiyo caammaa beˈada shammana koyaasu; shin caammay keehi alˈˈo. A, ‘Taani hegaa keena miishshan shammiyaakko ta azinawu aybi siyettanee?’ gaada qoppawusu. Azinay matan deˈana xayikkokka, awu siyettiyaabaa a eriyoogee qoncce. A hegaa eriyoy aybissee? Etawu daro miishshi baynnaagaappe denddidaagan, daro wodiyawu a qofay aybakko a eriyo gishshataassa. Hegaa gishshawu, hegaa malabaa shammiyoogaara gayttidaagan awu siyettanabaa akeekawusu. Hegaadan, Yihoowa qofaanne a ogiyaa daro wodiyawu meezetikko, dumma dummabaa xeelliyaagan saluwan deˈiya nu Aaway nuuni ay oottanaadan koyiyaakko kaseegaappe aaruwan akeekoos.

YIHOOWA QOFAY AYBAKKO WAATA AKEEKANA DANDDAYAY?

11. Nuuni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode woy xannaˈiyo wode nuna woygidi oychana danddayiyoo? (“Xoossaa Qaalaa Xannaˈiyo Wode, Hagaadan Nena Oycha” giya saaxiniyaa xeella.)

11 Yihoowa qofaa akeekanawu, buzo xinaatiyaa loytti xannaˈana bessees. Nuuni Xoossaa Qaalaa nabbabiyo woy xannaˈiyo wode, ‘Ha qofay Yihoowabaa, a xillotettaa ogiyaabaanne a qofaabaa ay qonccissii?’ giidi qoppana danddayoos. Nu qofay Daawitaagaa mala gidana koshshees; i, “Abeet GODAU, tana ne ogiyaa bessa; ne ogiyaa tana tamaarissa. Neeni tana ashshiya Xoossaa gidiyo gishshau, ne tumatettan tana kaalettanne tamaarissa. Gallassa kumettan taani nenan ufaissaa oottais” yaagiis. (Maz. 25:4, 5) Geeshsha Maxaafaappe nabbabidobaa wotta denttada qoppiyo wode, nena hagaadan oychana danddayaasa: ‘So asaara gayttidaagan ha qofaa waatada oosuwan peeshshana danddayiyaanaa? Ha qofaa awan goˈettana danddayiyaanaa? Soonee, ooso sohuwaanee, timirtte keettaaneeyye haggaazuwaanee?’ He qofaa nuuni awan goˈettanaakko erikko, hegaa waatidi oosuwan peeshshanaakko akeekanawu metootokko.

12. Dumma dummabaa xeelliyaagan Yihoowa qofay aybakko akeekanaadan nu xuufetinne shiiqoti waati maaddiyoonaa?

12 Nuuni Yihoowa qofaa loytti akeekanaadan maaddiya harabay, a dirijjitee Geeshsha Maxaafaappe tamaarissiyoobaa mintti kaalliyoogaa. Leemisuwawu, Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafaa Xannaˈanau Maaddiya Xuufee, qassi Wachtawur Onlayn Laybreeree nuuni kuuyana koshshiyo  darobaara gayttidaagan Yihoowa qofaa erana mala maaddanawu giigidosona. Nuuni gubaaˈe shiiquwan loytti ezggiyoogaaninne nu qofaa yootiyoogankka keehi goˈettoos. Tamaariyoobaa wotti denttidi qoppiyoogee nuuni Yihoowa qofaa loytti akeekanaadaaninne aagaadan qoppanaadan maaddees. Nuuni ayyaanaaban maanaadan Yihooway giigissiyoobaa loytti goˈettiyoogan, a ogiyaa kaseegaappe aaruwan erana danddayoos. Yaatiyoogan, nuna siiqiya Xoossay anjjanaadan oottiyaabaa kuuyana danddayoos.

KUUYIYOOBAN YIHOOWA QOFAA KAALLA

13. Yihoowa qofaa akeekiyo wode nuuni waatidi loˈˈobaa kuuyana danddayiyaakko bessiya leemisuwaa yoota.

13 Yihoowa qofaa akeekiyoogee nuuni loˈˈobaa kuuyanaadan maaddana danddayiyoogaa bessiya issi leemisuwaa beˈa. Nuuni Kawotettaabaa aassiyaageeta gidiyo gishshawu, kumetta wodiyaa aqinye gidanawu koyana danddayoos. Hegaadan oottanawu, nu deˈuwan issi issibaa aggibayoos. SHin guuttabay gidana gi ufayttidi deˈaneeshsha giidi hirggana danddayoos. Aqinye gidanaadan Geeshsha Maxaafay nuna azazennaagee qoncce; nuuni aassiyaageeta gididi Yihoowayyo ammanettidi haggaazana danddayoos. SHin Kawotettaa gishshawu ba goˈˈaa aggiya uri daro anjjuwaa demmanaagaa Yesuusi yootiis. (Luqaasa 18:29, 30 nabbaba.) Qassi nuuni Yihoowayyo “galataa” yarshshuwaa nu dosan yarshshiyo wodenne tumu goynuwawu maaddiyaabaa ufayssan oottiyo wode Yihooway ufayttiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Maz. 119:108; 2 Qor. 9:7) Geeshsha Maxaafan deˈiya ha qofaynne Yihooway maaddanaadan woossiyoogee a qofaa akeekanawu maaddana danddayees. Hegaa qoppiyoogee nuna goˈˈiyaanne saluwan deˈiya nu Aaway nuna anjjanaadan oottiyaabaa kuuyanawu maaddana danddayees.

