Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  November 2015

Kawotettay Haarido Xeetu Layttaa!

Kawotettay Haarido Xeetu Layttaa!

“Sarotettaa Xoossai, . . . inttekka i koyidobaa oottana mala, lo77o ooso ubban inttena i giigisso.”—IBR. 13:20, 21.

MAZAMURE: 13614

1. Sabbakiyoogaa Yesuusi ay keena xoqqu oottidi xeellii? Qonccissa.

YESUUSI Xoossaa Kawotettaabaa haasayiyoogaa dosees. Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, i haggaaziyo wode hara ay allaalleppenne aaruwan, Kawotettaabaa 100ppe darotoo yootiis. Kawotettay i tumukka xoqqu oottidi xeelliyooba.—Maatiyoosa 12:34 nabbaba.

2. Maatiyoosa 28:19, 20n deˈiya azazuwaa Yesuusi azaziyo wode siyidaageeti geella aappunee, qassi nuuni hegaadan gaana danddayiyoy aybissee? (Tohossa qofaa xeella.)

2 Yesuusi hayquwaappe denddi simmidi takkennan, Kawotettaabaa sabbakiyaageeta gidana 500ppe dariyaageetuura gayttiis. (1 Qor. 15:6) Kawotettaabaa ‘asa ubbawu’ yootanaadan i azazidoy he wode gidennan aggenna; he wode hegee deexxiya ooso! * He gita oosoy “wodiyaa wurssettai” gakkanaashin oosettanaagaa Yesuusi kasetidi yootiis; qassi hegaadan haniis. Neenikka he azazoynne  he hiraagay polettanaadan maaddaydda deˈennan aggakka.—Maa. 28:19, 20.

3. Mishiraachuwaa yootanaadan nuna maaddida heezzubay aybee?

3 Yesuusi sabbakanaadan azazi simmidi, ‘Taani inttenaara deˈays’ yaagiis. (Maa. 28:20) Hegaa gishshawu, sabbakiyo ha keehi gita oosoy i kaalettin oosettana. Qassi nu Xoossay nuuni ‘loˈˈobaa ubban’ giiganaadan oottiyoogan he azazuwaa polanaadan nuna maaddiis. (Ibr. 13:20, 21) Ha huuphe yohuwan ha loˈˈobaappe heezzaa, hegeetikka (1) nuussi imettida miishshata, (2) nuuni goˈettido hiillaanne (3) nuuni demmido loohissuwaa beˈana. Kawotettay haarido aadhida 100u layttan nuuni goˈettido miishshatuppe amaridaageeta koyro beˈana.

KAWOY BA ASHKKARATI SABBAKANAADAN MAADDEES

4. Sabbakiyo oosuwan nuuni dumma dumma miishshaa goˈettidoy aybissee?

4 Yesuusi “Kawotettaa qaalaa” dumma dumma qommo biittan zerettida zerettan leemissiis. (Maa. 13:18, 19) Ataakilttiyaa tokkiya uray ayfiyaa demmanawu ba gadiyaa dumma dumma miishshan giigissana danddayees. Hegaadan, miilooniyan qoodettiya asay Kawotettaa mishiraachuwaa siyanaadan eta wozanaa giigissanawu nuuni goˈettanaadan, nu Kawoy aadhida daro layttan nuuyyo dumma dumma miishshaa immiis. Issi issi miishshati guutta wodiyawu maaddidosona; shin harata ha wodiyankka goˈettiiddi deˈoos. SHin ha miishshati ubbay sabbakiyoogan nuuni qara gidanaadan maaddidosona.

