Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) June 2016

Ha maxeetiyan Naase 1-28, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Yihooway ‘Neeyyo Qoppees’

Xoossay neeyyo qoppiyoogaa aybin erana danddayay? Hegawu maaddiyaabaa akeeka.

Nuna Urqqa Miishshadan Medhiya Yihoowa Nashshiyoogaa

Xoossay ba laammiyoogeeta waati doorii? Eti laamettanaadan maaddiyoy aybissee? I eta waati laammii?

Neeni Laamettana Mala Urqqaa Medhiya Gitay Maaddanaadan Koyay?

Neeni Xoossaa kushiyan shugo urqqa mala gidada deˈanaadan maaddiya eeshshati awugeetee?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Hizqqeela ajjuutan qonccida, xaafiyoobaa oyqqida bitaneenne woriya ola miishshaa oyqqida usuppun asati aybaayyo leemisoo?

‘Yihooway Nu Xoossay Issi Yihoowa’

Xoossay ‘issuwaa’ gididoy ayba ogiyaanee, qassi nuuni waatidi ayyo hegaadan goynnana danddayiyoo?

Haratu Mooroy Nena Xubbanaadan Eeno Gooppa

Beni wode, Xoossawu ammanettidi oottida asati harata qohiyaabaa haasayidosona woy oottidosona. Geeshsha Maxaafan deˈiya he leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo?

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Ane ay keenaa hassayiyaakko beˈa.