Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  June 2016

Neeni Laamettana Mala Urqqaa Medhiya Gitay Maaddanaadan Koyay?

Neeni Laamettana Mala Urqqaa Medhiya Gitay Maaddanaadan Koyay?

“Be7ite; urqqai bana medhdhiyaagaa kushiyan de7iyoogaadan, inttekka ta kushiyan de7eeta.”—ERM. 18:6.

MAZAMURE: 23, 22

1, 2. Xoossay Daaneela ‘keehi siiqiyo asadan’ xeellidoy aybissee, qassi nuuni waanidi Daaneelaagaadan azazettana danddayiyoo?

OMOODETTIDA Ayhudati Baabiloone katamaa geliyo wode, yan eeqay kumidoogaanne asay iita ayyaanatussi haarettiyoogaa beˈidosona. Gidikkokka, Daaneelanne a heezzu laggetu mala ammanettida Ayhudati Baabiloonetuugaa mala deˈuwaa deˈanawu koyibookkona. (Dane. 1:6, 8, 12; 3:16-18) Daaneelinne a laggeti banttana urqqa miishshadan Medhiya Yihoowawu muleera aqanawu murttidosona. Qassi eti hegaadan oottidosona! Daaneeli Baabiloonen daro layttaa deˈidaba gidikkokka, Xoossaa kiitanchay a, “Xoossai keehi siiqido bitaniyau” yaagiis.—Dane. 10:11, 19.

2 Beni wode, urqqaa medhiya uri urqqa miishshay i giigissi wottidobaa malatanaadan a bolli naaqqees. Yihooway asaakka kawotettatakka laammanawu maatay deˈiyo, Ubbabaa Haariyaagaa gidiyoogaa ha wodiyan tumu Kiristtaaneti akeekoosona. (Ermmaasa 18:6 nabbaba.) Nunakka laammanawu Xoossawu maatay deˈees. Gidikkokka, nuuni koyidobaa dooriyoogaa i akeekiyo gishshawu, nu dosan ayyo azazettanaadan koyees. Kaallidi deˈiya heezzu ginan nuuni Xoossaa kushiyan waanidi shugo urqqa mala gididi deˈana danddayiyaakko ane beˈoos: (1) Xoossay zoriyoobaa  siyennaadan nu wozanaa muumissiya eeshshaa waatidi aggana danddayiyoo? (2) Ubbatoo eeno giidi azazettanaadan maaddiya eeshshay nuuyyo deˈanaadan waatana danddayiyoo? (3) Kiristtaane aawaynne aayyiyaa bantta naati laamettanaadan maaddiyo wode waanidi Xoossawu azazettana danddayiyoonaa?

NE WOZANAY MUUMANAADAN OOTTIYA EESHSHAA AGGA

3. Nu wozanaa muumissana danddayiya eeshshati awugeetee? Leemisuwaa yoota.

3 Leemiso 4:23y, “Ubbabaappekka ne wozanaa minttada naaga; aissi giikko, de7oi appe pulttees” yaagees. Nu wozanay muumanaadan oottiya ayba eeshshatuppe naagettana bessii? Otorettiyoogee, nagaraa oottiyoogeenne ammanoy baynna asa gidiyoogee hegeetuppe amaridaageeta. Hegee issi uri azazettennaadaaninne makkalanaadan oottana danddayees. (Dane. 5:1, 20; Ibr. 3:13, 18, 19) Yihudaa Kawuwaa Ooziyaani otorettiis. (2 Hanidabaa Odiya 26:3-5, 16-21 nabbaba.) Ooziyaani koyro Yihoowa “sinttan suurebaa oottiis,” qassi “Xoossaassi i ammanettidi oottiis.” SHin awu wolqqaa immiday Xoossaa gidikkokka, i “minnido wode otorettiis.” I haray atto beeta maqidasiyan ixaanaa cuwayiyo yarshshuwaa yarshshanawu maliis; hegee Aaroona zare gidida qeesetu xallay oottana bessiyaaba. Qeeseti a teqqanawu malido wode, Ooziyaani otoruwan eta hanqqettiis. Hegee ay kaalettidee? Xoossay a bolli ‘bashshaa’ yeddin, hanttaara gogaa harggee oyqqin i kawuyyidi hayqqiis.—Lee. 16:18.

