Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  November 2015

“Ne SHooruwaa Ne Huuphedan” Siiqay?

“Ne SHooruwaa Ne Huuphedan” Siiqay?

“Neeni ne shooruwaa ne huuphedan siiqa.”—MAA. 22:39.

MAZAMURE: 25, 36

1, 2. Siiqoy keehi koshshiyoogaa Geeshsha Maxaafay waati qonccissii?

SIIQOY Xoossaa Yihoowa waanna eeshsha. (1 Yoh. 4:16) I koyro medhidoy saluwan zawi baynna layttaa aara deˈidi, Xoossay siiquwan oottiyo ogiyaa tamaarida Yesuusa. (Qol. 1:15) Yesuusi saˈan deˈido deˈuwaa gujjin, ba deˈido wode ubban Yihooway keehi siiqiya Xoossa gidiyoogaa loytti akeekiyoogaa bessiis; qassi aagaadan siiqees. Hegaa gishshawu, Yihoowaynne Yesuusi merinawu siiquwan haariyoogaa ammanettana danddayoos.

2 Higgiyaa giddon ubbaappe aadhiya azazoy awugaakko Yesuusa oychin, i hagaadan giis: “ ‘Neeni Godaa ne Xoossaa ne kumetta wozanaappe, ne kumetta shemppuwaappe, ne kumetta qofaappe siiqa’ yaagiis. Hegee ubbaappe gitatiya azazonne qassi ubbaappe aadhdhiya azazo. Qassi naa77antto azazoikka a mala; hegee, ‘Neeni ne shooruwaa ne huuphedan siiqa’ giyaagaa.”—Maa. 22:37-39.

3. Nu ‘shooroy’ oonee?

3 Yihoowa siiqiyoogaappe kaalliyay shooruwaa siiqiyoogaa gidiyoogaa Yesuusi yootidoogaa akeeka. Nuuni ubba asaa  siiqiyoogee keehi koshshiyoogaa hegee qonccissees. SHin nu ‘shooroy’ oonee? Nuuni gelidaba woy ekkidaba gidikko, nuuyyo keehi mata shooroy nu aqo laggiyaa. Kiristtaane gubaaˈiyan deˈiya nu ishanttinne michonttikka nuuyyo mata shooro. Harati qassi haggaazuwan nunaara gayttiya asata. Yihoowawu goynniyaanne a Naˈay tamaarissidobaa kaalliyaageeti bantta sohuwaa siiqiyoogaa waati bessiyoonaa?

NU AQO LAGGIYAA SIIQIYOOGAA

4. Asay nagarancha gidikkonne, aqo deˈuwan waani ufayttana danddayii?

4 Yihooway Addaamanne Hewaano medhidi, eta azinanne macho oottiis. Eti issippetettan ufayttidi deˈanaadaaninne yelettidi saˈaa kumanaadan i halchiis. (Doo. 1:27, 28) Gidikkonne, Yihoowa haaruwaa eqettidoogee koyro aqo deˈoy moorettanaadan, qassi nagaraynne hayqoy asa ubbaa gakkanaadan oottiis. (Roo. 5:12) SHin, nu aqo deˈoy waani ufayssiyaagaa gidana danddayiyaakko Geeshsha Maxaafay yootees. Hegaa xeelliyaagan he maxaafan keehi loˈˈo zoree deˈees; ayssi giikko, he zoree aqo deˈuwaa Doomissida Yihoowa zore.—2 Ximootiyoosa 3:16, 17 nabbaba.

5. Aqo deˈuwan siiqoy ay keena koshshiyaabee?

5 Asay dabbo mala gididi ufaytti deˈanawu siiqoy keehi koshshiyoogaa Xoossaa Qaalay yootees. Aqo deˈuwankka hegaadaana. Kiitettida PHawuloosi gubaaˈiyawu hagaadan giis: “Siiqoi danddayanchcha. Siiqoi kehees. Siiqoi qanaatenna. Ceeqettenna; qassi otorettenna. Siiqoi baassi bessennabaanne oottenna. Uuzettenna. Yiillotenna. Siiqoi naaqettidobaakka paidenna. Siiqoi tumatettan ufaittiyoogaappe attin, wordduwan ufaittenna. Siiqoi ubbabaa danddayees. Ubbabaikka hanana giidi, ufaissan naagees. Ubbabaa genccees. Siiqoi mulekka xayenna.” (1 Qor. 13:4-8) Ayyaanaa kaaletuwan odettida hegaa mala qaalaa wotti dentti qoppiyoogeenne oosuwan peeshshiyoogee aqo deˈuwan keehi ufayttanaadan oottees.

Aqo deˈuwan waani ufayttanaakko Xoossaa Qaalay qonccissees (Mentto 6, 7 xeella)

6, 7. (a) Huuphe gidiyo maataa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay woygii? (b) Kiristtaane azinay ba machiyo waati oyqqana bessii?

