Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  December 2015

 DEˈUWAN HANIDABAA

Xoossaarakka Ta Aayeerakka Saruwan Deˈays

Xoossaarakka Ta Aayeerakka Saruwan Deˈays

TA AAYYIYAA tana hagaadan oychaasu: “Neeni ne mayzzatussi ayssi goynnikkii? Neeni deˈuwan deˈanaadan oottiday eta gidiyoogaa akeekikkii? Eta galatikkii? Beniisappe deˈiya meeziyaa waata aggabayay? Nu mayzzata bonchennan aggiyoogee nu goynoy eeyyatetta giyoogaa.” Hegaappe simmin ta aayyiyaa yeekka bayaasu.

Ta aayyiyaa hegaadan haasaya erukku. Qassi a taani xannaˈanaadan paqqadaasu; gidoppe attin, a xannaˈanawu koyennaagaa hiillan yootanawu qoppada hegaadan oottaasu. Taani iyyo ubbatoo azazettiyo gishshawu, he wode i kaaletuwaa kaallennan agganawu metootaas. SHin Yihoowa ufayssanawu he wode a yootiyoobaa siyabeykke. I taayyo wolqqaa immennaakko taani hegaadan oottana danddayikke.

KIRISTTAANE GIDIYOOGAA

Jaappaanen deˈiya daro asaagaadan nuunikka Budistte. SHin Yihoowa Markkatuura naaˈˈu agina xallaa xannaˈa simmada, Geeshsha Maxaafay tuma gidiyoogaa akeekaas. Saluwan taayyo Aaway deˈiyoogaa akeekada, a loytta eranawu amottaas. Taani tamaariyoobaa ta aayeera ufayttidi tobboos. Kawotettaa Addaraashan Wogga galla shiiqiyoogaa doommaas. Taani tumaa loytta erada, Budistte wogaa hegaappe simmin kaallennaagaa ta aayeessi yootaas. I qofay sohuwaara laamettiis. A, “Nu mayzzata siiqenna uri son deˈiyoogee kawushshiyaaba” yaagasu. Taani Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaanne shiiquwaa shiiqiyoogaa agganaadan yootaasu. Ta aayyiyaa hagaadan gaana gaada taani mule qoppa erikke! A laamettaasu.

Taani ta aawaassinne ta aayeessi azazettanaadan Yihooway koyiyoogaa Efisoona shemppo 6ppe akeekaas. Ta aawaykka ta aayyeera exatiis. Taani eti yootiyoobaa siyikko, etikka taani yootiyoobaa siyana, qassi nu son sarotettay deˈana yaagada koyro qoppaas. Hegaa bollikka, naaˈˈantto xekka timirtte keettaa geliyo paacee matido gishshawu, taani hegawu giigettanawu koshshiis. Yaatiyo gishshawu, taani heezzu aginawu shiiquwaa uttennaagaa ta aawaassinne ta aayeessi yootaas; shin he wodee wurin zaarettada shiiqanawu Yihoowayyo qaalaa gelaas.

Taani likke gidennabaa kuuyidoogee naaˈˈuban qoncciis. Koyruwan, ta qofay heezzu agina giddon laamettenna gaada qoppaas. SHin, taani sohuwaara ayyaanaaban keehi namisettada, Yihoowappe haakkiyoogaa doommaas. Naaˈˈanttuwan, ta aawaynne ta aayyiyaa ta qofaa maayiyoogee atto  shin, tumu goynuwaa taani muleera agganaadan keehi wolqqanttidosona.

MAADUWAANNE EQETTIYOOGAA

So asay eqettiyo darotuura Kawotettaa Addaraashan gayttaas. Yihooway tana minttettanaagaa eti tawu yootidosona. (Maa. 10:34-37) Nu so asay attanaadan maaddana danddayiyay tana gidiyoogaa taani akeekanaadan eti maaddidosona. Hegaa gishshawu, Yihoowan waata ammanettanaakko akeekanawu koyada mintta woossiyoogaa doommaas.

So asay tana daro ogiyan eqettees. Ta aayyiyaa woossiyoogaaninne darobaa yootiyoogan taani agganaadan oottanawu malaasu. Taani darotoo coˈˈu gays. Taani zaaranawu haasayiyo wode, nuuni naˈaykka taagee likke giyo gishshawu darotoo hanqqettoos. Taani ta aayeeyyo siyettiyaabaanne a ammaniyoobaa bonchidaba gidiyaakko, a woppu geennan waaya aggana. Ta aawaynne ta aayyiyaa taani sooppe kiyenna mala ubbatoo oosuwaa darissoosona. Issi issitoo taani soo gelennaadan kariyaa gorddoosona woy qumaa taassi ashshokkona.

