Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  June 2016

Yihooway ‘Neeyyo Qoppees’

Yihooway ‘Neeyyo Qoppees’

NEENI ha xiqisee tuma gidiyoogaanne Yihooway neeyyo qoppiyoogaa ammanettana danddayiyoy aybissee? Hegawu issi gaasoy, Geeshsha Maxaafay hegaa geeshshidi yootiyoogaa. Koyro PHeexiroosa 5:7y “I intteyyo qoppiyo gishshau, inttena hirggissiya ubbabaa a bolli olite” yaagees. Yihooway neeyyo qoppiyoogaa bessiyaabay aybee?

XOOSSAY ASATETTAN KOSHSHIYAABAA KUNTTEES

Yihooway leemiso kehiyoogan

Neeni ne mata laggiyawu deˈanaadan koyiyo eeshshati Xoossawu deˈoosona. Issoy issuwawu qoppiyaanne kehiya asati darotoo mata lagge gidoosona. Yihooway ubba asawu galla galla qoppiyoogaanne kehiyoogaa akeekana danddayaasa. Leemisuwawu hagaa qoppa: “Iita asaukka lo77o asaukka Xoossai ba awaa awaxxissees; qassi xillotuyyookka nagaranchchatuyyookka ba iraa bukissees.” (Maa. 5:45) Away awaxxiyoogeenne iray bukkiyoogee aybaayyo maaddii? Hegee ‘kattaa wodiyan demissiyoogaanne nuna daro ufayssiyoogaa’ bolli harabawukka maaddees. (Oos. 14:17) Tumakka, Yihooway saˈay daro kattaa mokkanaadan oottees; qassi ufayssiya qumaa miyoogan nuuni keehi ufayttoos.

Yaatin, daro asay namisettiyoy aybissee? Haariyaageeti darotoo asaa deˈoy loˈˈanaadan oottiyoogaappe banttawu maataa demmanawunne miishshaa demissiyaabaa oottanawu baaxetoosona. Yihooway bantta xallaa siiqiya hegaa mala asati ayssiyo polotikaa aysuwaa diggidi, ba Naˈay Kawo gididi ayssiyo saluwaa Kawotettaa baggaara he metuwaa qaarana. He wode, oonikka namisettenna. Hegee gakkanaashin, Xoossay  bawu ammanettidi oottiyaageetuyyo koshshiyaabaa kunttees. (Maz. 37:25) Hegee i nuussi qoppiyoogaa bessiyaaba gidennee?

YIHOOWAY KEHATETTAN BA WODIYAA IMMEES

Yihooway leemiso kehatettan ba wodiyaa immiyoogan

Loˈˈo laggee nenaara wodiyaa aattees. Intte naaˈˈaakka ufayssiyaabaa daro saatiyawu nenaara haasayana danddayees. Qassi neeni nena metidabaanne nena qofissidabaa yootiyo wode ne loˈˈo laggee akeekan ezggees. Yihooway shin hegaa malee? Ee, hegaa mala. I nu woosaa siyees. Geeshsha Maxaafay, “Ubba wode Xoossaa woossite” yaagidi minttettiyoy hegaassa.—Roo. 12:12; 1 Tas. 5:17.

Nuuni adussi woossiyo woosaakka Yihooway siyii? Geeshsha Maxaafan deˈiya issi leemisoy he oyshaa zaarees. Yesuusi ba kiittidoogeeta dooranaappe kase, “qamma ubban Xoossaa woossiiddi aqiis.” (Luq. 6:12) Yesuusi he woosan ba erissiyo ashkkaratuppe darotu sunttaa xeegidi eta eeshshaanne eta shugo miyyiyaa qoppidi, kiitettidaageeta dooriyo wode ba Aaway bana maaddanaadan oychennan aggenna. He galla saˈay wonttiyo wode, Yesuusi kiitettidaageeta gididi oottana danddayiyaageeta dooriis. ‘Woosaa siyiya’ Xoossay Yihooway asay wozanappe woossiyo woosa ubbaa siyees. (Maz. 65:2) Issi uri bana qofissidabaa daro saatiyawu woossikkonne Yihooway hegaa siyiyoogaa aggenna.

