Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  June 2016

‘Yihooway Nu Xoossay Issi Yihoowa’

‘Yihooway Nu Xoossay Issi Yihoowa’

‘Nenoo Israaˈeelaa, siya; Yihooway Nu Xoossay Issi Yihoowa.’—ZAA. 6:4.

MAZAMURE: 138 , 2

1, 2. (a) Zaarettido Wogaa 6:4n deˈiya qofay keehi erettiyoy aybissee? (b) Muusee he qofaa yootidoy aybissee?

AYHUDA haymaanootiyaa kaalliya asay woossiyo wode, Ibraawettuwan Zaarettido Wogaa 6:4n deˈiya usuppun qaalata daro layttawu goˈettiiddi takkiis. Eti maalladonne omarssi ubba galla he woosaa woossoosona. He xiqisiyaa koyro qaalaa goˈettidi he woosaa SHema goosona. Ayhuda haymaanootiyaa mintti kaalliyaageeti Xoossaa xallawu aqidoogaa bessanawu he woosaa woossoosona.

2 Muusee hayqqanaappe kase, 1473n K.K. Mooˈaaba dembban shiiqida Israaˈeelatuyyo yootidobaappe issoy he qofaa. Israaˈeelati he wode Hidootaa Biittaa laattanawu Yorddaanoosa shaafaa pinnana hanoosona. (Zaa. 6:1) Eta 40 layttawu kaalettida Muusee eti banttana gakkana paaciyaa xalidi xoonanaadan koyiis. Eti Yihoowan ammanettananne bantta Xoossawu ammanettiyaageeta gidana bessees. Muusee haasayido wurssetta haasayay eta keehi maaddidoogee qoncce. Muusee Yihooway he deriyawu immido Tammu Azazotanne hara higgeta yooti simmidi, Zaarettido  Wogaa 6:4, 5n deˈiya gita azazuwaa odiis. (Nabbaba.)

3. Ha huuphe yohuwan nuuni beˈana oyshati awugeetee?

3 Muuseera he sohuwan shiiqida Israaˈeelati bantta Xoossay Yihooway ‘Issi Yihoowa’ gidiyoogaa erokkonaa? Geeshshidi eroosona. Ammanettida Israaˈeelati bantta mayzza aawatu Abrahaama, Yisaaqanne Yaaqooba Xoossaa gidida issi Xoossaa xallaa eroosonanne awu goynnoosona. Yaatin, Muusee eta Xoossaa Yihooway ‘issi Yihoowa’ gidiyoogaa yootidoy aybissee? Yihooway issi Yihoowa gidiyoogee paydo 5n odettidaagaadan kumetta wozanaappe, kumetta shemppuwaappenne kumetta wolqqaappe a siiqiyoogaara gayttidabee? Qassi Zaarettido Wogaa 6:4, 5n deˈiya qofay nuna waati maaddii?

NU XOOSSAY ‘ISSI YIHOOWA’

4, 5. (a) ‘Issi Yihoowa’ giyoogawu issi birshshettay aybee? (b) Yihooway hara deretu xoossatuppe dummatiyoy aybiinee?

4 Dumma. Ibraawettuwaaninne hara daro qaalan ‘issuwaa’ giyoogaa birshshettay paydo xallaa bessiyaaba gidenna. A xallay dumma gidida issibaa bessana danddayees. Muusee Xoossay heezza giyo haymaanoote timirttee worddo gidiyoogaa qonccissanawu hegaadan giidaba milatenna. Yihooway Ubbabaa Haariya, saluwaanne saˈaa Medhidaagaa. Appe attin hara tumu Xoossi baawa; hara ay xoossinne a mala gidenna. (2 Sam. 7:22) Hegaa gishshawu, Muusee Israaˈeelati Yihoowa xallawu goynnana bessiyoogaa hassayissiis. Eti bantta yuushuwan deˈiya, dumma dumma eeqawu goynniya asata qullana bessenna. He worddo xoossatuppe amaridaageeti issi issi meretaa haariyaabadan asay qoppees. Harata qassi asay issi xoossawu dumma dumma shaahodan xeellees.

5 Leemisuwawu, Gibxxeti Ra giyo awa-ayfiyaa xoossawu, Nat giyo saluwaa xoosseeyyo, Geb giyo saˈaa xoossawu, Hapi giyo Nayle xoossawunne geeshsha giyo hara daro mehetuyyo goynnoosona. Yihooway Tammu Bashshaa yeddidi he xoossatuppe wolqqaama gidiyoogaa bessiis. Kanaanetu waanna xoossa Baˈaala yelettiyoogaa xoossa, saluwaa, iraanne gotiyaa xoossa giidi qoppoosona. Darosan Baˈaala he heeraa maaddiya xoossadan xeelloosona. (Qoo. 25:3) Israaˈeelati tumu Xoossa gidida eta Xoossay ‘issi Yihoowa’ gidiyoogaa hassayana koshshees.—Zaa. 4:35, 39.