5. Markkattiyo karddee aybee, qassi he wode hegaa waati goˈettiyoo?

5 Kawotettaabaa aassiyaageeti 1933n Markkattiyo Karddiyaa goˈettiyoogaa doommidosona; hegee daroti haggaazuwaa doommanaadan maaddiis. Hegee Geeshsha Maxaafaa qofay amaridaagee deˈiyo guutta kardde. Issi issitoo kaseegaappe hara qofay deˈiyo ooratta karddee giigees. Asaa haasayissiyoogee metenna. Erlanmyeri hegaa goˈettidi markkattiyoogaa doommiyo wode, awu layttay tammaa heera. I hagaadan giis: “ ‘Ha karddiyaa hayyanaa nabbabuutee?’ yaagidi asa haasayissiyoogaa doommoos. Keettaaway he karddiyaa nabbabi simmin, nuuni xuufiyaa immidi boos.”

6. Markkattiyo karddee waati maaddidee?

6 Markkattiyo karddee aassiyaageeta dumma dumma ogiyan maaddiis. Aassiyaageetuppe issoti issoti markkattanawu keehi amottikkokka, yayyoosonanne woyganaakkokka erokkona. Harati qassi keehi xala. Eti eriyo ubbabaa guutta daqiiqan yootoosona; shin issi issitoo eti hiillan yootokkona! Markkattiyo karddee aassiyaageeti ubbay amarida qoncce qofaa yootanaadan maaddiis.

7. Karddiyaa goˈettiyo wode issota issota metidabay aybee?

7 He wode metiyaabaykka deˈees. Gres Istepa hagaadan gaasu: “Issi issitoo nuna, ‘An xaafettidabay aybee? Hegaa tawu yootana danddayikkii?’ yaagidi oychoosona.” Qassi, karddiyan deˈiyaabaa issi issi asay nabbabana danddayenna. Harati qassi karddee banttassi imettiyaabaa giidi, aassiyaagaappe ekkidi kariyaa gorddoosona. Keettaaway keehi hanqqettikko, karddiyaa pooshshi olana danddayees. Gidikkokka, nu ishati asaa haasayissiyoogaanne eti Xoossaa Kawotettaabaa sabbakiyaageeta gidiyoogaa asawu yootiyoogaa meezetidosona.

8. Duuqettidabaa kaassiyo miishshaa waati goˈettidaakko yoota. (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

8 Hara miishshay 1930ppe simmin goˈettido duuqettidabaa kaassiyoobaa. Eta gishshaa haasayiyo gishshawu, issi issi Yihoowa Markkati hegaa Aaroona goosona. (Kessaabaa 4:14-16 nabbaba.) Keettaaway eeno  giikko, aassiyaagee oyddu daqiiqanne baggan wuriya, Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo haasayaa sissidi, hegaappe simmin amarida xuufiyaa immees. Issi issitoo Geeshsha Maxaafaa qofay duuqettidaagaa siyanawu so asay ubbay issippe shiiqees! Wachi Tawer Sosayti giyo maabaray 1934n, haggaazuwan goˈettanaadan giigida duuqettidabaa kaassiyo miishshaa giigissiyoogaa doommiis. Wurssettan, 92u dumma dumma huuphe yohuwan haasayay duuqettiis.

9. Duuqettidabaa kaassiyo miishshaa goˈettidoogee ay keena maaddidee?

9 Hilari Goslana giyo bitanee Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo duuqettida haasayaa siyidi, Kawotettaabaa ba shooroti siyanaadan aassiyaagaa oychidi, duuqettidabaa kaassiyo miishshaa issi saaminttawu garxxiis. Aassiyaagee zaarettidi biyo wode, Geeshsha Maxaafaabaa siyanawu koyiya unddenna asay a naagiiddi deˈees. Guyyeppe, etappe daroti bantta huuphiyaa Yihoowayyo geppidosona, qassi Hilara naaˈˈu macca naati wurssettan Giiliyaade Timirtte Keettan tamaaridi, hara biittan haggaazanaadan maddabettidosona. Markkattiyo karddiyaadan duuqettidabaa kaassiyo miishshaykka daroti sabbakiyoogaa doommanaadan maaddiis. Guyyeppe, Yihooway ba asay waati markkattanaakko Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa baggaara tamaarissiis.