4, 5. Nuuni otorettennaadan naagettana xayikko hananabay aybee? Leemisuwaa yoota.

4 Otorettennaadan naagettana xayikko, nuunikka Geeshsha Maxaafaappe yootiyo zoriyaa eqettiyoogan ‘qoppanawu bessiyaagaappe aattidi, otoruwan qoppana’ danddayoos. (Roo. 12:3; Lee. 29:1) Gubaaˈiyaara gayttidaban ba mala cimatuura maayibeenna gubaaˈe cimaa Jiima gakkidabaa qoppa. Jiimi, “Ishantti tana siiqennaagaa etawu yootada, he shiiquwaappe kiyada baas” yaagiis. I usuppun aginappe guyyiyan, matan deˈiya gubaaˈiyaa biis; shin yan gubaaˈe cima gidibeenna. I hagaadan giis: “Taani keehi yiillotaas. Tana xillodan xeelliyoogee qohin, tumaa agga bayaas.” Jiimi tammu layttawu ayyaanaaban shuggidi takkiis. I he wode otorettidoogaanne hanidabawu Yihoowa amassalidoogaa haˈˈi yootees. Daro layttawu, a maaddanawu ishantti a soo biidosona, shin Jiimi eta maaduwaa koyibeenna.

5 Nuuni shugo urqqa mala gidiyoogaa aggidi, nu oottidobay likke giidi qoppanaadan otoroy oottana danddayiyoogaa Jiima gakkidabay bessees. (Erm. 17:9) Jiimi, “Taani haratu baladan qoodidobaa qoppiyoogaa aggabeykke” yaagiis. Issi issi aawatettan oottiyoogaa nena diggido gishshawu woy ne mala Kiristtaaneti nena yiilloyido gishshawu azzana eray? Hegaadan gidikko, waatadii? Otoroy nena qohidee? Woy qassi nena qofissida waannabay ne ishaara sigettiyoogeenne Yihoowayyo ammanettada deˈiyoogee?—Mazamure 119:165; Efisoona 4:32 nabbaba.

6. Nagaraa oottiyoogee nuussi meeze gidikko hananabay aybee?

6 Nagaraa oottiyoogee, ubba qassi geeman oottiyo nagaray issi uri Xoossaa zoriyaa siyennaadan oottana danddayees. Hegaappe simmin nagaray meeze gidees. Issi ishay bessennabaa oottiiddi takkidi, hegan zilˈˈettiyoogaa aggidoogaa yootiis. (Era. 8:11) Pokkobaa beˈiyoogaa meeze oottida hara ishay guyyeppe, “Cimata boriyoogaa doommaas” yaagiis. I yaatidoogee ayyaanaaban qohettanaadan oottiis. Takkidi, i oottiyoobay qoncciya kiyiis, qassi baassi daro koshshiya maaduwaa demmiis. Nuuni ubbay nagarancha gidiyoogee qoncce. SHin, nuuni boriyoogaa doommikko woy Xoossay atto gaanaadaaninne maaddanaadan koyiyoogaa aggidi nu  mooridobaa gaasoyiyaaba gidikko, nu wozanay muumees.

7, 8. (a) Ammanoy baynna asa gidiyoogee wozanaa muumissiyoogaa beni Israaˈeelatu hanotay waati bessii? (b) Nuuni hegaappe ay tamaariyoo?

