Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) October 2015

Ha maxeetiyan Hidaare 30ppe doommidi Tisaase 27, 2015 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

‘Hegaa Mala Asa Ubbaa Bonchite’

Bolla Gididi Heemmiyaagaa kontteta maaddiyaageeti oonee? Eti ay oottiyoonaa?

Ne Deˈuwan Xoossaa Kushiyaa Beˈay?

Geeshsha Maxaafay Xoossaa “kushiyaa” yaagiyoobay aybee?

“Nuussi Ammanuwaa Gujja”

Koshsha xallan ammanoy minnana danddayii?

LIFE STORY

I Yelagatettan Kuuyidoban Zilˈˈettenna

Beni Sooviyeete aysuwan Yihoowawu ammanettidi haggaazida Nikolay Dubavinski qashuwaappekka wayssiya oosuwaa oottiis.

Qofay SHaahettennan Yihoowawu Haggaaza

Wochiyo Keelay garamissiya hanotan polettidabaa 60 gidiya layttappe kase qonccissiis.

Ayyaanaabaa Ubbatoo Wotta Denttada Qoppa

Geeshsha Maxaafaa goˈettennaadan nena diggikko, ayyaanaabaa ubbatoo mintta qoppana danddayay?

LIFE STORY

Xoossaakko SHiiqidoogee Taayyo Loˈˈo Gidiis

Seera Miga baayyo layttay uddufuna gidi simmin diccabeykku, shin ayyaanaaban diccaasu.

“Eeyya Asi Ubbabaa Ammanees”

Intternneetiyan neeni nabbabana danddayiyo worddobaa waati shaakki erana danddayay?