6, 7. ‘Issuwaa’ giyoogawu hara birshshettay aybee, qassi Yihooway ‘issuwaa’ gidiyoogaa waati bessidee?

6 Laamettennaagaanne Ammanettiyaagaa. ‘Issuwaa’ giyoogee halchoynne oosoy ubbatoo issi mala gidiyoogaakka bessees. Xoossaa Yihooway shaahettidaagaa gidenna woy qassi laamettenna. SHin, i ubbatoo ammanettees, issi malabaa oottees, qassi tumancha. Yihooway Abrahaama zerettati Hidootaa Biittaa laattanaagaa qaalaa geliis; qassi hegaa polanawu maalaalissiyaabaa oottiis. I 430 layttay aadhi simminkka ba qaalaa polanawu murttiis.—Doo. 12:1, 2, 7; Kes. 12:40, 41.

7 Yihooway Israaˈeelati ba markka gidiyoogaa daro layttappe guyyiyan yootiiddi etawu, “Taappe kase hara xoossi merettibeenna; woikko taappe guyyiyankka hara xoossi de7enna” yaagiis. Yihooway gujjidikka, “Xaphoppe doommadakka taani tanattennee” yaagidi, ba halchoy laamettennaagaa qonccissiis. (Isi. 43:10, 13; 44:6; 48:12) Ba oge ubban laamettennanne ammanettiya Xoossaa Yihoowawu haggaaziyaageeta gidiyoogee Israaˈeelatussikka nuussikka keehi gita maata!—Mil. 3:6; Yaaq. 1:17.

8, 9. (a) Yihooway bawu goynniyaageetuppe koyiyoobay aybee? (b) Muusee yootidobawu waanna qofay aybakko Yesuusi waati qonccissidee?

 8 Ee, Yihooway ubbatoo laamettennan eta siiqidoogaanne etawu qoppidoogaa Muusee asaa hassayissiis. Hegaappe denddidaagan, eti bantta kumetta wozanaappe, shemppuwaappenne qofaappe a siiqananne awu aqana bessiyoogee qoncce. Naata yelidaageeti ubbatoo eta tamaarissana koshshiyo gishshawu, naatikka hegaadan Yihoowawu muleera aqana bessees.—Zaa. 6:6-9.

9 Yihooway koyiyoobaynne a halchoy ubbatoo laamettenna gishshawu, i tumuppe bawu goynniyaageetuppe koyiyoobay ha wodiyankka hegaara issi mala gidiyoogee qoncce. Nu goynoy a ufayssiyaagaa gidana mala, nuunikka ayyo muleera aqananne nu kumetta wozanaappe, kumetta qofaappenne kumetta wolqqaappe a siiqana bessees. Yesuus Kiristtoosi bana oychida issi bitaniyawu yootidobaykka hegaa. (Marqqoosa 12:28-31 nabbaba.) Yaatiyo gishshawu, ‘nu Xoossay Yihooway issi Yihoowa’ gidiyoogaa tumuppe akeekiyoogaa nuuni oottiyooban waatidi bessana danddayiyaakko ane beˈoos.

YIHOOWA XALLAWU AQA

10, 11. (a) Nuuni goynniyoy Yihoowa xallaassa gididoy ayba ogiyaanee? (b) Baabiloonen deˈiya Ayhuda yelagati Yihoowa xallawu aqidoogaa aybin bessidonaa?

10 Yihoowa xallay nu Xoossaa gidiyoogaa bessanawu nuuni ayyo muleera aqana koshshees. Nuuni ayyo goynniyo goynoy hara ay xoossaaranne koxxanawu woy qassi hara goynuwaappe ekettida qofan woy meeziyan shaalettanawu danddayiyaaba gidenna. Yihooway hara daro xoossatuppe issuwaa woy qassi eta ubbaappe xoqqiyaagaanne wolqqaamaa xalla gidennaagaa nuuni akeekana bessees. Goynoy bessiyoy Yihoowa xallaassa.—Ajjuutaa 4:11 nabbaba.

11 Yelaga Ibraawetu Daaneelabay, Hanaaniyaabay, Mishaaˈeelaabaynne Azaariyaabay Daaneela maxaafan odettiis. Eti tuna qumaa meennan ixxiyoogaa xallan gidennan, Naabukadanaxoori essido worqqaa misiliyawu goynnennan ixxiyoogankka Yihoowa xallawu aqidoogaa bessidosona. Eti kaseyiyoobay aybakko qoncce; eti bantta goynuwan shugganawu mule koyibookkona.—Dane. 2:1–3:30.