14. Issi maayoy Yihoowa ufayssiyaakkonne waata shaakka erana danddayay?

14 Hara leemisuwaa beˈa: Gubaaˈiyan deˈiya issota issota ufayssenna maayuwaa maayana koyadasa giidi qoppoos. Neeni hegaa maayennaadan diggiya higgee Geeshsha Maxaafan baynnaagaa erana danddayaasa. Hegaara gayttidaagan Yihoowa qofay aybee? Kiitettida PHawuloosi hagaadan giidi zoriis: “Maccaasaikka bessiya maayuwaa kiphataaninne banttana shiishshi ekkiyoogan maayona. Xoossau yayyais giya maccaasau bessiyoogaadan, lo77obaa oottiyoogaanappe attin, huuphiyaa shurubbaa daddiyoogan, worqqan woikko inqquwan, woikko daro al77o afalan banttana alleeqissoppona.”  (1 Xim. 2:9, 10) Ha zoree attuma asatuyyookka haniyaaba gidiyoogee qoncce. Nuuni Yihoowayyo aqidaageeta gidiyo gishshawu, nuna ufayssiyaabaa xalla gidennan, nu maayiyoobaanne alleeqettiyoobaa xeelliyaagan haratuyyo siyettiyaabaakka qoppoos. Kiphatanne harata siiqiyaageeta gidiyoogee nuuni nu ishantta ufayssennabaa, ubba eta yiilloyiyaabaa oottennaadan maaddees. (1 Qor. 10:23, 24; Pili. 3:17) Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa hassayiyoogee hegaa xeelliyaagan Yihoowa qofaa akeekanaadaaninne a ufayssiyaabaa kuuyanaadan maaddana danddayees.

15, 16. (a) Nuuni ubbatoo shori baynnabaa qoppiyaabaa gidikko Yihoowawu aybi siyettii? (b) Allaxxiyoobaa dooriyo wode Yihoowa ufayssiyaaba waati erana danddayiyoo? (c) Gitabaa waati kuuyana koshshii?

15 Asay iitabaa oottiyoogeenne “eti wozanan qoppiyoobai ubbai ubba wodekka iita xalaala” gidiyoogee Yihoowa azzanttiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Doomettaabaa 6:5, 6 nabbaba.) Asho gaytotettaabaa qoppiyoogee Yihoowa qofaara maayennabanne Geeshsha Maxaafan digettidaba gidida gita nagaraa oottanaadan denttettana danddayiyo gishshawu, iitaba gidiyoogaa ha qofaappe akeekana danddayoos. Erissiyo ashkkaraa Yaaqoobi, “Bollappe yiya aadhdhida eratettai ubbaappe kase geeshsha. Qassi sarotetta, ashkkenne ero giyaagaa; qassi maarotettinne lo77o aifee kumidoogaa. Sireenne lo77o milatiya iitatetti bainnaagaa” yaagiis. (Yaaq. 3:17) Hegaa akeekiyoogee, nuuni iitabaa qoppanaadaaninne amottanaadan denttettiyaaban wodiyaa aattennaadan naagettanawu maaddees. Akeekancha Kiristtaaneti Yihooway ixxiyoobaa oottanaadan denttettiya maxaafaa nabbabiyoogan, pilimiyaa beˈiyoogan woy kaassaa kaaˈiyoogan wodiyaa aattiyoogee bessiyaabee bessennabee giidi qoppana koshshenna. Hegaa malabaa xeelliyaagan a qofay aybakko a Qaalay qonccissees.

16 Daro allaalliyaa Yihoowa ufayssiya dumma dumma ogiyan kuuyana danddayettees. SHin gitabaa kuuyiyo wode, issi issitoo cimata woy kayma Kiristtaaneta zoriyaa oychiyoogee loˈˈo. (Tii. 2:3-5; Yaaq. 5:13-15) Harati nuussi kuuyanaadan oychana bessennaagee qoncce. Kiristtaaneti iitaa kehaa shaakkiyoogaa loohidi, hegaa bantta deˈuwan bessana koshshees. (Ibr. 5:14) Kiitettida PHawuloosi ayyaanay kaalettin, “Asai ubbai huuphiyan huuphiyan ba toohuwaa tookkanau bessees” giidoogaadan nuuni oottana koshshees.—Gal. 6:5.

17. Yihoowa ufayssiyaabaa kuuyiyoogan waani goˈettiyoo?

17 Nu kuuyiyoobay Yihoowa qofaara maayiyo wode, kaseegaappe aaruwan aakko shiiqoos. (Yaaq. 4:8) Yaatiyo wode a ufayssoosinne a anjjuwaa demmoos. Hegee qassi saluwan deˈiya nu Aawaa mintti ammananaadan maaddees. Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafaa higgiyaanne maaraa kaalliyaageeta gidoos; ayssi giikko, hegeeti Xoossaa qofaa qonccissoosona. Nuuni Yihoowaabaa ubba wode oorattabaa tamaaranaagee qoncce. (Iyy. 26:14) SHin minnidi xannaˈiyoogan loˈˈobaa kuuyanawu maaddiya aadhida eratettaa, eraanne akeekaa haˈˈikka demmana danddayoos. (Lee. 2:1-5) Nagarancha gidida asi qoppiyoobaynne halchiyoobay laamettiyaaba; shin Yihooway mule laamettenna. Mazamuraawee, “GODAA halchchoi merinaassi eqqidi de7ees; a wozanaa qofaikka yeleta ubbaa gakkanau de7ees” yaagiis. (Maz. 33:11) Nuuni qoppiyoobaynne kuuyiyoobay ubbaappe aadhiya erancha Xoossaa Yihoowa qofaara maayiyo wode keehi loˈˈobaa kuuyana danddayiyoogee erettidaagaa.