Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Alˈˈo SHuchaappekka Keehi Alˈˈiya Xoossaagaa Mala Eeshshaa

Alˈˈo SHuchaappekka Keehi Alˈˈiya Xoossaagaa Mala Eeshshaa

Almaaze giyo alˈˈo shuchay asay beniisappe keehi nashshiyooba. Issi issi almaaziyaa waagay Amarkkaa miishshan daro miiloone doolaare. SHin Xoossay almaaziyaappe woy hara alˈˈo shuchaappe keehi alˈˈobadan xeelliyoobati deˈoosona.

 Armeeniyaa biittan deˈiya, xammaqettennan aassiya Hayganuusha ba keettaa matan pasporttiyaa demmaasu. He pasporttiyaa giddon miishshadan goˈettiyo debit kard giyoobaynne daro miishshay deˈees. A banadan xammaqettennan aassiya ba azinawu hegaa yootaasu.

He wode he azinaanne machiyo miishshay keehi metees, qassi eti acuwan gelidosona; gidoppe attin, eti pasporttiyan adrashaa beˈidi, he miishshaa izaawuyyo zaaranawu qofaa qachidosona. He miishshaa godaynne a soo asay keehi garamettidosona. Hayganuushanne i azinay eti ammanettiyaageeta gidanaadan Geeshsha Maxaafaappe tamaaridobay maaddidoogaa yootidosona. Eti Xoossawu ammanettana koshshiyoogaa akeekidosona; qassi he keettaa asawu Yihoowa Markkatubaa yootidosonanne amarida xuufiyaa immidosona.

He keettaa asay Hayganuushiyyo amarida miishshaa immanawu koyidosona; shin a ekkennan ixxaasu. Wonttetta galla, bitaniyaa machiyaa Hayganuushintta soo baada, ba soo asay nashshiyoogaa bessanawu almaaziyaappe oosettida migiduwaa iyyo immanawu o woossaasu.

Hayganuushanne i azinay Xoossawu ammanettidoogan he soo asay garamettidoogaadan daro asay garamettana. Yihooway shin garamettanee? Eti ammanettiya asa gidiyoogaa Yihooway waati xeellii? Woni eti ammanettiyaageeta gidanawu baaxetana bessennee?

AQOTAAPPE KEEHI ALˈˈIYA EESHSHATA

He oyshata zaariyoogee metenna. Ayssi giikko, Yihooway asawu aagaa mala eeshshay deˈiyoogaa almaaziyaappe, worqqaappe woy hara aqotaappe alˈˈobadan xeelliyoogaa Xoossaa ashkkarati eroosona. Ee, Yihoowa sinttan alˈˈobaynne alˈˈo gidennabay daro asaagaappe dummatees. (Isi. 55:8, 9) Qassi Yihoowa ashkkarati bantta eeshshay aagaa milatiyoogaa xoqqu oottidi xeelloosona.

Geeshsha Maxaafay akeekaabaanne aadhida eratettaabaa yootiyoobaappe hegaa akeekoos. Leemiso 3:13-15y hagaadan gees: “Aadhdhida eratettaa demmiya urai, akeekaakka babaa oottiya urai anjjettidaagaa. Aissi giikko, appe demmiyo go77ai biraappe demmiyo go77aappe aadhdhees; appe beettiya go77ai worqqaappe beettiya go77aappe kehees. Aadhdhida eratettai inqquwaappe keehi al77o; neeni demmanau amottiyo ubbai aadhdhida eratettaara likkettenna.” Ha eeshshata Yihooway ay aqotappenne aattidi xeelliyoogee qoncce.

Ammanettiya ura gidiyoogaa xeelliyaagan shin?

Yihooway ammanettiyaagaa; i “worddotenna.” (Tii. 1:2) Qassi i kiitettida PHawuloosi koyro xeetu layttaa Ibraawe Kiristtaanetuyyo hagaadan giidi xaafanaadan denttettiis: “Nuuyyo Xoossaa woossite. Nuuni ubba wode lo77obaa oottanau koyiyo gishshau, nuna zoriya lo77o wozanai nuuyyo de7ees.”—Ibr. 13:18.

Yesuus Kiristtoosi ammanettiya ura gidiyoogan nuuyyo loˈˈo leemiso. Leemisuwawu, Qeese Ubbatu Halaqay Qayaafi, “Taani nena de7o Xoossaa sunttan callais; neeni Xoossaa Na7aa Kiristtoosa gidikko nuussi oda” yaagido wode, Yesuusi i Masiyaa gidiyoogaa tumaa yootiis. Eti a Xoossaa cayiis gi mootidi worana danddayiyoogaa erikkonne, i hegaa yootiis.—Maa. 26:63-67.

Nuuni shin? Amaridabaa ashshidi woy geellayidi yootiyoogan miishsha demmana danddayikkokka tumubaa haasayiyoo?

AMMANETTIYOOGEE METANAADAN OOTTIYAABAA

Daroti “banttana siiqiyaageeta, miishshaa siiqiyaageeta” gidido ha wurssetta  gallassan Xoossawu ammanettiyoogee deexxiyaaba. (2 Xim. 3:2) Miishshaa metoy woy ooso demmanawu metootiyoogee Xoossawu ammanettanawu metootanaadan oottees. Wuuqqiya, balettiya woy hegaa mala hara worddobaa oottiya daroti yaatanawu gaasoy deˈiyaabadan qoppoosona. Ubbasan deˈiya asay hegaadan qoppiyo gishshawu, daroti miishsha demissiyaaban ammanettiya asa gidana koshshennabadan qoppoosona. Ubba issi issi Kiristtaanetikka hegaa mala hanotan eeyyabaa kuuyidosona; eti miishsha demmanawu ‘yaaretido’ gishshawu, etawu gubaaˈiyan deˈiya loˈˈo sunttay moorettiis.—1 Xim. 3:8; Tii. 1:7.