7 Ammanoy baynna asa gidiyoogee nu wozanaa waati muumissiyaakko, Gibxxe aylletettaappe Yihooway kessido Israaˈeelatu hanotaappe akeekoos. He dere Xoossay maalaalissiya darobaa banttawu oottiyoogaa beˈidosona. SHin Israaˈeelati Hidootaa Biittaa gelanawu matido wode, ammanennaageeta gidiyoogaa bessidosona. Eti Yihoowan ammanettiyoogaa aggidi, yayyidosonanne Muuse bolli zuuzummidosona. Ubba eti kase aylle gidi deˈido Gibxxe biitti simmanawu koyidosona! Yihooway keehi azzaniis. I, “Ha asai aude gakkanaassi tana karanee?” yaagiis. (Qoo. 14:1-4, 11; Maz. 78:40, 41) He yeletaa wozanay muumido gishshawunne eti ammanettibeenna gishshawu bazzuwan hayqqi wuridosona.

8 Nuuni ooratta alamiyaa gelanawu matido ha wodiyan, nu ammanuwaa paacciyaabay gakkees. Nu ammanoy ay keena minokko shaakki erana bessees. Leemisuwawu, Maatiyoosa 6:33n deˈiya, Yesuusi yootidobaa nu waati qoppiyaakko qorana danddayoos. Nena hagaadan gaada oycha: ‘Ta deˈuwan kaseyiyoobaynne kuuyiyoobay Yesuusi giidobaa tumuppe ammaniyoogaa bessii? Daro miishshaa demmanawu gaada gubaaˈe shiiquwaanne haggaazuwaa biyoogaa aggiyaanaa? Ta oosoy ta wolqqaanne wodiyaa wurssiyaaba gidikko waatiyaanaa? Alamee ta qofaa laammanaadan, ubba taani Yihoowawu oottiyoogaa agganaadan oottana mala eeno giyaanaa?’

9. Nuuni ammanuwan deˈiyaakkonne ubbatoo nuna ‘qorana’ koshshiyoy aybissee, qassi waatidi hegaadan oottana danddayiyoo?

9 Iita laggetettaa, gubaaˈiyaappe bohiyoogaa woy allaxxiyoobaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallenna Yihoowa ashkkaraa hanotaakka qoppa. ‘Ta hanotaykka hegaa malee?’ gaada nena oycha. Nu wozanaa muumissiya hegaa mala eeshshay nuuyyo deˈiyoogaa akeekikko, sohuwaara nu ammanuwaa qorana bessees! Geeshsha Maxaafay, “Ammanuwan intte de7iyaakkonne ane inttena qoridi pirddite” yaagidi zorees. (2 Qor. 13:5) Xoossaa Qaalaa goˈettidi ubbatoo nu qofaa wozanappe qorana bessees.

UBBATOO SHUGO URQQA MALA GIDA

10. Nuuni Yihoowa kushiyan shugo urqqa mala gidanaadan aybi maaddana danddayii?

10 Xoossaa Qaalaa, gubaaˈe shiiquwaanne haggaazuwaa mala, Xoossay giigissidobay nuuni shugo urqqa mala gididi deˈanaadan maaddees. Haattay urqqaa shugissiyoogaadan, Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabiyoogeenne wotti denttidi qoppiyoogee nuuni ubbatoo Yihoowa kushiyan shugo urqqa mala gidanaadan maaddees. Yihooway Israaˈeela kawoti Xoossaa Higgiyaa maxaafaa banttawu duuqqi wottanaadaaninne galla galla nabbabanaadan yootiis. (Zaa. 17:18, 19) Xoossaa Qaalaa nabbabiyoogeenne wotti denttidi qoppiyoogee haggaazuwawu keehi goˈˈiyoogaa kiitettidaageeti akeekidosona. Eti darotoo Ibraawetto Geeshsha Maxaafaappe xaafidosona; qassi mishiraachuwaa yootiyo asatikka Xoossaa Qaalaa nabbabanaadaaninne wotti denttidi qoppanaadan minttettidosona. (Oos. 17:11) Ha wodiyan, nuunikka Xoossaa Qaalaa galla galla nabbabana, wotti denttidi qoppananne woossana koshshiyoogaa akeekoos. (1 Xim. 4:15) Yaatiyoogee, nuuni Yihoowa sinttan nu huuphiyaa kawushshidi shugo urqqa mala gidanaadan maaddees.

