Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  October 2015

Ayyaanaabaa Ubbatoo Wotta Denttada Qoppa

Ayyaanaabaa Ubbatoo Wotta Denttada Qoppa

“Ne dichchai asa ubbau qonccana mala, hegaa mintta qoppa. Hagaa ubba wode ootta.”—1 XIM. 4:15

MAZAMURE: 22, 52

1, 2. Asaa mehiyaappe dummayiyaabay aybee?

QAALAY asay nabbabanawu, xaafanawu, haasayanawu, haasayidobaa akeekanawu, woossanawunne galataa yettaa Yihoowawu yexxanawu maaddees. Ha ubbabay polettiyo hanotay garamissiyaaba; qassi hegaa nu guuggee waati oottiyaakko saynttistteti hanno gakkanawu loytti erokkona. Nu guuggee dumma gidiyo gishshawu, nuuni haasayiyo qaalaa tamaarana danddayoos. Qaalaa eranchay issoy, “Naati qaalaa tamaariyo eray asaa dummayidi erissiyaabaappe issuwaa” yaagiis.

2 Asay haasayana danddayiyoogee Xoossay immido maalaalissiya imota. (Maz. 139:14; Ajj. 4:11) Xoossay nuussi immido guuggee harabankka keehi dummatees. Asay “Xoossaa leemisuwan” merettido gishshawu mehiyaappe dumma. Asawu koyidobaa dooriyo maatay deˈees; qassi eti haasayiyooban Xoossaa bonchissanawu doorana danddayoosona.—Doo. 1:27.

3. Nuuni aadhida erancha gidanaadan Xoossay immido maalaalissiya imotay aybee?

3 Qaalaa Medhidaagaa bonchanawu koyiya ubbawu, Xoossay maalaalissiya imota gidida Geeshsha Maxaafaa immiis. Geeshsha Maxaafay kumettay woy appe amaridaagee 2,800ppe dariya qaalan attamettiis. Neeni Geeshsha Maxaafaa qofaa loytta akeekiyo  wode, Xoossaa qofay ne qofan kumanaadan oottaasa. (Maz. 40:5; 92:5; 139:17) Yaatiyoogan, “atotettai beettiyo aadhdhida eratettaa immanau” danddayiyaabaa qoppiyoogan ufayttaasa.—2 Ximootiyoosa 3:14-17 nabbaba.

4. Wotti dentti qoppiyoogaa giyoogee woygiyoogee, nuuni ay oyshata beˈanee?

4 Wotti dentti qoppiyoogaa giyoogee issiban sheekkiyoogaanne hegaabaa yuushshi qoppiyoogaa giyoogaa. (Maz. 77:12; Lee. 24:1, 2) Nuuni wotti dentti qoppana koshshiyo naaˈˈu waannabay Xoossaa Yihoowabaanne a Naˈaa Yesuus Kiristtoosabaa. (Yoh. 17:3) Ha huuphe yohuwan kaallidi deˈiya oyshata beˈana: Wotti dentti qoppanawu metenna ogiyan waatidi nabbabana danddayiyoo? Nuuni ay wotti dentti qoppana danddayiyoo? Ubbatoo wotti dentti qoppanaadaaninne hegan ufayttanaadan nuna aybi maaddana danddayii?

NEENI XANNAˈIYOOBAY NENA MAADDIYAAKKONNE SHAAKKA ERA

5, 6. Neeni nabbabiyo wode, nabbabiyoobaa kaseegaappe loytta akeekanaadaaninne hassayanaadan aybi maaddana danddayii?