6 So asawu huuphe gidana koshshiyay oonakko Yihooway kuuyiis. PHawuloosi, “Kiristtoosi attumaasa ubbaayyo huuphe gidiyoogaa, attumaasi maccaasassi huuphe gidiyoogaanne qassi Xoossai Kiristtoosassi huuphe gidiyoogaa intte erana mala koyais”  yaagiis. (1 Qor. 11:3) Huuphe gidida uri he maataa siiquwan goˈettana koshshees. Yihooway kehanne ba goˈˈaa aggibayiya Huuphe. Hegaappe denddidaagan, Yesuusi Xoossay siiquwan haariyo maataa bonchees; qassi i, ‘Taani Aawaa siiqays’ yaagiis. (Yoh. 14:31) Yihooway siiqiyo ba Naˈawu kehennaba woy a wolqqanttiyaaba gidiyaakko, Yesuusawu hegaadan waayi siyettana.

7 Azinay ba macheessi huuphe gidikkokka, ‘o bonchanaadan’ Geeshsha Maxaafay azazees. (1 PHe. 3:7) Azinay ba machiyo bonchana danddayiyo issi ogee iyyo koshshiyaabaa qoppiyoogaanne issi issiban a dooriyoobaa kaseyiyoogaa. Xoossaa Qaalay, “Azinatoo, Kiristtoosi woosa keettaa siiqidi, ba huuphiyaa ayyo immidoogaadan, inttekka intte maccaasata siiqite” yaagees. (Efi. 5:25) Ee, Yesuusi bana kaalliyaageetussi haray atto ba shemppuwaakka aattidi immiis. Azinay huuphe gidiyo maataa Yesuusaagaadan siiquwan goˈettikko, a machiyaa a siiqanawu, bonchanawunne ayyo haarettanawu metootukku.—Tiitu 2:3-5 nabbaba.

NE MALA KIRISTTAANETA SIIQA

8. Yihoowawu goynniyaageeti bantta mala Kiristtaaneta waati xeellana koshshii?

8 Kumetta saˈan miilooniyan qoodettiya asay Yihoowawu goynnees; qassi a sunttaabaanne a halchuwaabaa markkattees. Yihoowawu goynniya ubbay ba mala Kiristtaaneta waati xeellana bessii? Xoossaa Qaalay, “Asa ubbau lo77obaa oottoos; shin ubbaappe aattidi, nunaara ammanuwan de7iyaageetuyyo lo77obaa oottoos” yaagidi he oyshaa zaarees. (Gal. 6:10; Roome 12:10 nabbaba.) Kiitettida PHeexiroosi hagaadan giis: “Tumatettaayyo intte azazettiyoogan, lo77o milatiya iitatetti bainnan, intte ishantta siiqanau intte huuphiyaa geeshshidi, issoi issuwaara minttidi wozanappe siiqettite.” Qassi PHeexiroosi ba mala Kiristtaanetussi, “Ubbabaappe aattidi issoi issuwaara wozanappe siiqettite” yaagiis.—1 PHe. 1:22; 4:8.

9, 10. Xoossaa asaa giddon issippetettay deˈiyoy aybissee?

9 Nuuni nunaara Yihoowayyo goynniyaageeta wozanappe siiqiyo gishshawu, kumetta saˈan dumma dirijjite gidida. Hegaa bollikka, nuuni Yihoowa siiqiyoonne a higgiyawu azazettiyo gishshawu, laggetiyaabi baynna ba gita wolqqan, geeshsha ayyaanan i nuna maaddees. Kumetta saˈan deˈiya ishanttu maabaran ufayssiya issippetettan deˈanaadan hegee nuna maaddiis.—1 Yohaannisa 4:20, 21 nabbaba.

10 Kiristtaaneti siiqettana koshshiyoogaa PHawuloosi hagaadan giidi qonccissiis: “Maarotettaa, qaretaa, kehatettaa, intte huuphiyaa kaushshiyoogaa, ashkketettaanne danddayaa maayite. Issoi issuwaabaa danddayite; ooninne ba laggiyaa bolli hanqqettidobai de7ikko, issoi issuwau atto yaago. Kiristtoosi [“Yihooway,” NW] intteyyo atto giidoogaadan, inttekka atto giite. Hegaa ubbaa bolli, ubbabaa issippe shiishshi qachchiya siiquwaa maayite.” (Qol. 3:12-14) Nuuni diccido wogay woy nu biittay issi mala gidin aggin, “issippe shiishshi qachchiya” siiqoy nu giddon deˈiyo gishshawu, keehi galatoos!

