Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) December 2015

Ha maxeetiyan Usuppune 1ppe 28, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Hassayay?

Layttaa naaˈˈawu shaakkin 2015wu naaˈˈantto baggan Wochiyo Keelan kiyidabaappe neeni ay hassayiyaakko ane beˈa.

Yihoowa, Asaara Haasayiya Xoossaa

Xoossay ba qofaa yootanawu dumma dumma qaalaa goˈettiyoogee nuuni maalaalissiya tumaa tamaaranaadan oottees.

Ha Wodiyaa Qaalan Birshshettida Xoossaa Qaalaa

Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshettaa Konttee birshshiyo wode heezzu waanna maaraa kaalliis.

Zaarettidi 2013n Giigissido Ooratta Alamiyaa Birshshettaa

Ha birshshettan laamettida waannatiyaabaappe amaridabay aybee?

Ne Inxxarssaa Loˈˈobawu Goˈetta

Awude, ay, qassi waata haasayanaakko Yesuusa leemisoy nena waati maaddana danddayii?

Yihooway Nena Maaddana

Sahettidaageeta nuuni waati xeellana bessii, qassi nuuni etawu ay oottana koshshii?

DE'UWAN HANIDABAA

Xoossaarakka Ta Aayeerakka Saruwan Deˈays

Michiyo Kumagaya ba mayzzatussi goynniyoogaa aggido wode i aayyiyaa eqettiyoogaa doommaasu. Michiyo ba aayeera saruwan deˈanawu waatadee?

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2015 Wochiyo Keelaa

Asawu immiyoonne xannaˈiyo Wochiyo Keelan kiyida huuphe yohoy qommuwan qommuwan xaafettidaagaa.