5 Nu guuggee issi issitoo nuuni qoppennankka garamissiyaabaa oottana danddayees. Leemisuwawu, shemppiyoogaa, hemettiyoogaa, bishkkiliitiyaa laaggiyoogaa, komppiyuteriyan xaafiyoogaa malabaa qoppennan oottana danddayaasa. Nabbabiyoogaara gayttidaagankka amarida ogiyan hegaa mala. Yaatiyo gishshawu, neeni nabbabiyoobaa birshshettay aybakko loytta qoppiyoogee keehippe koshshiyaaba. Issi menttuwaa wurssiyo wode woy issi sima huuphe yohuwaa doommanaappe kase, neeni nabbabidobaa maara akeekidaakkonne takki gaada qoppana danddayaasa. Qofay shaahettiyoogeenne issibaa wozanan wottennaagee neeni harabaa qoppanaadaaninne nabbabiyoobaappe maadettennaadan oottana danddayees. Hegaadan hanenna mala ay oottana danddayettii?

6 Xannaˈiyo wode cenggurssaa sissidi nabbabiyoogee hegaa eesuwaara hassayanaadan maaddiyoogaa saynttistteti xannaˈidobay qonccissees. Nu guuggiyaa Medhidaagee hegaa erees. I ba Higgiyaa maxaafaa wotti dentti ‘qoppanaadan’ woy Ibraawetto qaalaa birshshettay yootiyoogaadan ‘saasukkidi nabbabanaadan’ Yaasa azazidoy hegaassa. (Yaasa 1:8 nabbaba.) Geeshsha Maxaafaa loddan woy saasukkada nabbabiyoogee neeni hegaa loytta hassayanaadan maaddiyoogaa akeekennan aggakka. Hegee neeni nabbabiyoobaa loytta qoppanaadankka maaddana danddayees.

7. Xoossaa Qaalaa wotti dentti qoppanawu loˈˈo saatee awudee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

7 Nabbabanawu daro baaxetana koshshenna; shin wotti dentti qoppanawu he qoppiyooban sheekkana koshshees. Nagarancha asay sohuwaara keehi koshshennabaa woy wayssennabaa qoppiyoy hegaassa. Hegaa gishshawu, neeni unˈˈettennan woppu giidonne ne qofay shaahettanaadan oottiyaabi darenna saatiyan wotta dentta qoppiyoogee loˈˈo. Mazamuraawee ba hiixan qammi xiskkuwaappe beegottiyo wodee wotti dentti qoppanawu injjetiya wode gidiyoogaa akeekiis. (Maz. 63:6) Qoppiyooban bali baynna Yesuusi woppu giida sohoy wotti dentti qoppanawunne woossanawu maaddiyoogaa akeekiis.—Luq. 6:12.

WOTTI DENTTI QOPPIYO LOˈˈOBAA

8. (a) Nuuni Xoossaa Qaalaappe haraa ay wotti dentti qoppana danddayiyoo? (b) Nuuni abaa haasayiyo wode Yihoowayyo aybi siyettii?

8 Neeni Geeshsha Maxaafaappe nabbabidobaa xalla gidennan, wotta dentta qoppana danddayiyo harabaykka deˈees. Leemisuwawu, maalaalissiya meretaa beˈiyo wode, takki gaada qoppa. A loˈˈo oosuwaa gishshawu neeni Yihoowa sabbanaadan, qassi ne laggiyaara issippe deˈikko, hegaa ayyo yootanaadan hegee nena denttettanaagee qoncce.  (Maz. 104:24; Oos. 14:17) Nuuni wotti dentti qoppiyo wode, woossiyo wodenne abaa issoy issuwaara haasayiyo wode, Yihooway siyeesinne ufayttees. Geeshsha Maxaafay, “He wode GODAASSI yayyiyaageeti issoi issuwaara haasayidosona; GODAIKKA ezggidi siyiis. GODAASSI yayyidaageetinne a sunttaakka bonchchidaageeti dogettennaadan, eta hassayissiya maxaafai a sinttan xaafettiis” yaagees.—Mil. 3:16.

Neeni Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogeetussi koshshiyaabaanne eta hanotaabaa wotta denttada qoppay? (Mentto 9 xeella)

9. (a) Ximootiyoosi ay wotti dentti qoppanaadan PHawuloosi yootidee? (b) Haggaazuwawu giigettiyo wode nuuni PHawuloosa zoriyaa waati oosuwan peeshshana danddayiyoo?