XOOSSAY ATTO GIYAAGAA

Yihooway leemiso atto giyoogan

Loˈˈo laggetikka issoy issuwawu atto gaanawu issi issitoo metootoosona. Issi issitoo, daro wodiyawu lagge gididi deˈida asatikka issoy harawu atto gaanawu metootiyo gishshawu eta dabbotay duuxxees. SHin Yihooway hegaa mala gidenna. Yihooway ‘coo atto giyaagaa’ gidiyo gishshawu, ashkke asati a maarotaa oychanaadan Geeshsha Maxaafay minttettees. (Isi. 55:6, 7) Xoossay hegaadan coo atto gaanaadan oottiyay aybee?

Hegawu waanna gaasoy, a gita siiquwaa. I asaa keehi siiqiyo gishshawu, nagaraappenne hegee kaalettido qohuwaappe eta ashshanawu ba Naˈaa Yesuusa immiis. (Yoh. 3:16) Wozoy harabawukka  maaddees. Kiristtoosa yarshshuwaa baggaara Xoossay ba siiqiyoogeetuyyo atto gees. Kiitettida Yohaannisi ‘nuuni Xoossawu nu nagaraa paaxikko, i nu nagaraa atto gaanawu ammanttiyaagaanne tumubaa oottiyaagaa’ gidiyoogaa yootiis. (1 Yoh. 1:9) Yihooway atto giyaagaa gidiyo gishshawu, asay ubbatoo aara dabbotidi deˈana danddayees; hegaa eriyoogee nuna keehi ufayssees.

KOSHSHIYO WODIYAN NENA MAADDEES

Yihooway leemiso koshshiya wodiyan maaddiyoogan

Tumu laggee koshshiyo wode maaddiyaagaa. Yihooway shin hegaa malee? A Qaalay, “[Xoossaa ashkkarati] xubettikkokka kunddokkona; aissi giikko, GODAI eta kushiyaa oiqqidi kaafees” yaagees. (Maz. 37:24) Yihooway dumma dumma ogiyan ‘ba ashkkarata kaafees.’ Karibiyan giyo haruuruwan deˈiya Seynt Kroy giyoosan hanidabaa beˈa.

Issi yelaga naˈiyaa ba haymaanootiyaa gaasuwan banddiraa siraataa bonchenna gishshawu iira tamaariyaa naati o baceessidosona. A Yihoowakko woossa simmada, ba ammanuwaabaa qonccissanawu qofaa qachaasu. A giigettada banaara tamaariya naatuyyo banddiraa siraataa bonchiyoogaabaa yootaasu. Geeshsha Maxaafaa Taariketa giyo maxaafaa goˈettada Sidiraaqabaa, Misaaqabaanne Abddanaagobaa yootiya taarikee a hegaadan kuuyanaadan waati maaddidaakko qonccissaasu. A, “He heezzu Ibraawe yelagati misiliyawu goynnibeenna gishshawu Yihooway eta ashshiis” yaagaasu. Yaatada, he sohuwan deˈiyaageetuyyo he maxaafaa immaasu. Iira tamaariya 11 naati he maxaafaa ekkidosona. He yelagiyaa hegaadan markkattanaadan Yihooway o xalissido gishshawunne iyyo eratettaa immido gishshawu keehi ufayttaasu.

Yihooway neeyyo qoppiyoogaa sirikko, Mazamure 34:17-19; 55:22; qassi 145:18, 19 mala xiqiseta wotta denttada qoppa. Yihoowayyo daro wodiyaa oottidaageeta i etawu qoppiyoogaa waati bessidaakko oycha. Qassi nena Xoossay maaddanaadan koyiyo wode, hegaa woosan ayyo yoota. Yaatikko, Yihooway ‘neeyyo qoppiyoogaa’ neeni akeekana.