12. Yihoowa xallawu aqanawu nuuni aybippe naagettana koshshii?

12 Nuuni Yihoowa xallawu aqanawu, nu deˈuwan Yihoowayyo immido sohuwaa aybinne ekkennaadan woy koxxennaadan naagettana bessees. Hegaa malabay ayba gidana danddayii? Yihooway ba asawu appe hara ayba xoossinne deˈennaadan qassi eti ayba eeqassinne goynnennaadan Tammu Azazotun qonccissiis. (Zaa. 5:6-10) Ha wodiyan daro qommo eeqay deˈees; hegeetuppe amaridaageeta akeekanaageekka metiyaaba. SHin Yihooway koyiyoobay laamettibeenna; i haˈˈikka ‘issi Yihoowa.’ Nuuni ha wodiyan waanidi eeqawu goynnennan aggana danddayiyaakko ane beˈoos.

13. Nuuni Yihoowappe aattidi ay siiqiyoogaa doommana danddayiyoo?

13 Kiristtaaneti Yihoowa xallaara dabbotido dabbotay duuxxanaadan oottana danddayiyaabaa xeelliyaagan Qolasiyaasa 3:5n (nabbaba) wolqqaama zoree odettiis. Yaaretiyoogee woy miishshaa amottiyoogee eeqawu goynniyoogaara gayttidaba gidiyoogaa akeeka. Hegee aybissee giikko, issi uri amottiyo duretettaa woy ishaluwaa malabay wolqqaama xoossa mala gididi a deˈuwan a haarana danddayees. SHin nuuni xiqisiyaa muleera beˈiyo wode, odettida hara nagaray ubbay yaaretiyoogaara, qassikka eeqawu goynniyoogaara gayttidaba gidiyoogaa akeekanaagee metenna. Hegaa malabaa amottiyoogee nuuni Xoossaa siiqiyoogaa aggidi, hegaa siiqanaadan oottana danddayees. Hegeetuppe awugeenne  nuna haaridi Yihooway nuussi ‘issi Yihoowa’ gidiyoogee attanaadan oottana mala koyiyoo? CHii, koyokko.

14. Kiitettida Yohaannisi nuuni aybippe naagettanaadan zoridee?

14 Kiitettida Yohaannisi issi uri ha saˈan deˈiyaabaa, hegeekka ‘asatettaa amuwaa, ayfen xeellidi qaaqqatiyoogaanne miishshan ceeqettiyoogaa’ siiqikko, ‘Xoossaa siiqoy he uran baynnaagaa’ yootidoogeekka hegaara issi mala. (1 Yoh. 2:15, 16) Alamiyaa asaagaadan allaxxiyoogee, laggetiyoogee, maayiyoogeenne alleeqettiyoogee nu wozanaa cimmiyaakkonne akeekanawu ubbatoo nuna qorana koshshiyoogaa hegee qonccissees. Woy qassi “gitabaa” demmanawu xoqqa timirttiyaa tamaariyoogeekka alamiyaa siiqiyoogaa bessiyaaba gidana danddayees. (Erm. 45:4, 5) Nuuni Xoossay ehaana giido ooratta alamee keehi matido wodiyan deˈoos. Hegaa gishshawu, Muusee yootido daro maaddiyaabaa qoppiyoogee keehi koshshiyaaba! ‘Nu Xoossay Yihooway issi Yihoowa’ gidiyoogaa nuuni geeshshi erikkonne mintti ammanikko, a ufayssiya ogiyan ayyo goynniyoogan, a xalaalawu aqanawu nuuyyo danddayettida ubbabaa oottoos.—Ibr. 12:28, 29.

GUBAAˈIYAA ISSIPPETETTAY MOORETTENNAAADAN NAAGETTA

15. Xoossay ‘issi Yihoowa’ gidiyoogaa PHawuloosi Kiristtaaneta hassayissidoy aybissee?

15 Yihooway issuwaa giyoogee halchoy ubbatoo issi mala gidiyoogaakka bessiyaaba; ayyo goynniya nuussikka awu oottiyo wode he eeshshay deˈana bessees. Koyro xeetu layttan, Kiristtaane gubaaˈiyan Ayhudati, Giriiketi, Roomatinne hara dumma dumma biittaa asati deˈoosona. Eta haymaanootee, wogaynne qofay Kiristtaanetuugaappe kase dumma. Hegaappe denddidaagan, issoti issoti he ooratta haymaanootiyaa kaallanawu woy bantta beni meeziyaa  muleera aggibayanawu metootidosona. Kiitettida PHawuloosi Kiristtaanetu Xoossay issuwaa, hegeekka Yihoowa gidiyoogaa eta hassayissana koshshiyoogaa akeekiis.—1 Qoronttoosa 8:5, 6 nabbaba.