9 Kiitettida PHawuloosi Ximootiyoosi haasayiyoobay, oottiyoobaynne tamaarissiyoobay kaalettiyoobaa ‘mintti qoppanaadan’ woy wotti dentti qoppanaadan ayyo yootiis. (1 Ximootiyoosa 4:12-16 nabbaba.) Nuunikka Ximootiyoosaagaadan qoppana koshshiyo, ayyaanaaban oottiyo darobay deˈees. Leemisuwawu, nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈissanawu giigettiyo wode wotti denttidi qoppanawu wodiyaa bazzana koshshees. Xannaˈissiyo ura qoppidi, i diccanaadan maaddanawu oychana oyshaa woy goˈettana leemisuwaa qoppana danddayoos. Hegaa qoppiyoogee nu ammanoy minnanaadan oottiyo gishshawunne mishettidi loytti xannaˈissanawu maaddiyo gishshawu, hegawu goˈettiyo wodee nuna keehi minttettana danddayees. Nuuni haggaazuwawu nu wozanaa giigissiyo wodeekka hegaa mala. (Izira 7:10 nabbaba.) Oosuwaa maxaafaappe issi shemppuwaa nabbabiyoogee haggaazuwan keehi mishettanaadan maaddees. He gallassi goˈettanawu qoppido Geeshsha Maxaafaa xiqisiyaanne nuuni asawu immanawu qoppido xuufeta wotti dentti qoppiyoogee nu haggaazo maataa maara goˈettanaadan maaddees. (2 Xim. 1:6) Moottan deˈiya asaabaanne eti siyanawu koyanaadan denttettana danddayiyaabaa qoppa. Hegaadan giigettiyoogee nuuni “Xoossaa Ayyaanaaninne wolqqan” Xoossaa Qaalaappe loyttidi qonccissanaadan denttettees.—1 Qor. 2:4.

10. Nuuni wotti dentti qoppana danddayiyo hara loˈˈobay aybee?

 10 Dere haasayaa wodenne gita shiiquwaa wode issi issitoo masttooshaa xaafay? Neeni Xoossaa Qaalaappenne a dirijjitiyaappe tamaaridobaa qoppiyo wode he masttooshaa zaarettada xeelliyoogee wotta dentta qoppanawu keehi maaddees. Hegaa bollikka, aginan aginan kiyiya Wochiyo Keelaaninne Beegottite! maxeetetun, qassi gita shiiquwan kiyiya xuufetun deˈiya ooratta qofaa nabbabananne mintti qoppana danddayoos. Neeni Laytta Maxaafaa nabbabiyo wode, hanida issibaa nabbabada haraa nabbabanaappe kase takki giyoogee maaddiyoogaa akeekana danddayaasa. Hegaadan oottiyoogan neeni nabbabidobaa wotta dentta qoppananne hegaa ne wozanan wottana danddayaasa. Maaddiya qofaa malaatana woy miyyiyan deˈiya sohuwan masttooshaa xaafana danddayaasa; hegee neeni zaarettada oychanawu, gubaaˈiyan deˈiyaageeta heemmanawu woy dere haasayawu giigettiyo wode maaddana danddayees. Ubbaappe aaruwan, Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufeta nabbabiyoode takki gaada wotta dentta qoppiyo wode, nabbabiyoobaa akeekananne loˈˈobaa tamaariyo gishshawu Yihoowa woosan galatana danddayaasa.

GALLA GALLA XOOSSAA QAALAA WOTTA DENTTA QOPPA

11. Nuuni wotti dentti qoppana bessiyo waannabay aybee, qassi aybissi? (Tohossa qofaakka xeella.)

11 Nuuni wotti dentti qoppana koshshiyo waannabay Xoossaa Qaalaa gidana bessiyoogee qoncce. Neeni Geeshsha Maxaafaa goˈettennaadan digettadasa giidi qoppoos. * SHin neeni dosiyo xiqiseta, Kawotettaa mazamuretanne ne qofan wottido hegaa malabaa wotta dentta qoppennaadan diggiyaabi baawa. (Oos. 16:25) Xoossaa ayyaanay qassi neeni kase tamaarido loˈˈobaa hassayanaadan maaddana danddayees.—Yoh. 14:26.