11. Siiqoynne issippetettay Yihoowa dirijjitiyaa waatidi erissii?

11 Yesuusi, “Intte issoi issuwaara siiqettikko, ta erissiyo ashkkarata gidiyoogaa asai ubbai erana” yaagido gishshawu, Yihoowa ashkkaratu giddon tumu siiqoynne issippetettay deˈiyoogee eti tumu haymaanootiyaa kaalliyoogaa erissees. (Yoh. 13:34, 35) Kiitettida Yohaannisi qassi  hagaadan giis: “Xoossaa naatu giddooninne xalahe halaqaa naatu giddon de7iya dummatettai hagan erettees; xillobaa oottenna urai woikko ba ishaa siiqenna urai ooninne Xoossaa Na7a gidenna. Aissi giikko, koiroosappe intte siyido kiitai, ‘Issoi issuwaara siiqettanau bessees’ yaagiyaagaa.” (1 Yoh. 3:10, 11) Maalaalissiya issippetettay deˈanaadan oottiya siiqoy Xoossay i saˈa ubban Kawotettaa mishiraachoy odettanaadan halchidobaa polanawu goˈettiyo, Kiristtoosa tumuppe kaalliyaageeti Yihoowa Markkata gidiyoogaa bessees.—Maa. 24:14.

“ZAWAI BAINNA DARO ASAA” SHIISHSHIYOOGAA

12, 13. ‘Zaway baynna daro asay’ ha wodiyan ay oottiiddi deˈii, qassi he asati mata wode ay demmanee?

12 Yihoowa ashkkaratuppe daroti, ‘zare ubbaa, qommo ubbaa, yara ubbaanne dumma dumma biitta qaala ubbaa asa gidida . . . zaway baynna daro asaa’ yame. Eti Xoossaa “kawotaa araataa sinttaaninne Dorssaa [Yesuus Kiristtoosa] sinttan” eqqidosona. Eti oonee? “Hageeti daro waayiyaa waayidi yiidaageeta. Eti bantta maayuwaa Dorssaa suuttan meeccidi booxissidaageeta”; ayssi giikko, eti Yesuusa wozuwaa yarshshuwan ammanoosona. Gujji gujjidi biya ‘zaway baynna daro asay’ Yihoowanne a Naˈaa siiqees, qassi ‘qamminne gallassi Xoossaayyo oottees.’—Ajj. 7:9, 14, 15.

13 Xoossay ha iita alamiyaa ‘iita waayiyan’ mata wode xayssana. (Maa. 24:21; Ermmaasa 25:32, 33 nabbaba.) SHin Yihooway ba ashkkarata siiqiyo gishshawu, i eta issippe ashshananne ooratta alamiyaa gelissana. Hananabay 2,000 gidiya layttaappe kase odettidoogaadan, “Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna.” ‘Ceegabay xayi’ simmin Gannatiyan deˈanawu amottay?—Ajj. 21:4.

14. Zaway baynna asay ay keena daroo?

14 Wurssetta gallassay 1914n doommiyo wode, kumetta saˈan deˈiya Yihoowa ashkkarati guutta shaˈan qoodettiyaageeta. Tiyettida Kiristtaanetuppe attida amaridaageeti bantta shooruwaa siiqiyo gishshawu, Xoossaa ayyaanay eta maaddin Kawotettaa mishiraachuwaa minnidi sabbakidosona. Hegaappe denddidaagan, saˈaa laattiyo hidootay deˈiyo zaway baynna daro asay ha wodiyan shiiqiiddi deˈees. Kumetta saˈan 115,400ppe dariya gubaaˈetun 8,000,000 gidiya Yihoowa Markkati deˈoosona; qassi he qooday gujji gujji bees. Leemisuwawu, 2014 haggaazo layttan 275,500ppe dariya asay, woykko saaminttan saaminttan amakaayiyan 5,300 gidiya asay xammaqettidi Yihoowa Markka gidiis.

15. Ha wodiyan Kawotettaabaa sabbakiyo oosoy ay keena aakkidaakko qonccissa.

15 Sabbakiyo oosoy keehi aakkiis. Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo nu xuufee ha wodiyan 700ppe dariya qaalan attamettees. Wochiyo Keelaagaa keena alamiyan daro asawu imettiya maxeetee baawa. Ha maxeetee aginan aginan 52,000,000ppe daroy attamettees, qassi 247 qaalan giigees. Nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo, Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyo maxaafay hanno gakkanawu 250ppe dariya qaalan, 200,000,000ppe daroy attamettiis.

16. Yihoowa dirijjitiyawu saˈaa baggay ayyaanaaban diccanaadan maaddidabay aybee?

16 Nu dirijjitee ubbatoo dicciyoy nuuni Xoossaa ammaniyo gishshaassanne Geeshsha Maxaafaa i ba ayyaanaa kaaletuwan xaafissidoogaa ammaniyo gishshataassa. (1 Tas. 2:13) “Ha sa7aa Xoossai” Seexaanay keehi ixxishiininne eqettishin Yihoowa  asay ayyaanaaban dicciyoogee maalaalissiyaaba.2 Qor. 4:4.