Neeni ubbatoo shugo urqqa mala gidanaadan maaddanawu Xoossay giigissidobaa goˈetta (Mentto 10-13 xeella)

11, 12. Yihooway nuuni nuussi koshshiyaagaadan laamettana mala gubaaˈiyaa baggaara waati maaddii? Leemisuwaa yoota.

11 Yihooway ubba asawu koshshiyaabay aybakko eriyo gishshawu, gubaaˈiyaa baggaara nuuni laamettanaadan maaddees. Qommoora abaa beˈido Jiimi issi cimay a  maaddin, ba eeshshay loˈˈanaadan baaxetiyoogaa doommiis. Jiimi hagaadan giis: “Ta hanotaa gishshawu i tana boribeenna woy walassibeenna. SHin i ubbatoo tabaa loˈˈobaa qoppiis; qassi tana maaddanawu wozanappe koyiyoogaa qonccissiis.” Heezzu aginappe guyyiyan, he cimay Jiima gubaaˈe shiiquwaa shoobbiis. Jiimi hagaadan giis: “Ishantti tana mokki ekkidosona; qassi taani laamettiyoogaa doommidoy eta siiquwaana. Waannabay tawu siyettiyaabaa gidennaagaa akeekiyoogaa doommaas. Ishanttinne ayyaanaaban mule shugga erenna ta siiqo machiyaa tana maaddin, zaarettada ayyaanaaban loddan loddan minnaas. Hidaare 15, 1992 Wochiyo Keelan kiyida, ‘Yihoowa Amassalana Bessenna’ giyaanne ‘Yihoowawu Ammanettada Ootta’ giya huuphe yohotikka tana keehi minttettidosona.”

12 Guyyeppe, Jiimi zaarettidi gubaaˈe cima gidiis. Hegaappe simmin, i hara ishantti hegaa mala paaciyaa xoonidi ayyaanaaban zaarettidi minnanaadan maaddiis. Wurssettan i hagaadan giis: “Taani Yihoowayyo mata dabbo gidabeykke, shin gidaas gaada qoppaas! Otoroy taani keehi koshshiyaabaa akeekennaadaaninne haratu mooruwaa xallaa qoppanaadan oottido gishshawu zilˈˈettays.”—1 Qor. 10:12.

13. Haggaazoy nuussi ay mala eeshshay deˈanaadan maaddii, qassi hegaa goˈˈay aybee?

13 Haggaazoy nuuni laamettidi giiga gidanaadan waati maaddii? Mishiraachuwaa haratuyyo yootiyoogee nuuni nu huuphiyaa kawushshanaadaaninne Xoossaa ayyaanaa ayfiyaa daro macarati nuussi deˈanaadan maaddana danddayees. (Gal. 5:22, 23) Haggaazoy neeyyo deˈanaadan maaddido loˈˈo eeshshata qoppa. Hegaa bollikka, nuuyyo Kiristtoosaagaa mala eeshshay deˈiyoogee nuuni yootiyooban asay ufayttanaadan oottees; hegee issi issi asay ba qofaa  laammanaadan maaddana danddayees. Leemisuwawu, Awusttiraaliyan naaˈˈu Yihoowa Markkati issi maccaasiyaa ufayssennabaa haasayishin bonchuwan siyidosona. SHin guyyeppe, a zilˈˈettada macara biiruwawu dabddaabbiyaa xaafaasu. A hagaadan gaasu: “Tana keehi daro xillodan xeellidonne axiraarido gishshawu, danddayanchanne ashkke gidida he naaˈˈu asati tana maaranaadan koyays. Xoossaa Qaalaa yootiya he naaˈˈu asata hegaadan yedettiyoogee eeyyatetta gidiyoogaa akeekaas.” Aassiya he asati guuttaakkonne yiillotidaba gidiyaakko he maccaasiyaa hegaadan gaada xaafanee? Waaya xaafana. Ee, haggaazoy nunakka nu shoorotakka keehi maaddees!