ASAWU YOOTANAWU DANDDAYETTIDA HIILLA UBBAA GOˈETTIYOOGAA

10, 11. Geeshsha Maxaafaa tumay darosaa gakkanaadan gaazeexaanne eraadooniyaa waati goˈettidoo, qassi ha hiillati maaddiyaaba gididoy aybissee?

10 Mishiraachuwaa danddayettida keenan daro asay siyanaadan Xoossaa asay dumma dumma hiillata goˈettana mala Kawoy kaalettiis. ‘Cakkiyaageeti qoodan guutta’ gidido wode hegee keehi maaddiis. (Maatiyoosa 9:37 nabbaba.) Yihoowa asaa qooday keehi guutta gidido heeran daro asawu mishiraachuwaa gattanawu, 20ntta xeetu layttaa doomettaa heeran gaazeexaa goˈettida. CHarles Tez Raasili saaminttan saaminttan Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo issi haasayaa oduwaa giigissiya dirijjitiyawu kiittees. He dirijjitee qassi Amarkkan, Kanaadaaninne Awurooppan deˈiya gaazeexatussi he haasayaa kiittees. Ishaa Raasila haasayaa 1913 gakkanaassi, 15,000,000 gidiya asay 2,000u gaazeexan nabbabiis!

11 Ishaa Raasili hayqqi simmin, mishiraachuwaa darosaa gattanawu hara loˈˈo hiillaa goˈettiyoogaa doommida. Hosppune 16, 1922n, 50,000 gidiya asay siyido, ba koyro haasayatuppe issuwaa Ishaa Razerfordi eraadooniyan haasayiis. Hegaappe simmin, WBBR geetettiya nu eraadoone xaabee Usuppune 24, 1924n eraadooniyaa prograamiyaa doommiis. Mishiraachuwaa asawu gattiyo ha ooratta hiillaa xeelliyaagan, Tisaase 1, 1924, Wochiyo Keelay, “Nuuni hanno gakkanaashin tumaa daro asawu yootanawu goˈettido oge ubbaappe eraadooniyaa goˈettiyoogee keehi hiraysonne loˈˈo gidiyoogaa ammanoos” yaagiis. Kawotettaabaa aassiyaageetu qooday guutta gidido heeran, eraadooneekka gaazeexaadan daro asawu mishiraachuwaa gattanawu maaddiis.

Kawotettaabaa aassiya daroti dabaaban markkattoosona, qassi jw.org giyo nu weyb sayttiyaa asay beˈanaadan maaddoosona (Mentto 12, 13 xeella)

12. (a) Dabaaban markkattiyo ginatuppe nena keehi ufayssiyay awugee? (b) Nuuni dabaaban markkattanawu geelladan yayyikko xalana mala aybi maaddana danddayii?

12 Dabaaban markkattiyoogee mishiraachuwaa asawu gattiyo hara loˈˈo hiilla. Otobisee, baabureenne kaamee eqqiyoosan, qassi dabaabaaninne giyan asawu mishiraachuwaa yootanawu daro baaxetoos. Hageetuppe amaridaageetun markkattanawu yayyikko, maaduwaa demmanawu woossiyoogeenne daro layttawu yuuyidi xomoosida ishaa Anjelo Maneri yootidobaa qoppiyoogee loˈˈo. I hagaadan giis: “Haggaazo gina ubbaa Yihoowayyo  haggaaziyoonne ayyo ammanettiyoogaa bessiyo hara ogedan, qassi nuuni ammanettiyoogaa paacciya harabadan xeellida; hegaa bollikka, i aybanne oychikko haggaazanawu eeno giyoogaa bessanawu keehi koyida.” Nuna geelladan ufayssenna ooratta ogiyan haggaaziyoogee nuuni Yihoowan ammanettanaadaaninne a ammananaadan maaddees; hegee nuuni ayyaanaaban minnanaadan oottees.—2 Qoronttoosa 12:9, 10 nabbaba.