Ta aayyiyaa harati bana maaddanaadan oychaasu. A ta asttamaariyaa oychin, i oossinne exatibeenna. Ta aayyiyaa ba ooso keettaa halaqay haymaanoote ubbay hada giidi tana ammanttana mala akko efaasu. A son daro dabbotussi dawalada bana maaddana mala yeekkaydda woossaasu. Hegee tana yiilloyikkonne, shiiquwaa biidosan cimati ta aayyiyaa erennan daro asawu markkattidoogaa taani qoppanaadan zoridosona.

Hegaappe simmin yuniversttiyaa gelanaadan tana paacee gakkiis. Ta aayyiyaanne ta aaway ta deˈoy koyroppekka doommidi injjetanaadan oottiyaaba giidi eti qoppidoogaadan maaddanawu halchidosona. Taani loˈˈo oosuwaa oyqqanaadan eti  qoppidosona. Nuuni woppu giidi haasayanawu metootiyo gishshawu, ta halchidobaa yootanawu ta aawaassinne ta aayeesi daro dabddaabbiyaa xaafaas. Ta aaway hanqqettidi yashissanawu hagaadan giis: “Neeni oosuwaa demmana gaada qoppikko, wontto demma woy qassi ha keettaappe kiya.” Hegaa xeelliyaagan taani Yihoowakko woossaas. Kaalliya gallassi taani haggaazishin, naaˈˈu michoti taani eta naati tamaariyoobaa xannaˈissanaadan dumma dumma saatiyan oychidosona. Ta aaway he hanotan ufayttibeenna gishshawu, tanaara haasayiyoogaa muleera aggiis; i tawu somˈˈuwaa tukkees. Ta aayyiyaa taani Yihoowa Markka gidanaappe makkalancha naˈa gidanaadan koyawusu.

Yihooway taani maara qoppanaadaaninne baana koshshiya ogiyaa akeekanaadan maaddiis

Ta aawaynne ta aayyiyaa koyiyoobaa taani hegaa keena eqettanaadan Yihooway koyiishsha gaada issi issitoo qoppaas. SHin taani kaseegaappe aaruwan woossiyoogeenne Yihoowa siiquwaabaa yootiya xiqiseta wotta denttada qoppiyoogee ta aawaynne aayyiyaa eqettiyoogaa bessiyaagaadan xeellanaadan, qassi eti tana siiqiyo gishshawu hegaadan oottiyoogaa akeekanaadan maaddiis. Yihooway taani maara qoppanaadaaninne baana koshshiya ogiyaa akeekanaadan maaddiis. Qassi loytta haggaazido gishshawu, haggaazuwan kaseegaappe aaruwan ufayttaas. Ee, aqinye gidanawu halchaas.

AQINYE GIDADA HAGGAAZIYOOGAA

Issi issi michoti taani aqinye gidanawu koyiyoogaa eridi, ta aawaynne aayyiyaa woppu gaana gakkanaashin naaganaadan zoridosona. Taani aadhida eraa demmanawu woossaas, pilggaas, ta koshshaa qoraasinne kayma ishanttuuranne michonttuura zorettaas. Taani koyiyoy Yihoowa ufayssanaassa gidiyoogaa kuuyaas. Qassi taani aqinye gidennan takkiyoogee ta aawaanne aayee qofay laamettanaadan oottenna.

Naaˈˈantto xekka timirttiyaa wurssiyo laytti aqinye gidada haggaaziyoogaa doommaas. Aqinye gidada guutta wodiyaa haggaaza simmada, aassiyaageeti keehi koshshiyoosaa baada haggaazanawu halchaas. SHin ta aayyiyaanne aaway taani sooppe kiyanaadan koyibookkona. Yaatiyo gishshawu, tawu layttay 20 gakkanaashin takkaas. Hegaappe simmin, ta aayyiyaa hirggennaadan, nu dabboti deˈiyo tohossa Jaappaane baada haggaazanaadan maddabana mala macara biiruwaa oychaas.