SHin daro Kiristtaaneti Yesuusa leemisuwaa kaalloosona. Xoossaagaa mala eeshshay banttana dureyiya woy goˈˈiya aybippenne aadhiyoogaa eti akeekoosona. Hegaa gishshawu, yelaga Kiristtaaneti timirtte keettan haratuppe aadhanawu giidi balettokkona. (Lee. 20:23) Xoossawu ammanettiyoogee ubbatoo Hayganuushiigaadan woyto demissennaagee tuma. Gidikkokka, ammanettiya asa gidiyoogee Xoossaa sinttan suureba; qassi hegee nu kahay ubbatoo geeshsha gidanaadan oottees, hegee tumuppe alˈˈoba.

Gagika leemisoy hegee tuma gidiyoogaa bessees. I hagaadan giis: “Taani Yihoowa Markka gidanaappe kase, gita dirijjitiyan oottays; he dirijjitiyaa goday koyettiyaagaa keena qaraxaa qanxxennan agganawu ba demmiyo woriyaappe guuttaa xallaa yootees. Taani he dirijjitiyaa alaafe gidiyo gishshawu, qaraxaa qanxxissiyaagee he dirijjitee oottiyo worddobaa genttanaadan awu mattaayiyaa immana koshshees. Hegaappe denddidaagan, asay tana ammanettenna asadan xeellees. Tumaa era simmada, tawu qanxxettiya damoozay daro gidikkokka he oosuwaa agganawu murttaas. Yaatada, ta buzo oosuwaa oottiyoogaa doommaas. Koyro gallassaappekka doommada ta dirijjitiyaa mazggabissada, qaraxa ubbaa qanxxaas.”—2 Qor. 8:21.

Gagiki hagaadan giis: “Taani kaseegaappe bagga gidiya miishshaa demmiyo gishshawu, ta soo asawu koshshiyaabaa kunttanawu metootaas. SHin, taani haˈˈi kaseegaappe aaruwan ufayttays. Yihoowa sinttan haˈˈi tawu geeshsha kahay deˈees. Ta naaˈˈu naatuyyo leemiso gidaas; qassi gubaaˈiyan aawatettan oottiyo maataa demmaas. Qaraxaa shiishshiyaageetinne oosuwaa gaasuwan tanaara gayttiyaageeti tana ammanettiya asadan xeelloosona.”

YIHOOWAY MAADDEES

Ammanettiyoogaa gujjin, Xoossaagaa mala loˈˈo eeshshaa qonccissiyoogan a timirttiyaa galatissiyaageeta Yihooway siiqees. (Tii. 2:10) Kawuwaa Daawiti, “Taani kase yelaga; ha77i simmi cimaas; shin xillo asi coo attin, woikko a naati miyoobaa woossin, taani mulekka be7a erikke” yaagidi ammanttiyaabaa yootanaadan i ba ayyaanan denttettiis.—Maz. 37:25.

Ammanettida Uruti hanotay hegaa bessees. A cimida ba bollotiyo Naaˈoomo aggada biyoogaappe iira deˈaasu. Uruta Israaˈeela biitti baada tumu Xoossawu goynnaasu. (Uru. 1:16, 17) Uruta Muuse Higgee yootiyoogaadan poshiluwaa minnada qoriyoogan mino oosanchanne ammanettiya asa gidiyoogaa bessaasu. Daawiti guyyeppe ba deˈuwan beˈidoogaadan, Yihooway Urutonne Naaˈoomo yeggibeenna. (Uru. 2:2-18) Yihooway Urutiyyo asatettan koshshiyaabaa kunttiyoogaappe aadhiyaabaa oottiis. Kawuwaa Daawitassi, ubba qassi yaana geetettida Masiyaassi mayzza aayo gidanaadan Yihooway o dooriis!—Uru. 4:13-17; Maa. 1:5, 16.

 Yihoowawu oottiya issoti issoti asatettan banttawu koshshiyaabaa demmanawukka metootana danddayoosona. Eti ammanettenna asa gididi issibaa sohuwaara demmiyoogaappe minnidi oottanawu baaxetoosona. Yaatiyoogan, eti ammanettiyoogaa gujjin, Xoossaagaa mala loˈˈo eeshshata aybippenne alˈˈobadan xeelliyoogaa bessoosona.—Lee. 12:24; Efi. 4:28.

Urutiigaadan, kumetta saˈan deˈiya Kiristtaaneti Yihooway banttana maaddanaagaa ammaniyoogaa bessoosona. Eti, “Taani nena mulekka yeggikke woikko aggikke” yaagidi ba Qaalan yootida Xoossan wozanappe ammanettoosona. (Ibr. 13:5) Ubba wode ammanettiiddi banttawu koshshiyaabaa demmanawu metootiyaageeta Yihooway maaddanawu koyiyoogaa, qassi maaddana danddayiyoogaa darotoo bessiis. I deˈuwawu koshshiyaabaa immanawu gelido qaalaa ubba wode polees.—Maa. 6:33.

Ee, asay almaaziyaanne hara alˈˈobaa keehi nashshana danddayees. SHin saluwan deˈiya nu Aaway nuuni ammanettiyoogaanne aagaa mala hara eeshshata qonccissiyoogaa ay alˈˈo shuchaappekka xoqqu oottidi xeelliyoogaa ammanettana danddayoos!

Ammanettiyoogee nuussi geeshsha kahay deˈanaadaaninne yayyennan mishiraachuwaa yootanaadan maaddees