NE NAATI LAAMETTANAADAN MAADDIYO WODE XOOSSAWU AZAZETTA

14. Yelidaageeti bantta naati laamettanaadan loytti maaddanawu waatana bessii?

14 Guutta naati darotoo issibaa eranawu koyoosonanne bantta huuphiyaa kawushshoosona. (Maa. 18:1-4) Hegaa gishshawu, akeekancha aawatinne aayeti bantta yiira naati tumaa eranaadaaninne siiqanaadan tamaarissana danddayoosona. (2 Xim. 3:14, 15) SHin he halchuwaa polanawu, aawaynne aayyiyaa tumaa ogiyan deˈiyoogan tumaa bantta wozanan wottana bessees. Yelidaageeti hegaadan oottiyo wode, naati tumaa siiqanawu metootokkona. Qassi naati bantta aawaanne aayee seeray banttana yelidaageetunne Yihoowa siiquwaa bessiyaaba gidiyoogaa akeekoosona.

15, 16. Yelidaageeti bantta naˈay bohettikko, Xoossan ammanettiyoogaa waati bessana koshshii?

15 SHin issi issi naati Kiristtaanetu maaran diccidikka tumaa ogiyaappe wora simmoosona woy gubaaˈiyaappe bohettoosona; hegee so asaa keehi azzanttiyaaba. Tohossa Afirkkan deˈiya Saaro giyo michiyaa, “Ta ishay bohettido wode, hegee i hayqqidoba mala gidiis. Hegee keehi azzanttiyaaba!” yaagaasu. Anne i aawaynne aayyiyaa waatidonaa? Eti Xoossaa Qaalan deˈiya kaaletuwaa kaallidosona. (1 Qoronttoosa 5:11, 13 nabbaba.) I aawaynne aayyiyaa hagaadan giidosona: “Issibaa Xoossaa ogiyan oottiyoogee anjjuwaa demissiyoogaa akeekidi, Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallanawu murttida. Gubaaˈiyaappe bohiyoogaa Xoossay seeriyo ogedan xeellida; qassi Yihooway siiquwan, bessiyaagaa keenaa seeriyoogaa akeekida. Yaatiyo gishshawu, so asay gayttana bessiyaaba xallan nu naˈaara gayttida.”

16 Naˈawu aybi siyettidee? I guyyeppe, “Nu soo asay tana ixxennaagaa erays, shin eti Yihoowawunne a dirijjitiyawu azazettidosona” yaagiis. I gujjidi, “Issi uri Yihooway atto gaana malanne maaddana mala woossanaadan oottiyaabay merettiyo wode, a maadoy keehi koshshiyoogaa akeekees” yaagiis. He naˈay gubaaˈiyawu simmiyo wode so asay ay keena ufayttidaakko qoppa! Ee, nu ooso ubban Xoossaa sinttayiyo wode, loˈˈo ayfiyaa demmoos.—Lee. 3:5, 6; 28:26.

17. Nuuni ubbatoo Yihoowawu haarettana koshshiyoy aybissee, qassi hegee nuna waati maaddii?

17 Ayhudati omoodettidi takkiyo wodiyaa wurssettan, bantta nagaraappe simmiyaageeti akeekanabaa hananabaa yootiya Isiyaasi qonccissiis. I hagaadan giis: “Abeet GODAU, neeni nu aawaa; nuuni urqqa; neeni urqqaa medhdhidaagaa; nuuni ubbaikka ne kushiyan merettida.” Eti he wode, “Nu nagaraakka merinau hassayoppa. Be7a, nuuni ubbaikka ne asa gidiyo gishshau, nuna maara” yaagana. (Isi. 64:8, 9) Nuunikka hegaadan nu huuphiyaa kawushshidi Yihoowawu haarettikko, qassi ubbatoo hegaadan oottikko, i hananabaa yootiya Daaneela siiqidoogaadan nunakka siiqana. Hegaa bollikka, nuuni sinttappe nagari baynna ‘Xoossaa naata’ gididi a sinttan eqqana mala laamettanaadan, Yihooway ba Qaalaa, ba ayyaanaanne ba dirijjitiyaa baggaara maaddees.—Roo. 8:21.