Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?

Wurssettay yiyo wode xayana issi issibay aybee?

Koyettiyaabaa polibeenna asa kawotettay, olaynne naaqoy, Xoossaykka asaykka koyiyoobaa polibeenna haymaanootetinne Xoossawu azazettenna asay xayanabaappe amaridaageeta.—5/1-AM, sinttaa 3-5.

Hizqqeela Maxaafan Odettida Maagooga Googi Oonee?

Maagooga Googi Seexaanaa gidennan, iita waayee doommi simmin Xoossaa asaa xayssanawu issippe denddiya kawotettata gidiyoogaa akeekoos.—5/15, sinttaa 29-30.

Issi uri cimidikka loˈˈanaadan maaddana danddayiya usuppunbati aybee?

Geeshsha Maxaafay nuuni (1) nu abbiyaa akeekanaadan, (2) bessiyaagaadan hananaadan, (3) loˈˈobaa qoppanaadan, (4) kehanaadan, (5) pashkki gaanaadaaninne (6) galatanaadan zorees. Ha eeshshati issi uri cimidikka loˈˈidi deˈanaadan maaddana danddayoosona.—7/1, sinttaa 8-10.

Yesuusi oottido maalaalissiyaabay a kehatettaa waati qonccissii?

Qaana kataman bullachan Yesuusi maalaaliyaabaa oottidi 380u litiro haattaa woyne eessa kessiis. I hara wode maalaalissiyaabaa oottidi 5,000ppe dariya asaa miziis. (Maa. 14:14-21; Yoh. 2:6-11) He naaˈˈu wodetunkka i ba Aawaadan keha gidiyoogaa bessiis.—6/15, sinttaa 4-5.

Nuuni nagarancha gidikkokka, Xoossaa ufayssana danddayiyoogaa ammanettiyoy aybissee?

Iyyooba, Looxanne Daawita mala asati balabaa oottidosona. SHin, eti Xoossawu haggaazanawu koyidosona, bantta balan azzanidosonanne bantta ogiyaa laammidosona. Eti Xoossan nashettidosona; nuunikka nashettana danddayoos.—10/1, sinttaa 10-12.

Gita Baabiloona xayiyo wode, kase worddo haymaanootetu yame gidida ubbay hayqqanee?

Ubbay hayqqiyaaba milatenna. Haymaanootiyaa kaalettiyaageetuppe amaridaageetikka bantta haymaanootiyaa aggidi, mule he worddo haymaanootiyaa yame gidi erokko gaanaagaa Zakkaariyaasa 13:4-6y bessees.—7/15, sinttaa 15-16.

Baaraaqi Deboora banaara biikko olettanawu maayettidoy aybissee?

Baaraaqi mino ammanoy deˈiyo asa. I Yihooway olaa miishshaa gujjanaadan oychiyoogaappe, Xoossay sunttido Deboora banaara baada bananne ba asaa minttettanaadan koyiis. (Daa. 4:6-8; 5:7)—8/1-AM, sinttaa 13.

Issi Kiristtaanee wotti dentti qoppana danddayiyo issi issibay aybee?

Yihooway medhidobay, i ba ayyaanaa kaaletuwan xaafissido Qaalay, woossiyo maataynne, i siiquwan giigissido wozoy hegeetuppe amaridaageeta.—8/15, sinttaa 10-13.

Iita uraara laggetennan aggiyoogee ekkanawu woy gelanawu koyiyo wode waati maaddii?

Nuuni ammanennaageeta ixxokko. SHin, Xoossawu bana geppibeennanne i kessido maaraa ammanettidi kaallenna ura ekkanawu woy gelanawu koyiyoogee Xoossaa azazuwaa phalqqiyaaba. (1 Qor. 15:33)—8/15, sinttaa 25.

PHeexiroosi ammanuwan waani shuggidee, shin zaarettidi waani minnidee?

PHeexiroosi ammanuwan haattaa bollaara hemettidi Yesuusakko biis. (Maa. 14:24-32) SHin PHeexiroosi wolqqaama carkkuwaa beˈidi yayyiis. Hegaappe simmin, Yesuusa xeelliis; qassi a maaduwaa eeno gi ekiis.—9/15, sinttaa 16-17.

Oosuwaa 28:4y Maltta biittaa asay PHawuloosi asa woriyaagaa giidi qoppidoogaa yootees. Eti hegaadan qoppidoy aybissee?

PHawuloosa shooshshay dukkin, eti suure pirddaa xoossiyaa Dayka a qaxxayawusu giidi balan qoppennan aggokkona.—10/1-AM, sinttaa 9.

Martti qofay darobaa oottiyoogan shaahettidoogaappe tamaariyoobay aybee?

Martta issi wode gita gibiraa giigissidoogee i qofay shaahettanaadan oottiis. I michiyaa i tamaarissiyoobaa ezggiyoogan loˈˈobaa dooridoogaa Yesuusi yootiis. Keehi koshshennabay ayyaanaabaa oottennaadan diggenna mala nuuni naagettana koshshees.—10/15, sinttaa 18-20