Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  November 2015

 NU TAARIKIYAAPPE

‘Saluwaappe Garssan Deˈiyaabi Aybinne Inttena Teqqana Bessenna!’

‘Saluwaappe Garssan Deˈiyaabi Aybinne Inttena Teqqana Bessenna!’

PAARISE kataman, keehi erettida Pleyel konserttiyaa addaraashaa penggen, 1931n issi gallassi, 23u biittaappe biida asay shamˈˈi shamˈˈees. Boolima maayuwaa maayida asay addaraashaappe sinttan wogga takisetuppe wodhin, waanna addaraashaa sohuwaara kumiis. Konserttiyaa yettaa siyanaassa gidennan, nuuni sabbakiyo oosuwaa he wode kaalettiya Ishaa Razerforda haasayaa siyanawu 3,000 gidiya asay yaa biis. A haasayaa Paransaaye, Jarmanenne Poolandde qaalatun wokkaalidosona. Ishaa Razerforda wolqqaama cenggurssay addaraashay kooshimmanaadan oottiis.

Paarise gita shiiqoy Paransaaye biittan Kawotettaabaa sabbakiyoogaara gayttidaagan gitabay hanido shiiqo. Ishaa Razerfordi dumma dumma biittaappe shiiqidaageeti, ubba qassi yelaga Kiristtaaneti Paransaayen aqinye (aqinyeti beni kolporttere geetettoosona) gididi haggaazanaadan minttettiis. Inggilizeppe biida Joon Kuk giyo yelagay, “Yelagatoo, saluwaappe garssan deˈiyaabi aybinne aqinye gididi oottennaadan inttena teqqana bessenna!” giya he minttettiya zoriyaa mule dogibeenna. *

Guyyeppe misoonaawe gidida Joon Kuka gujjin, hara daroti Maqidooniyaa bitaniyaagaadan shoobbido he shoobiyaa eeno giidosona. (Oos. 16:9, 10) Paransaayen 1930n deˈiya 27 aqinyetu qooday issi layttan keehi gujjidi, 1931n 104 gidiis. He wode deˈiya aqinyetuppe dariya baggay Paransaaye qaalaa haasayenna gishshawu, qaalay metiyoogaa, hiyyeesatettaanne eriyo asaappe shaahettidi deˈiyoogaa eti waati meezetanee?

QAALAY METISHIN GENCCIYOOGAA

Kare biittaappe yaa biida aqinyeti markkattiyo karddiyaa eta gishshaa Kawotettaabaa yootanaadan goˈettoosona. Paransaayen xalan mishiraachuwaa yootida Jarmanettuwaa haasayiya ishay hagaadan giis: “Nu Xoossay wolqqaama gidiyoogaa eroos. Nuuni haggaaziyo wode keehi yayyiyaaba gidikko, hegee asa yayyiyo gishshataassa gidennan, ‘Voulez-vous lire cette carte, sˈil vous plaît? [Hayyanintta ha karddiyaa nabbabuuteetii?]’ giya qantta qofaa dogennaadan yayyiyo gishshataassa. Nu oosoy keehi koshshiyoogaa ammanoos.”

Beni aqinyeti Paransaayen mishiraachuwaa daro asawu yootanawu bishkkiliitiyaanne motoriyaa goˈettoosona

Aqinyeti pooqe keettan sabbakiyo wode, naagiyaageeti eta darotoo yedettoosona. Issi galla, Paransaaye qaalaa amaridabaa eriya naaˈˈu Inggilize biittaa michoti pooqiyaa naagiya keehi hanqqettida bitaniyaara gayttin, eti koyiyoy oonakko eta oychiis. He bitaniyaa hanqquwaa zarbbissanawu malaydda, michotuppe issinna issi penggiyaa bolli guutta birata bollan xaafettidabaa beˈaasu. An xaafettidaagee, “Tournez le bouton [Dawaliyaa dawala]” yaagees. Hegee keettaawaa sunttaa gaada qoppada a moocu gaydda, “Nuuni Madam ‘Tournez le  boutono’ oychanawu yiida” yaagaasu. Naaciyoogee mishettidi haggaaziya ha aqinyeta keehi maaddiis!