12. Geeshsha Maxaafaa waatidi nabbabiyoogee maaddana danddayii?

12 Saaminttan saaminttan Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaa nabbabanawunne wotta dentta qoppanawu amarida gallassaa bazzana danddayaasa. Qassi hara gallassaa, Yesuusi tamaarissidobaanne oottidobaa wotta dentta qoppanawu bazzana danddayaasa. Yesuusa deˈuwaabaanne haggaazuwaabaa yootiya Wonggeleti Geeshsha Maxaafan keehi erettiya maxaafatuppe amaridaageeta gidiyoogaa neeni maayettiyoogee tuma. (Roo. 10:17; Ibr. 12:2; 1 PHe. 2:21) Yesuusi saˈan oottidobaanne a deˈuwaabaa kasiyaa kaallidi yootiya xuufee Xoossaa asawu giigiis. Issi mala taarikiyaa yootiya, Wonggeletun deˈiya xiqiseta ubba shemppuwan akeekan nabbabiyoogeenne wotti dentti qoppiyoogee keehi maaddees.—Yoh. 14:6.

WOTTI DENTTI QOPPIYOOGEE KEEHI KOSHSHIYO AYBISSEE?

13, 14. Nuuni ayyaanaabaa wotti dentti qoppiyoogee keehi koshshiyoy aybisee, qassi hegee nuuni ay oottanaadan denttettii?

13 Ayyaanaabaa wotti dentti qoppiyoogee issi uray ayyaanaaban kayma gidanaadan maaddees. (Ibr. 5:14; 6:1) Yihoowabaanne Yesuusabaa loyttidi wotti dentti qoppenna uray ammanuwan minnidi deˈenna. Hegaa mala asi tumaappe wora baana woy shaahettana danddayees. (Ibr. 2:1; 3:12) Nuuni Xoossaa Qaalaa “lo77o wozanaappenne tumu wozanaappe” siyennaba woy ekkennaba gidikko, nuuni hegaa ‘naagennaagaa’ Yesuusi yootiis. SHin, deˈuwawu hirggiyoogee ‘duretettaynne loˈˈo deˈoy’ nu wozanaa bashshin ‘nu ayfee bootennan atti aggana’ danddayees.—Luq. 8:14, 15.

14 Yaatiyo gishshawu, Xoossaa Qaalaa ubbatoo mintti qoppoos. Hegee nuuyyo Yihoowaagaa mala eeshshay deˈanaadan nuna denttettees.  (2 Qor. 3:18) Nuuni saluwan deˈiya siiqiya nu Aawaabaa gujjidi tamaarananne merinawu a milatana danddayoos. Hegaappe aadhiya bonchobi baawa!—Era. 3:11.

15, 16. (a) Ayyaanaabaa mintti qoppiyoogee nuna waati maaddii? (b) Ayyaanaabaa wotti denttidi qoppanawu issi issitoo wayssana danddayiyoy aybissee, shin nuuni ubbatoo baaxetana koshshiyoy aybissee?

15 Ubbatoo ayyaanaabaa wotti dentti qoppiyoogan, tumawu mishettiiddi deˈana danddayoos. Yaatiyoogee nu ishatanne Geeshsha Maxaafaabaa eranawu koyiya, haggaazuwan nuuni demmiyo asata minttettees. Xoossay immido gita imota gidida Yesuusa wozuwaa yarshshuwaabaa wotti dentti qoppiyoogee nuuni nu Geeshsha Aawaa Yihoowayyo mata dabbo gidiyoogaa nashshanaadan maaddees. (Roo. 3:24; Yaaq. 4:8) Alamiyaaban oossinne exatenna gishshawu heezzu layttawu qashettida, Tohossa Afirkkan deˈiya Marki hagaadan giis: “Wotti dentti qoppiyoogaa keehi ufayssiyaabaa demmiyoogaara geeddarssana danddayoos. Nuuni ayyaanaabaa kaseegaappe aaruwan wotti dentti qoppiyo wode, nu Xoossaa Yihoowabaa oorattabaa loytti eroos. Issi issitoo taani guuttaa azzaniyo wode woy sinttanaabawu hirggiyo wode, Geeshsha Maxaafaappe issi xiqisiyaa kessada wotta dentta qoppays. Hegee tumukka woppu oottiyaabadan tawu siyettees.”

