Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) November 2015

Ha maxeetiyan Tisaase 28, 2015ppe doommidi Ichashe 31, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Intte Yiira Naˈay Yihoowawu Haggaazanaadan Loohissite

Yesuusi tamaarissiyo wode bessido heezzu eeshshati intte naata loytti loohissanaadan inttena maaddana danddayoosona.

Intte Yelaga Naˈay Yihoowawu Haggaazanaadan Loohissite

Intte yelaga naati panttatettaa wodiyan ayyaanaaban diccanaadan waati maaddana danddayeetii?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Beni Yarkko katamaa oyqqanawu dooddidi daro takkibeennaagaa bessiya naqaashay aybee?

Yihoowa Kehatettaa Nashshiyoogaa Bessa

Geeshsha Maxaafay wodiyaa, wolqqaanne aquwaa imota oottidi immiyoogaara gayttidaagan bessiya qofaakka bessenna qofaakka akeekanaadan oottees.

Yihooway Siiqo Xoossaa

Yihooway asawu ba siiquwaa waati qonccissidee?

“Ne SHooruwaa Ne Huuphedan” Siiqay?

Aqo deˈuwan, gubaaˈiyaaninne haggaazuwan Yesuusa azazuwaa azazettana danddayoos.

Kawotettay Haarido Xeetu Layttaa!

Aadhida 100u layttan, nuuni Xoossaa Kawotettaabaa sabbakanaadan Kawoy maaddido heezzu ogeti awugeetee?

FROM OUR ARCHIVES

‘Saluwaappe Garssan Deˈiyaabi Aybinne Inttena Teqqana Bessenna!’

Paransaayen 1930 heeran kumetta wodiyaa haggaaziyaageeti mishettidi oottiyoogaaninne gencciyoogan leemiso gididosona.