UBBATOO HARATA SIIQA

17, 18. Xoossaa ashkkarati ayyo goynnennaageeta waati xeellana bessii?

17 Yihoowa ashkkarati tumu Xoossawu goynnennaageeta waati xeellana bessii? Nuuni haggaazuwan yootiyoobawu asaa xeelay dumma dumma. Nuuni yootiyoobaa issi issi asay siyees, harati qassi ixxoosona. SHin asaa xeelay ay gidikkokka, Xoossaa Qaalay a ashkkarati ubbatoo kaallana bessiya maaraa hagaadan giidi yootees: “Intte ubbau waati zaaranau bessiyaakko erana mala, intte haasayai ubba wode, siyanau kehiyaagaanne ufaissiyaagaa gidanau bessees.” (Qol. 4:6) Nuuni nu shooruwaa siiqiyo gishshawu, nu ammanuwawu exatidi zaariyoobaa ubbatoo “ashkketettaaninne yashshatettan” zaaranawu koyoos.1 PHe. 3:15.

18 Nu bolli hanqqettiya uri nu yootiyoobaa ixxikkokka, nuuni nu shooruwaa siiqiyoogaa bessoos. Nuuni Yesuusa leemisuwaa kaalloos. I “asi bana cayiyo wode, zaaridi cayibeenna; waayettiyo wodekka manddibeenna. SHin xillo pirddiya Xoossaayyo bana aattidi immiis.” (1 PHe. 2:23) Yaatiyo gishshawu, ubbatoo nu huuphiyaa kawushshidi, ha zoriyaa kaalloos: “Iitaa gishshaa iitaa woi cashshaa gishshaa cashshaa zaaroppite; hegaa aggidi, Xoossai intteyyo anjjuwaa immanau inttena xeesido gishshau anjjite.”—1 PHe. 3:8, 9.

19. Nu morkketa xeelliyaagan Yesuusi yootido maaray aybee?

19 Yihoowa asay ubbatoo bana kawushshiyoogan, Yesuusi yootido keehi koshshiya maaraa kaallees. I deriyaa bolli tamaarissido wode hagaadan giis: “ ‘Ne shooruwaa siiqa; ne morkkiyaa morkka’ giidoogaa siyideta. SHin taani intteyyo odais; saluwan de7iya intte Aawau naata gidana mala, intte morkketa siiqite; inttena qanggiyaageetakka anjjite; inttena ixxiyaageetuyyo lo77obaa oottite; inttena waissiyaageetuyyookka Xoossaa woossite; aissi giikko, iita asaukka lo77o asaukka Xoossai ba awaa awaxxissees; qassi xillotuyyookka nagaranchchatuyyookka ba iraa bukissees.” (Maa. 5:43-45) Ee, nuuni Xoossaa ashkkara gidiyo gishshawu, eta hanotaa qoppennan, ‘nu morkketa siiqana’ bessees.

20. Ooratta alamiyan ubba asay Xoossaanne ba shooruwaa siiqanay aybissee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

20 Yihoowa asay ba qofaaninne oottiyooban Yihoowanne ba shooruwaa siiqiyoogaa ba deˈo ubban bessana koshshees. Leemisuwawu, issi issi asay Kawotettaa mishiraachuwaa siyennan ixxikkokka, etawu koshshiyo wode maaddiyoogan nu shooruwaa siiqiyoogaa bessoos. Kiitettida PHawuloosi hagaadan giis: “Intte issoi issuwaara siiqettanaappe attin, o acoinne intte bolli de7oppo; aissi giikko, ba shooruwaa siiqiya ooninne higgee giyoogaa poliis. ‘SHaaramuxoppa; woroppa; wuuqqoppa; asabaa amottoppa’ giya azazotinne hara azazo ubbati, ‘Ne shooruwaa ne huuphedan siiqa’ giya azazuwan kuuyettoosona. Ba shooruwaa siiqiya ooninne ayyo iitabaa oottenna; hegaa gishshau, shooruwaa siiqiyoogee higge ubbau azazettiyoogaa.” (Roo. 13:8-10) Nuuni Yihoowa Markka gidiyo gishshawu, Seexaanay haariyo, issippetettay baynna, makkalancha iita alamiyan tumu siiquwaa bessoos. (1 Yoh. 5:19) Ooratta alamiyan Seexaanay, daydanttatinne makkalancha asay xayi simmin, siiqoy saˈan kumana. He wode kumetta saˈan deˈiya asay Xoossaanne ba shooruwaa siiqiyoogee keehi ufayssiyaaba gidana!