16 Ha wodiyan deˈuwan qofay shaahettanaadan oottiyaabay kumido gishshawu, ayyaanaabaa wotti denttidi qoppanawu issi issitoo keehi wayssiyoogee tuma. Afirkkaa biittan deˈiya Paatirika giyo hara ammanettida ishay galla galla issuwaa issuwaappe shaakkana koshshiyo, koyettiyaanne koyettenna kiitay daroy xaafettidobaara ba guuggiyaa geeddarssiis. I gujjidi hagaadan giis: “Taani qoppiyoobaa qoriyo wode, ‘tana hirggissiya’ darobaa darotoo demmays; qassi geeshshabaa wotta dentta qoppanawu kasetada hegaa xeelliyaagan Yihoowa woossana koshshees. Ayyaanaabaa wotta denttada qoppiyoogaa doommanaappe kase hegaadan oottiyoogee guutta wodiyaa ekkiyaaba gidikkonne, taani Yihoowakko shiiqidabadan tawu siyettees. Hegee taani tumaa loyttada akeekanaadan maaddees.” (Maz. 94:19) ‘Ubba gallassi Xoossaa maxaafata tamaariyaageetinne’ tamaaridobaa wotti denttidi qoppiyaageeti ubbay gita anjjuwaa demmoosona.—Oos. 17:11.

WODIYAA WAATADA DEMMAY?

17. Wotta dentta qoppanawu wodiyaa waata demmay?

17 Issoti issoti nabbabanawu, wotti dentti qoppanawunne woossanawu guuran denddoosona. Harati qassi laaxaa saatiyan hegaadan oottoosona. Omarssi woy xiskkanaappe kase hegaadan oottiyoogee neeyyo injjetana danddayees. Issoti issoti maalladonne xiskkanaappe kase Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan ufayttoosona. Yaatiyoogan, eti “gallassinne qammi” woy ubbatoo Geeshsha Maxaafaa nabbaboosona. (Yaas. 1:8) Waannabay daro koshshennabawu goˈettiyo wodiyaappe amaridaagaa Xoossaa Qaalaa galla galla wotti dentti qoppanawu bazziyoogaa.—Efi. 5:15, 16.

18. Xoossaa Qaalaa galla galla wotti dentti qoppiyaanne tamaaridobaa oosuwan peeshshanawu baaxetiya ubbay ay demmanaagaa Geeshsha Maxaafay yootii?

18 Geeshsha Maxaafaa qofaa wotti dentti qoppiyaanne tamaaridobaa oosuwan peeshshanawu baaxetiya ubbay anjjettanaagaa Xoossaa Qaalay darotoo yootees. (Mazamure 1:1-3 nabbaba.) Yesuusi, “Anjjettidaageeti Xoossaa qaalaa siyidi, he qaalai azaziyoogaadan oottiyaageeta” yaagiis. (Luq. 11:28) Ubbabaappe aaruwan, ubba gallassi ayyaanaabaa wotti dentti qoppiyoogee maalaalissiya nu guuggiyaa Medhidaagaa bonchissanawu maaddees; qassi ha wodiyan ufayttanaadan oottiyoogaaninne i ehaana xillotettay kumido ooratta alamiyan merinawu deˈanaadan oottiyoogan i nuna anjjana.—Yaaq. 1:25; Ajj. 1:3.

^ MENT. 11 Tisaase 1, 2006 Wochiyo Keelan (Amaarattuwaa) “Ayyaanaaban Minnidi Deˈanawu Nuuni Baaxetido Baaxiyaa” giya huuphe yohuwaa xeella.