13. Haggaazuwan nu weyb sayttiyaa goˈettiyoogee sabbakanawu keehi maaddiyoy aybissee, qassi neeni hegaa goˈettada ay demmadii?

13 Aassiyaageetuppe daroti asay Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo 700ppe dariya qaalan giigida xuufeta nabbabananne duuqqana danddayiyo jw.org giyo nu weyb sayttiyaa beˈanaadan maaddoosona. Nu weyb sayttiyaa galla galla 1.6 miilooneppe dariya asay xomoosees. Beni wode eraadooniyaagaadan, ha wodiyan nu weyb sayttee mishiraachoy haahosan deˈiya gaxariyankka asawu gakkanaadan maaddees.

MISHIRAACHUWAA YOOTIYAAGEETA LOOHISSIYOOGAA

14. Kawotettaabaa aassiyaageeti aybin loohana koshshidee, qassi eti qara asttamaare gidanaadan maaddida timirtte keettay awugee?

14 Mishiraachuwaa darosaa gattanawu nuuni goˈettido amarida miishshaanne hiillaa beˈida. Nuuni demmido loohissuwaabaa shin? Issi uri duuqettida haasayaa siyidi eqettiis, woy qassi markkattiyo karddiyaa nabbabidi eranawu koyiis giidi qoppoos. Eqettida urawu waati akeekan zaaranaakko, qassi eranawu koyiya uraa hiillan waati tamaarissanaakko aassiyaageeti erana koshshees. Haasayiyo imotaa aassiyaageeti haggaazuwan goˈettanawu loohana koshshiyoogaa Naatan Noori akeekiis; qassi Xoossaa ayyaanay a denttettidoogee qoncce. Hegaa gishshawu, 1943ppe doommidi gubaaˈetun Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa prograamee doomettiis. He timirtte keettay qara asttamaare gidanaadan nuna maaddiis.

15. (a) Issoti issoti Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettan haasayaa haasayiyo wode waanidonaa? (b) Yihooway Mazamure 32:8n qaalaa gelidobay neeyyo waani polettidee?

15 Daroti cora asaa sinttan haasayiyoogaa gamˈˈidi meezetidosona. Huliyo Ramu he timirtte keettan 1944n koyro haasayido haasayaa hassayees. Haasayaa qofay aybee? Geeshsha Maxaafan ichashu xiqise xallan odettida Doyqa giyo bitaniyaabaa! Huliyoy, “Ta tohoynne kushee kokkorees, qassi ta achay gajigajees” yaagiis, qassi ba haasayaa he ichashu xiqisetun giigettidoogaa yootiis. I, “Taani heezzu daqiiqan haasayaas.  Madirakiyan haasayiyoogaa he wode doommaas; shin hegaappe simmin mule aggabeykke” yaagiis. Naatikka he timirtte keettan mazggafettidosona; shin gubaaˈiyan haasayaa haasayiyoogee issota issota wayssees. Qommoora abaa denttido Anjelo Maneri timirttiyaa mati doommida issi naˈay haasayido koyro haasayaa hassayidi hagaadan giis: “I keehi yayyido gishshawu, haasayaa doommiyo wode yeekkiis. SHin i haasayanawu murttido gishshawu, yeekkiiddi wurssiis.” Neeni yeellatada woy harabaa gaasuwan shiiquwan issi qofaa yootennan woykko harabaa oottennan aggay? Neeni yayyennaadan Yihooway maaddana mala woossa. I beni Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa tamaareta hegeeta maaddidoogaadan nenakka maaddana danddayees.—Mazamure 32:8 nabbaba.