He sohuwan taani xannaˈissido daroti xammaqettishin beˈiyoogan daro anjjettaas. Guyyeppe, taani kaseegaappe loytta haggaazanawu qoppada Inggilizetto qaalaa tamaaraas. Naaˈˈu dumma aqinye ishati nu gubaaˈiyan deˈoosona. Eti mishettidi haggaaziyoogaa, qassi harata waati maaddiyaakko akeekaas. Hegaa gishshawu, dumma aqinye gidanawu halchaas. He wode, ta aayyiyaa naaˈˈutoo keehi sahettaasu. A sahettido wode, o xeellanawu naaˈˈutoo soo simmaas. Hegan garamettada, a ba xeelaa guuttaa laammaasu.

DARO ANJJUWAA

Laappun layttappe guyyiyan, qommoora denttido aqinyetuppe issoy, Atisushi taayyo dabddaabbiyaa kiittiis. I tana ekkanawu koyiyoogaa yootiis; qassi ta hanotaanne ta qofaa eranawu koyiis. Taani Atisusha gelanawu mule qaaqqata erikke, qassi awukka hegaa mala qaaqqay deˈees gaada qoppabeykke. Aginappe guyyiyan, nuuni issoy issuwaa loytti eranaadan taani koyiyoogaa yootaas. Nuuni naaˈˈaykka kumetta wodiyaa haggaazanawunne ayba oosokka oottanawu koyiyo gishshawu, daro baggan nuussi deˈiya qofay issi mala gidiyoogaa akeekida. Guyyeppe, taani a gelaas. Ta aayyiyaa, ta aawaynne ta dabboti daroti nu bullachaa yiido gishshawu keehi ufayttaas!

Neppale

Daro takkennan, nuuni kumetta wode aqinye gididi haggaazishin, Atisushi woradaa xomoosiya  ishatu gishshaa haggaazanaadan sunttettiis. Sohuwaara hara anjjuwaa demmida. Nuuni dumma aqinye gididi sunttettida, guyyeppe qassi woradaa oosuwan maddabettida. Nuuni woradan deˈiya gubaaˈeta ubbaa issitoo xomoosi simmin, macara biiruwaappe nuuyyo silkkee dawalettiis. ‘Neppale biittan woradaa oosuwan inttena maddabiyaakko eeno guuteetii?’ giidi nuna oychidosona.

Taani dumma dumma biittan haggaaziyoogan Yihoowaabaa darobaa tamaaraas

Taani hegaa keena haahosaa biyo wode ta aawaassinne ta aayeessi aybi siyettanaakko qoppaas. Hegaa gishshawu etawu dawalaas. Ta aaway, “Neeni baana sohoy keehi loˈˈo” yaagidi zaariis. Issi saaminttappe kase a laggetuppe issoy Neppalebaa qonccissiya maxaafaa awu immiis, ubba qassi ta aaway Neppale biittay biidi beˈanawu keehi loˈˈo soho giidi qoppi uttiis.

Neppalen deˈiya siiqiya asatu giddon ufayttidi haggaaziiddi, haraban anjjettida. Neppaleppe daroban keehi dummatikkonne a matan deˈiya Bangladeshe biittaa gubaaˈetikka nu woradan gujettidosona. Haggaazuwan keehi darobaa beˈida. Ichashu layttappe guyyiyan, zaarettidi Jaappaanen maddabettidi, haˈˈi yan woradaa oosuwaa ufayttidi oottoos.

Jaappaanen, Neppaleeninne Bangladeshen haggaaziyoogan, Yihoowaabaa taani darobaa tamaaraas! He ubba biittaa wogaynne meezee dumma dumma. Qassi he biittatu ubban deˈiya asa ubbay dumma dumma. Yihooway asawu qoppiyoogaa, eta nashshiyoogaa, maaddiyoogaanne eta anjjiyoogaa taani beˈaas.

Yihooway taani a eranaadan, ayyo oottanaadaaninne loˈˈo Kiristtaane azinaa demmanaadan oottidi tana anjjiis. Taani loˈˈobaa kuuyanaadan Xoossay tana kaalettiis, qassi haˈˈi aaranne nu so asaara siiquwan deˈays. Taaninne ta aayyiyaa zaarettada loˈˈo lagge gidido gishshawu, Yihoowa galatays. Xoossaarakka ta aayeerakka saruwan deˈiyo gishshawu, taani Yihoowa keehi galatays.

Woradaa oosuwan keehi ufayttoos