HIYYEESATETTAYNNE SHAAHETTIDI DEˈIYOOGEE ETA TEQQIBEENNA

Paransaayen daro asaa 1930 heeran deˈoy metees; kare biittaappe biida aqinyetu hanotaykka hegaa mala. Inggilizettuwaa haasayiya Mona Bzihosko giyo michiyaa bananne banaara haggaaziya aqinyiyo gakkidabaa hagaadan gaasu: “Nuuni deˈiyoosay beni wodiyaagaa mala, qassi keehi wayssiya issibay balgguwan keettaa hoˈettiyoogaa. Nuuni deˈiyo kifilee darotoo keehi sasiyo gishshawu, maallado meecettanaappe kase joogiyaa haattan deˈiya shaachchaa menttana koshshees.” He wode aqinyeti hanotay injjetenna gishshawu hidootaa qanxxidonaa? Mule hidootaa qanxxibookkona! Etappe issoy, “Nuussi ayba aqoynne baawa, shin aybinne pacci erenna” yaagidoogee, etawu siyettidabaa qanttan qonccissees.—Maa. 6:33.

Paarisen 1931n gita shiiquwaa shiiqida Inggilize biittaa aqinyeta

He xala aqinyeti eriyo asaappe shaahettidi deˈiyoogaakka meezetana koshshiis. Paransaaye biittan 1930 heeran Kawotettaabaa aassiyaageetu qooday 700ppe darenna, qassi etappe daroti he biittan ubbasan laalettidi deˈoosona. Eriyo asaappe shaahettida aqinyeti ufayttidi deˈanaadan maaddidabay aybee? Banaara haggaaziya aqinyeera hegaa mala metuwan genccida Mona hagaadan gaasu: “Nuuni eriyo asaappe shaahettidi deˈiyoogaa meezetanawu nu dirijjitiyaa xuufiyaa ubbatoo issippe xannaˈoos. He wode zaarettidi oychiyoogee woy Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogee erettenna; hegaa gishshawu, nuna gakkidabaa yootanawunne issoy issuwaa minttettanawu nu soo asawunne hara aqinyetussi omarssan dabddaabbiyaa xaafoos.”—1 Tas. 5:11.

Metiyaabay deˈishinkka, bantta goˈˈaa aggibayiya ha aqinyeti ubbatoo loˈˈobaa qoppoosona. Eti macara biiruwawu xaafido dabddaabbiyaappe hegaa akeekana danddayettees; hegeetuppe amaridaagee he aqinyeti Paransaayen daro laytti haggaazi simmidi xaafidoba. Ba azinaara 1931ppe 1935 gakkanaashin, Paransaaye biittan gaxaappe gaxaa gakkanaashin yuuyida Ani Krajino giyo tiyettida michiyaa he wodebaa hassayada hagaadan gaasu: “Nuuni keehi ufayssiya loˈˈo deˈo deˈida! Nuuni naaˈˈay aqinyenne ulottiya lagge. Kiitettida PHawuloosi giidoogaadan, ‘Taani puutiyaa tokkaas; Aphiloosi haattaa ushshiis; shin Xoossai puutiyaa dichchees.’ Daro layttaappe kase maaddida nuna hegee keehi ufayssiyaaba.”—1 Qor. 3:6.

Gencciyoogaaninne mishettiyoogan leemiso gidiya beni aqinyeti oottidobay kaseegaappe aaruwan haggaazanawu koyiyaageeti qoppana koshshiyaaba. Ha wodiyan, 14,000 gidiya kumetta wode aqinyeti Paransaayen deˈoosona. Etappe daroti kare biittaa qaalaa goˈettiya citan woy gubaaˈiyan haggaazoosona. * Eti banttappe kasetiyaageetuugaadan, saluwaappe garssan deˈiyaabi aybinne banttana teqqanaadan koyokkona!—Paransaaye biittan xaafettida nu taarikiyaappe.

^ MENT. 4 Paransaayen deˈanawu biida Poolandde asay oottiyoobaa xeelliyaagan, Naase 15, 2015, Wochiyo Keelan, Yihooway Intte Tumaa Tamaaranaadan Inttena Paransaaye Ehiis” giya huuphe yohuwaa xeella.

^ MENT. 13 Paransaaye macara biiroy kaallin, tumaa eranawu koyiya, 70u qaalaa haasayiya ashkke asaa maaddiya, kare biittaa qaalaa goˈettiya 900ppe dariya gubaaˈetinne citati 2014n haggaazoosona.