16, 17. (a) Ha wodiyan polettiiddi deˈiya hiraagay aybee, qassi hegee ay demissidee? (b) Nu issippetettaa moorana danddayiyaabay aybee?

16 Ha wodiyan deˈiya Kiristtaane gubaaˈee shin? Hananabaa yootiya Isiyaasi “wurssetta gallassatun” ubba biittaa asay keehi xoqqa sohuwan leemisettida tumu goynuwawu yaanaagaa kasetidi yootiis. Eti, “[Yihooway] koyiyoogaadan nuuni baana mala, i nuna ba ogiyaa tamaarissana” yaagoosona. (Isi. 2:2, 3) Nuuni ha hiraagay polettishin beˈiyoogee ayba ufayssiyaabee! Hegaappe denddidaagan, daro gubaaˈiyan deˈiya Yihoowa sabbiya asaa zaree, wogaynne qaalay dumma dumma. SHin he dummatettay nuuni loytti qoppana koshshiyaabay merettanaadan oottana danddayees.

Gubaaˈiyaa issippetettawu maaddiyaabaa oottaydda deˈay? (Mentto 16-19 xeella)

17 Leemisuwawu, neegaappe keehi dummatiya wogan diccida Kiristtaaneta waata xeellay? Eta qaalay, eti maayiyoobay, eta hanotaynne eta qumay ne meezetabeennaba gidana danddayees. Neegaa mala wogan diccida asata neeyyo mata lagge oottada, haratukko shiiqennan ixxay? Woy qassi intte gubaaˈiyan, woradan woy macara biiruwan haggaaziya cimati neeppe yelagiyaaba woykko neeppe wogan woy zariyan dummatiyaaba gidikko shin? Nuuni naagettana xayikko, hegaa mala dummatettay nuna qohananne nu issippetettaa moorana danddayees.

18, 19. (a) Efisoona 4:1-3n deˈiya zoree aybee? (b) Gubaaˈiyaa issippetettawu maaddiyaabaa ay oottana danddayiyoo?

18 Hegaa malabay hanennaadan aybi maaddana danddayii? Dumma dumma zare asay deˈiyo dure kataman Efisoonan deˈiya Kiristtaaneta maaddiyaabaa PHawuloosi zoriis. (Efisoona 4:1-3 nabbaba.) PHawuloosi hegaa zoranaappe kasetidi nu huuphiyaa kawushshiyoogaa, ashkketettaa, danddayaa, siiquwaanne hegeetu mala eeshshatubaa yootidoogaa hassaya. He eeshshati keettay minnidi eqqanaadan maaddiya tuussa mala. Mino tuussay deˈishinkka, ubbatoo giigissana xayikko keettay moorettana danddayees. PHawuloosi Efisoonan deˈiya Kiristtaaneti bantta “issippetettaa naaganau” banttawu danddayettida ubbabaa oottanaadan zoriis.

19 Nuuni ubbay gubaaˈiyaa issippetettay moorettennaadan naagettana koshshees. Nuuni waatana danddayiyoo? Koyruwan, PHawuloosi zoridoogaadan, nu huuphiyaa kawushshiya, ashkke, danddayanchanne siiqiyaageeta gidana bessees. Yaatidi, ‘issippe gatti qachiya sarotettaa’ naaganawu wozanappe baaxetana bessees. Walaqissiyaabay merettikko sohuwaara giigissana bessees. Hegaadan oottiyoogee nu sarotettaynne issippetettay moorettennaadan maaddees.

20. ‘Yihooway nu Xoossay issi Yihoowa’ gidiyoogaa akeekiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

20 ‘Yihooway nu Xoossay issi Yihoowa.’ He qofay keehi wolqqaamaba! Hegee Israaˈeelati Hidootaa Biittaa geliyoonne xoonidi oyqqiyo wode eta gakkida paaciyaa xoonanaadan keehi minttettiis. He qofaa nu wozanan wottiyoogee matan yaana gita waayiyaa wode minnanaadaaninne hegaappe simmin Gannatiyan issippetettan deˈanaadan maaddees. Nuuni ubbay nu kumetta shemppuwaappe Yihoowa siiqiyoogaaninne awu oottiyoogan, qassi nu ishanttuura issippetettan deˈanawu nuuyyo danddayettida ubbabaa oottiyoogan ubbatoo Xoossawu aqidaageeta gidoos. Nuuni ubbatoo hegaadan oottiyaaba gidikko, Yesuusi dorssa giidi pirddiyo asatuyyo, “Ta Aawai anjjidoogeetoo, haa yiidi sa7ai merettoosappe hachchi gakkanaashin, intteyyo giigida kawotettaa laattite” giyo wodiyaa ufayssan naagoos.—Maa. 25:34.