16. Giiliyaade Timirtte Keettan, (a) beni, qassi (b) 2011ppe simmin aybi oosettidee?

16 Yihoowa asay loohiyoy Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa xallaana gidenna. Misoonaawetinne harati Giiliyaade Timirtte Keettan tamaariyoogan keehi goˈettidosona. He timirtte keettan “tamaareti mishiraachuwaa yootanawu keehi amottanaadan denttettanaassi” halchiyoogaa issi asttamaaree yootiis. Giiliyaade Timirtte Keettay 1943n doommiis; qassi he wodeppe doommidi 8,500ppe dariyaageeti loohidosona. Giiliyaaden loohida misoonaaweti 170 gidiya biittan haggaazidosona. Kumetta wodiyaa dumma haggaazuwaa haggaaziyaageetu xallay, hegeetikka dumma aqinyetu, yuuyidi xomoosiyaageetu, Beeteele keettaa asatu woy he timirtte keettan tamaaribeenna sabbakanawu maddabettida misoonaawetu xallay 2011ppe doommidi he timirtte keettan mazggabettoosona.

17. Giiliyaade Timirtte Keettaa loohissoy ay keena maaddidee?

17 He loohissoy ay keena maaddidee? Issi leemisuwaa akeeka. Naase 1949n Jaappaanen deˈiya aassiyaageeti tammaappe guutta. Giiliyaaden tamaarida 13u misoonaaweti he layttaa wurssettan Jaappaanen mishettidi sabbakiiddi deˈoosona. Ha wodiyan Jaappaanen 216,000 gidiyaageeti Kawotettaabaa sabbakoosona; qassi xeetaappe 42u kushe gidiyaageeti aqinye!

18. Yihoowa Markkati ayyaanaaban minnanaadan maaddida issi issi timirtte keettata yoota.

18 Kawotettaa Haggaazuwaa Timirtte Keettay, Aqinyetettaa Haggaazuwaa Timirtte Keettay, Kawotettaa Mishiraachuwaa Yootiyaageeti Tamaariyo Timirtte Keettay, Woradaa Xomoosiyaageetinne Eta Maccaasati Tamaariyo Timirtte Keettay, Macara Biiruwaa Konttiyaa Yaratinne Eta Machoti Tamaariyo Timirtte Keettaynne hegaa mala hara timirtte keettati Yihoowa asay ayyaanaaban minnanaadaaninne qara gidanaadan keehi maaddidosona. Kawoy bawu haarettiyaageeta ubbatoo loohissiyoogee qoncce!

19. Sabbakiyo oosuwaa xeelliyaagan Raasili kasetidi ay yootidee, qassi hegee waani polettidee?

19 Xoossaa Kawotettay eqqoosappe 100ppe dariya layttay aadhiis. Nu Kawoy Yesuus Kiristtoosi haˈˈikka nuna loohissees. Ishaa Raasili 1916n, mishiraachoy kumetta saˈan ubbasan sabbakettanaagaa akeekiis. I ba mata laggiyawu hagaadan giis: “Oosoy eesuwan aakkiiddi deˈees, qassi ‘kawotettaa mishiraachoy’ kumetta saˈan sabbakettana koshshiyo gishshawu, ha oosoy yaa aakki aakki baana.” (A. H. Makmillaani xaafido, Feyz on zi March giyo maxaafaa, sinttaa 69) I giidobay likke! Qassi sarotettaa Xoossay keehi ufayssiya ha oosuwawu giigidaageeta gidanaadan nuna maaddiyo gishshawu keehi galatoos! A sheniyaadan oottanawu nuussi koshshiya ‘loˈˈobaa ubbaa’ i immiyoogee qoncce!

^ MENT. 2 He wode he sohuwan deˈiyaageetuppe daroti guyyeppe Kiristtaane gididosona giidi ammanaadan oottiyaabay deˈees. PHawuloosi Qoronttoosa Kiristtaanetussi xaafido dabddaabbiyan he asata ‘ichashu xeetu ishata’ yaagiis. I gujjidi, “Etappe dariya baggai hanno gakkanaassikka paxa de7ees; shin amaridaageeti haiqqidosona” yaagiis. Hegaa gishshawu, PHawuloosinne koyro xeetu layttan deˈida hara Kiristtaaneti he azazuwaa koyro siyida darotuura erettennan aggokkona.