Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

‘Hegaa Mala Asa Ubbaa Bonchite’

‘Hegaa Mala Asa Ubbaa Bonchite’

KAYMIDA cimati Bolla Gididi Heemmiyaagaa konttetun oottiyo oosuwaa maaddana mala 1992ppe doommidi sunttettidosona. * ‘Hara dorssatu’ yara gidida ha asati Bolla Gididi Heemmiyaagaa loytti maaddoosona. (Yoh. 10:16) Eti maddabettido konttiyaa shiiquwaa saaminttan saaminttan shiiqidi, erananne qoppana koshshiyaabaa yootoosona. Bolla Gididi Heemmiyaagaa yarati wurssettan kuuyikkonne, maaddiyaageeti konttee azazidobaanne banttawu imettida ay oosokka oottoosona. Maaddiyaageeti Bolla Gididi Heemmiyaagaa yaratuura daro biittaa ishantti issippe shiiqiyo gita shiiquwaa boosona. Eti waanna biiruwaa gishshaa kiitettidaageeta gididi macara biiruwaa xomoosanawukka maddabettana danddayoosona.

Maaddiyaagaa gididi 1992ppe doommidi oottida issi ishay, “Taani tawu imettida oosuwaa poliyoogee Bolla Gididi Heemmiyaagee ayyaanaabaa kaseegaappe loytti oottanaadan maaddana danddayees” yaagiis. Maaddiyaagaa gididi oottido laatamaappe dariya layttaabaa hassayidi hara ishay, “Hegee taani qoppana danddayiyo maata ubbaappe aadhiya bonchoba” yaagiis.

Bolla Gididi Heemmiyaagee bana maaddiyaageetun ammanettees; qassi ammanettiya he ishantti minnidi oottido loˈˈo oosuwaa nashshees. Nuuni ubbay ‘hegaa mala asa ubbaa bonchiyaageeta’ gidoos.—Pili. 2:29

^ MENT. 2 Bolla Gididi Heemmiyaagaa usuppun kontteti oottiyoobaa Xoossaa Kawotettay Haariiddi Deˈees! giyo maxaafaa sinttaa 131n xeella.